283/1995

Annettu Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 1995

Asetus Ratahallintokeskuksesta

Liikenneministerin esittelystä säädetään valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä 5 päivänä tammikuuta 1995 annetun lain (21/95) 10 ja 18 §:n nojalla:

1  §
Organisaatio

Ratahallintokeskuksen toimintaa ohjaa ja valvoo johtokunta.

Ratahallintokeskuksen päällikkönä on ylijohtaja.

Ratahallintokeskuksen muusta organisaatiosta määrätään työjärjestyksessä.

2  §
Johtokunta

Ratahallintokeskuksen johtokuntaan kuuluu enintään kuusi jäsentä, jotka valtioneuvosto määrää enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Valtioneuvosto määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Johtokunnan jäsenten tulee edustaa ainakin liikenneministeriötä, rautatieliikenteen palvelujen käyttäjiä sekä Ratahallintokeskuksen johtoa ja henkilöstöä. Henkilöstöä edustavaksi johtokunnan jäseneksi on määrättävä Ratahallintokeskuksen palveluksessa oleva henkilö.

Liikenneministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

3 §
Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on:

1) päättää Ratahallintokeskuksen yleisistä toimintalinjoista sekä viraston palvelu- ja toimintatavoitteista;

2) päättää talousarvioehdotuksesta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta;

3) hyväksyä virka- ja työehtosopimukset;

4) tehdä toiminnan yleistä kehittämistä ja rautatieliikennettä koskevia liikennepoliittisia esityksiä;

5) vahvistaa rataverkon rakentamista ja ylläpitämistä sekä liikenteenohjauksen järjestämistä koskevat merkittävät suunnitelmat ja periaateratkaisut;

6) tehdä esitys ratamaksun perusteista;

7) päättää teknisen tarkastuksen yleisestä järjestämisestä;

8) päättää palvelujen hinnoitteluperiaatteista;

9) päättää viraston toimivallassa olevien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta; sekä

10) käsitellä muut laajakantoiset tai periaatteelliset asiat.

4  §
Johtokunnan päätösvaltaisuus

Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä.

5  §
Johtokunnan kokoontuminen ja päätöksenteko

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on kutsuttava koolle, jos kaksi jäsentä sitä vaatii.

Johtokunnan käsiteltävät asiat ratkaistaan erimielisyyden sattuessa äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan johtokunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Johtokunta antaa tarkemmat määräykset asioiden käsittelystä johtokunnassa.

6  §
Henkilöstön nimittäminen ja ottaminen

Ratahallintokeskuksen ylijohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa ylijohtaja.

7  §
Ylijohtajan tehtävät

Ratahallintokeskuksen toimintaa johtaa ylijohtaja, joka myös vastaa virastolle asetettujen palvelu- ja toimintatavoitteiden saavuttamisesta.

Ylijohtajan tehtävänä on:

1) antaa junaturvallisuussääntö;

2) päättää rautatieyritysten liikenneturvallisuustehtävissä toimivien henkilöiden terveydentilavaatimuksista ja tehtäväkohtaisista kelpoisuusvaatimuksista;

3) hyväksyä junaturvallisuuskoulutuksen koulutusohjelmat;

4) antaa rautatieyrityksen turvallisuustodistus ja lausunto toimilupahakemuksesta;

5) tehdä rautatieyrityksen kanssa tarvittavat hallinnolliset, taloudelliset ja tekniset sopimukset;

6) hyväksyä rautatieyrityksen tai muun yrityksen liittymät valtion rataverkkoon;

7) päättää radanpitoa koskevista hankkeista sekä tehdä radanpidon rakentamis-, ylläpito- ja liikenteenohjaussopimukset;

8) päättää viraston toimivaltaan kuuluvasta kiinteän omaisuuden hankinnasta, myynnistä tai vuokrauksesta;

9) antaa rautatieliikenteen pelastuspalveluvalmiutta ja varautumistehtävien hoitoa koskevat määräykset ja ohjeet;

10) asettaa tarvittaessa valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä annetun lain (21/95) 15 §:n 2 momentissa tarkoitettu tutkintalautakunta; sekä

11) ratkaista muut viraston toimivaltaan kuuluvat asiat, joita ei ole säädetty johtokunnan ratkaistaviksi.

Ylijohtaja voi siirtää ratkaistavakseen kuuluvan asian alaisensa ratkaistavaksi siten kuin työjärjestyksessä määrätään.

8  §
Kelpoisuusvaatimukset

Ylijohtajalta ja yksikön päälliköltä vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin.

9  §
Edustamisoikeus

Ratahallintokeskus kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa, välimiesmenettelyssä, muissa viranomaisissa ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta kaikissa Ratahallintokeskusta koskevissa asioissa. Kiinteistöasioista vastaavan yksikön päälliköllä tai hänen valtuuttamallaan asiamiehellä on kiinteistöasioissa oikeus edustaa valtiota.

10  §
Junaturvallisuusyhteistyö

Ylijohtajan tulee huolehtia junaturvallisuuteen sekä sen vaatimiin henkilöstön terveydentila- ja kelpoisuusvaatimuksiin liittyvästä yhteistyöstä liikenteen harjoittajien, rautatieyritysten henkilökunnan ja eri turvallisuusviranomaisten kesken.

11  §
Tarkemmat määräykset

Tarkemmat määräykset Ratahallintokeskuksen yksiköiden ja henkilöstön tehtävistä ja toimivallasta sekä asioiden käsittelystä annetaan työjärjestyksessä, jonka ylijohtaja vahvistaa.

12  §
Voimaantulo- ja soveltamissäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995. Asetusta sovelletaan kuitenkin Ratahallintokeskuksen toimintaan 15 päivästä maaliskuuta 1995 siinä laajuudessa kuin valtion rataverkosta, radanpidosta ja rataverkon käytöstä annetun lain 19 §:n 2 momentista johtuu.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Ylijohtaja käsittelee 3 §:n mukaiset asiat siihen saakka, kunnes tämän asetuksen mukainen johtokunta on asetettu.

13  §
Virkojen täyttäminen ensimmäisellä kerralla

Ratahallintokeskuksen virat saadaan ensimmäisellä kerralla täyttää niitä haettavaksi julistamatta.

Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.