258/1995

Annettu Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 1995

Laki eräistä ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain toimeenpanon edellyttämistä järjestelyistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan, kun nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetussa laissa (391/91) tarkoitettuihin väliaikaisiin ammattikorkeakouluihin kuuluvien ja muiden ammatillisista oppilaitoksista annetussa laissa (487/87) tarkoitettujen opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen koulutusta antavien ammatillisten oppilaitosten pohjalta muodostetaan ammattikorkeakouluopinnoista annetussa laissa (255/95) tarkoitettuja ammattikorkeakouluja.

2 §
Ammattikorkeakouluhankkeiden arviointi

Milloin suunnitellun ammattikorkeakoulun perustana on väliaikaiseen ammattikorkeakouluun kuuluva ammatillinen oppilaitos, kunnallisen tai yksityisen ammattikorkeakoulun toimiluvan myöntämistä ja valtion ammattikorkeakoulun perustamista harkittaessa arvioidaan ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain 5 §:ssä mainittujen seikkojen lisäksi menestymistä kokeilutoiminnassa.

3 §
Ammattikorkeakoulun muodostamistapa

Milloin ammattikorkeakoulun perustana on väliaikaiseen ammattikorkeakouluun kuuluva ammatillinen oppilaitos, ammattikorkeakoulun opiskelijoita ovat ammattikorkeakoulun ensimmäisen lukuvuoden alusta silloin otettujen uusien opiskelijoiden ohella tällaisen oppilaitoksen ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat.

Milloin ammattikorkeakoulun perustana on muu kuin 1 momentissa tarkoitettu ammatillinen oppilaitos, ammattikorkeakoulun opiskelijoita ovat ammattikorkeakoulun ensimmäisen lukuvuoden alusta silloin otetut uudet opiskelijat.

4 §
Valtion ammattikorkeakoulun väliaikainen hallinto

Valtion ammattikorkeakoulun väliaikaisesta hallinnosta, jonka tehtävänä on huolehtia ammattikorkeakoulun päätöksenteosta ennen ammattikorkeakoulun ensimmäisen lukuvuoden alkamista ja pysyvän hallinnon muodostamista, säädetään asetuksella.

5 §
Opiskelijoiden asema

Milloin ammattikorkeakoulun perustana on väliaikaiseen ammattikorkeakouluun kuuluva ammatillinen oppilaitos, on tällaisesta oppilaitoksesta ammattikorkeakoulun opiskelijaksi 3 §:n 1 momentin mukaisesti siirtyvällä opiskelijalla oikeus suorittaa ammattikorkeakouluopinnot loppuun niistä väliaikaisessa ammattikorkeakoulussa tehtyjen päätösten mukaisina.

6 §
Opettajien asema

Ammattikorkeakoulun perustana olevan am

matillisen oppilaitoksen sellainen opettajan viran tai toimen haltija, joka täyttää tämän ammatillisen oppilaitoksen viralle tai toimelle säädetyt kelpoisuusvaatimukset, mutta joka ei täytä ammattikorkeakoulun opettajia koskevia kelpoisuusvaatimuksia, voidaan nimittää ammattikorkeakoulun opettajan virkaan tai toimeen viiden vuoden määräajaksi virkaa tai tointa ensi kertaa täytettäessä sitä haettavaksi julistamatta.

7 §
Kokeilutoiminta

Milloin ammattikorkeakoulun perustana on väliaikaiseen ammattikorkeakouluun kuuluva ammatillinen oppilaitos, saatetaan nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetun lain tarkoittama kokeilutoiminta loppuun ammattikorkeakoulussa sen mukaan kuin valtioneuvosto ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla tarvittaessa tarkemmin määrää.

8  §
Ylläpitämislupa

Milloin ammattikorkeakoulun perustana on ammatillinen oppilaitos, ammattikorkeakoulun toimilupaa koskevaan hakemukseen on liitettävä, jos siihen on syytä, asianomaisen ammatillisen oppilaitoksen ylläpitäjän hakemus ammatillisen oppilaitoksen ylläpitämisluvan peruuttamisesta kokonaan tai osittain tai hakemus koulutustehtävän muuttamisesta sen mukaan kuin ammatillisista oppilaitoksista annetussa laissa tai sen nojalla säädetään ja määrätään. Valtion ammattikorkeakoulua perustettaessa menetellään soveltuvin osin samoin perustein.

9 §
Ammatillinen oppilaitos

Mitä tässä laissa säädetään ammatillisesta oppilaitoksesta, on soveltuvin osin voimassa myös opistoasteen ammatillista koulutusta järjestävästä kansanopistosta, liikunnan koulutuskeskuksesta ja musiikkioppilaitoksesta.

10 §
Tarkemmat säännökset ja määräykset

Tarkemmat säännökset ja määräykset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella ja tarvittaessa sen nojalla opetusministeriön päätöksellä.

11 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 8 päivänä maaliskuuta 1995.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 319/94
SiVM 32/94

Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.