279/1995

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeriön päätös nautaeläinten rekisteröinnistä ja merkitsemisestä

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/94) 11 §:n, maaseutuelinkeinorekisteristä 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1515/94) 5 §:n ja 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/80) 12 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohdan, sellaisena kuin viimeksi mainittu laki on 21 päivänä elokuuta 1992 ja 3 päivänä kesäkuuta 1994 annetuissa laeissa (809/92 ja 424/94), nojalla päättänyt:

1 §
Rekisteröinti ja merkitsemisvelvollisuus

Nautojen omistaja on velvollinen rekisteröimään ja merkitsemään omistamansa Suomessa pidettävät naudat sekä pitämään luetteloa tässä päätöksessä annettujen määräysten mukaisesti.

2 §
Määräajat

Sonnit, joille haetaan naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 805/68 tarkoitettua sonnipalkkiota, on rekisteröitävä ja merkittävä yksilöllisellä tunnisteella (korvamerkki) ennen hakemuksen jättämistä, kuitenkin viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 1995. Ensimmäisellä ja toisella hakukerralla sonnia ei kuitenkaan tarvitse merkitä korvamerkillä, jos se teurastetaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1995, mutta korvamerkin on seurattava sonnin mukana sen luovutuksen tai teurastuksen yhteydessä. Emolehmät, joille haetaan samassa asetuksessa tarkoitettua emolehmäpalkkiota, on rekisteröitävä ja merkittävä korvamerkillä ennen hakemuksen jättämistä, kuitenkin viimeistään 15 päivänä toukokuuta 1995. Vasikat, jotka syntyvät 31 päivän toukokuuta 1995 jälkeen, on rekisteröitävä ja merkittävä korvamerkillä 30 päivän kuluessa syntymän jälkeen.

Muut kuin 1 momentissa tarkoitetut yli 30 päivän ikäiset naudat on rekisteröitävä ja merkittävä korvamerkillä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1995.

Maahan tuotavien nautojen merkitsemisestä ja rekisteröinnistä on määrätty erikseen.

3 §
Korvamerkki

Tunnisteena saa käyttää vain maa- ja metsätalousministeriön hyväksymää korvamerkkiä, jossa on eläimen yksiselitteisesti yksilöivä syntymätunnus (korvamerkin numero). Tunnuksia saa antaa ja korvamerkkejä luovuttaa vain Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy. Sama yritys antaa myös merkkien tekniset käyttöohjeet neuvoteltuaan asiasta maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

Kerran käytettyä korvamerkkiä ei saa käyttää uudelleen toiselle eläimelle. Merkki katsotaan käytetyksi silloin kun eläin on rekisteröity merkissä olevalle tunnukselle. Vahingoittuneen, kadonneen tai muuten poistetun merkin tilalle on viipymättä hankittava uusi merkki, jossa on asianomaisen eläimen tunnus.

4 §
Eläintunnisterekisteri

Nautojen tunnistetiedot tallennetaan tunnuksen antamisen jälkeen eläintunnisterekisteriin, joka on maaseutuelinkeinorekisteristä annetussa laissa (1515/94) tarkoitettu maaseutuelinkeinorekisterin toiminnallinen alarekisteri. Rekisterin pitämisessä on noudatettava mainittua lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

Rekisterin teknisestä ylläpidosta huolehtii Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy. Sama yritys antaa myös rekisteröintiin liittyvät tekniset toimintaohjeet neuvoteltuaan asiasta maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

5 §
Rekisterin sisältö

Eläintunnisterekisteriin tallennetaan naudoista seuraavat tiedot:

1) eläimen pitopaikka ja aikaisemmat pitopaikat;

2) eläimen syntymäaika, sukupuoli, rotu ja käyttö;

3) eläimen tunnus (korvamerkissä oleva syntymätunnus), ja maahan tuodun eläimen aikaisemmat tunnukset;

4) emän tunnus; sekä

5) eläimen siirrot, siirtopäivämäärät, kuolema ja teurastuspaikka.

Rekisteritiedot on säilytettävä kolme vuotta eläimen kuoleman jälkeen.

6 §
Ilmoitukset rekisteriin

Omistajan on ilmoitettava eläintunnisterekisteriin 5 §:ssä tarkoitetut tiedot seuraavasti:

1) eläintenpitoyksikössä syntynyt eläin: karjatunnus, eläimen tunnus, syntymäaika, sukupuoli, rotu, käyttö ja emän tunnus;

2) eläintenpitoyksikköön Suomesta vastaanotettu eläin: vastaanottavan eläintenpitoyksikön karjatunnus, eläimen tunnus, käyttö, eläintenpitoyksikköön saapumisen päivämäärä ja lähtökarjan tunnus;

3) kadonneen, vahingoittuneen tai muuten poistetun merkin korvaaminen: karjatunnus, eläimen tunnus ja merkin korvauspäivä;

4) eläintenpitoyksiköstä luovutettu eläin: karjatunnus, eläimen tunnus ja luovutuspäivä;

5) maasta viety eläin: karjatunnus, eläimen tunnus, vientipäivä ja kohdemaa;

6) eläintenpitoyksikössä kuollut tai tapettu eläin: karjatunnus, eläimen tunnus ja kuolinpäivämäärä; sekä

7) teuraaksi myyty eläin: karjatunnus, eläimen tunnus, teurastuspaikka ja lähtöpäivä.

Ilmoitus on tehtävä eläintunnisterekisteriin viimeistään kymmenen arkipäivän kuluttua ilmoituksen perusteena olevasta tapahtumasta. Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa ilmoitus on kuitenkin tehtävä viimeistään 70 päivän kuluttua eläimen syntymästä, jos eläin on edelleen samassa eläintenpitoyksikössä, jossa se on syntynyt.

Jos rekisteriin ilmoitetut tiedot eivät ole 1 momentin mukaiset, Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n on pyydettävä omistajalta puuttuvat tiedot.

Tämän pykälän 1 ja 2 momentin määräyksiä ei sovelleta 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin ilmoituksiin.

7 §
Ilmoitukset rekisteriin vuonna 1995

Vuoden 1995 aikana ensimmäisen kerran rekisteröitävistä, yli 30 päivän ikäisinä merkityistä eläimistä on omistajan ilmoitettava eläintunnisterekisteriin seuraavat tiedot: karjatunnus, eläimen tunnus, syntymäaika, sukupuoli, rotu ja käyttö.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus voidaan tehdä jo korvamerkkitilauksen yhteydessä, jolloin eläimen tunnusta ei tarvitse ilmoittaa. Korvamerkki on tällöin kiinnitettävä siihen eläimeen, jolle Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy on sen rekisteröinyt. Muissa tapauksissa 1 momentissa tarkoitetut tiedot on ilmoitettava eläintunnisterekisteriin viimeistään 40 päivän kuluttua eläinten merkitsemisestä.

Eläintenpitoyksikössä syntyneistä, enintään 30 päivän ikäisinä merkityistä vasikoista ilmoitetaan tiedot rekisteriin 6 §:n mukaisesti.

8 §
Luettelo ja ilmoitusten säilyttäminen

Eläimen omistajan on kirjattava Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n lähettämään nautaeläinluetteloon 6 ja 7 §:ssä tarkoitetut tiedot, joita hän ei ole vielä ilmoittanut eläintunnisterekisteriin. Luettelo ja tiedot rekisteriin annetuista ilmoituksista on säilytettävä yhden vuoden ajan ilmoituksen antamisesta.

Jos eläintenpitoyksikössä on eläimiä, joille haetaan 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuja palkkioita, nautaeläinluetteloon on merkittävä myös palkkion hakemisen ajankohta. Luettelo ja tiedot rekisteriin annetuista ilmoituksista on näissä tapauksissa säilytettävä hakemusta jätettäessä kuluvan vuoden ja sitä seuraavien kolmen vuoden ajan.

9 §
Tietojen luovuttaminen

Eläintunnisterekisterin tietojen luovuttamisesta sivullisille päättää maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain nojalla maa- ja metsätalousministeriö.

10 §
Maksut

Tunnisteista ja rekisteröinnistä perittävistä maksuista päättää maa- ja metsätalousministeriö.

11 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1995.

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Maatalousneuvos
Heimo Hanhilahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.