257/1995

Annettu Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 1995

Asetus ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä

Opetusministerin esittelystä säädetään ammattikorkeakouluopinnoista 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (255/95) 15 §:n 2 momentin ja ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain (487/87) 22 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä jälkimmäinen on 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (146/91):

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan ammattikorkeakouluopinnoista annetussa laissa tarkoitettujen ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinnan järjestämisessä otettaessa opiskelijoita ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Tätä asetusta sovelletaan myös otettaessa opiskelijoita nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetussa laissa (391/91) tarkoitettujen väliaikaisiin ammattikorkeakouluihin kuuluvien ammatillisten oppilaitosten järjestämiin ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin samoin kuin ammatillisista oppilaitoksista annetussa laissa (487/87) tarkoitettujen muiden ammatillisten oppilaitosten järjestämään opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen koulutukseen.

Tätä asetusta ei sovelleta ammattikorkeakoulujen ja 2 momentissa tarkoitettujen oppilaitosten aikuiskoulutukseen.

2 §
Kuuluminen yhteishakuun

Ammattikorkeakoulujen ja 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun koulutuksen opiskelijavalinta suoritetaan yhteishaun avulla.

Opetusministeriö voi päättää 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun oppilaitoksen esityksestä, ettei oppilaitoksen opiskelijavalintaa suoriteta yhteishaun avulla.

3 §
Yhteishaun tietojärjestelmä

Ammattikorkeakouluopintoihin ja 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuun koulutukseen hakeutuvia, asianomaisia ammattikorkeakouluja ja muita oppilaitoksia samoin kuin opetus- ja muuta hallintoa varten on ammattikorkeakoulujen yhteishaun tietojärjestelmä. Järjestelmää käytetään tarjolla olevista opinnoista tiedottamisessa, opintoihin hakeutumisessa, välitettäessä asianomaisille ammattikorkeakouluille ja oppilaitoksille opiskelijavalinnan suorittamista varten tarpeelliset tiedot hakijoista sekä seurattaessa koulutusjärjestelmän kehitystä. Lisäksi tietojärjestelmää käytetään tuettaessa valitsematta jääneiden hakeutumista muuhun koulutukseen.

4 §
Yhteishakuaikataulu

Opetusministeriö määrää yhteishaun aikataulun.

Yhteishaun aikataulu on sovitettava, mikäli mahdollista, tarkoituksenmukaisella tavalla yliopistojen sekä muiden tiede- ja taidekorkeakoulujen opiskelijavalintaan.

5 §
Yhteishaun järjestämisvastuu

Opetushallitus vastaa yhteishaun valtakunnallisesta toteutuksesta, koulutukseen hakeutumiseen ja valintaan liittyvän valtakunnallisen tiedotuksen järjestämisestä sekä antaa ohjeet yhteishaun alueellisesta toteutuksesta.

Yhteishaun alueellisesta toteutuksesta vastaa lääninhallitus alueellaan. Lääninhallitus huolehtii hakemusten vastaanottamisesta, käsittelystä ja säilyttämisestä, hakemiseen ja valintaan liittyvästä yleisestä tiedotuksesta sekä muista yhteishaun käytännön järjestelyistä alueellaan. Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Vaasan lääneissä yhteishakuun liittyvät ruotsinkielisiä ammattikorkeakouluja ja muita oppilaitoksia kaksikielisten ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten ruotsinkielistä koulutusta koskevat tehtävät hoidetaan opetustoimen ruotsinkielisellä toimialueella.

6 §
Yhteishaun tietorekisterit

Yhteishaun toteuttamista varten muodostetaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla yhteishaussa mukana oleviin ammattikorkeakouluihin ja muihin oppilaitoksiin pyrkijöitä sekä nuorisoasteen ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa päättöluokalla olevia opiskelijoita koskevat hakija- ja valintarekisterit, joihin talletetaan valinnassa tarvittavat tiedot sen mukaan kuin opetusministeriö tarkemmin määrää. Tiedot saadaan kerätä hakijoilta, ammattikorkeakouluilta ja muilta oppilaitoksilta, väestörekisterikeskuksesta ja ylioppilastutkintolautakunnalta.

Opetushallitus vastaa valtakunnallisen rekisterin kokoamisesta ja pitämisestä sekä ohjaa alueellisten rekisterien kokoamista ja pitämistä. Opetushallitus toimittaa valtakunnallisesta rekisteristä muodostetut alueelliset rekisterit lääninhallituksille.

Lääninhallitus vastaa alueellisten rekisterien kokoamisesta ja pitämisestä. Kaksikielisissä lääneissä muodostetaan rekisterit erikseen kieliryhmittäin. Lääninhallitus toimittaa alueensa ammattikorkeakouluille ja muille oppilaitoksille niihin pyrkineitä koskevat tiedot alueellisesta rekisteristä.

Rekistereistä voidaan luovuttaa tietoja tilastokeskukselle ja opintotukiasioiden käsittelyä varten kansaneläkelaitokselle. Henkilötietojen luovuttamisesta yhteishaun rekistereistä on muutoin voimassa, mitä yleisten asiakirjain julkisuudesta annetussa laissa (83/51) säädetään.

7 §
Ammatillinen oppilaitos

Mitä tässä asetuksessa säädetään ammatillisesta oppilaitoksesta, on soveltuvin osin voimassa myös opistoasteen ammatillista koulutusta järjestävästä kansanopistosta, liikunnan koulutuskeskuksesta ja musiikkioppilaitoksesta.

8 §
Tarkemmat määräykset

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa opetusministeriö.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä maaliskuuta 1995.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran otettaessa opiskelijoita ammattikorkeakouluun ja ammatillisten oppilaitosten opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen koulutukseen 1 päivänä elokuuta 1996 alkavalle lukuvuodelle.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.