268/1995

Annettu Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 1995

Laki Korkeimmasta oikeudesta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Korkeimmasta oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain 7 a §:n 2 ja 5 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 2 momentti 25 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa laissa (330/83) ja 5 momentti 23 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (971/81), sekä

lisätään 7 a §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 2 päivänä helmikuuta 1979 annetulla lailla (106/79) sekä mainituilla 23 päivänä joulukuuta 1981 ja 25 päivänä maaliskuuta 1983 annetuilla laeilla, uusi 7 momentti, seuraavasti:

7 a §

Valitusluvan myöntämistä koskevat asiat käsitellään ja ratkaistaan jaostossa, jossa on vähintään kaksi ja enintään kolme jäsentä, jollei kysymystä valitusluvan myöntämisestä ole oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa siirretty ratkaistavaksi valituksen käsittelyn yhteydessä.


Turvaamistointa taikka täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä koskeva asia voidaan ratkaista jaostossa, jossa on vain yksi jäsen.


Kaksijäsenisessä jaostossa käsitelty asia on siirrettävä kolmijäsenisen jaoston ratkaistavaksi, jolleivät jaoston jäsenet ole ratkaisusta yksimieliset.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1995.

HE 231/94
LaVM 26/94

Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.