222/1995

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1995

Asetus ulkomaalaisasetuksen (142/94) muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan 18 päivänä helmikuuta 1994 annetun ulkomaalaisasetuksen (142/94) 4 §:n 3 momentti, 6 §:n 1 momentti, 8 §, 24 §:n 2 momentti, 29 §:n 1, 2 ja 5 momentti ja 33 §:n 1 momentti seuraavasti:

4 §
Muukalaispassi ja siihen tarvittavat merkinnät

Ulkomaalaisvirasto voi rajoittaa muukalaispassin käyttöä siihen tehtävin merkinnöin.

6 §
Passin tilapäinen haltuunotto

Ulkomaalaisen passi voidaan ulkomaalaislain (378/91) 45 §:n 2 momentissa mainitun lisäksi tilapäisesti ottaa ulkomaalaisviraston, passintarkastajan tai poliisin haltuun:

1) viisumi-, työlupa-, oleskelulupa-, muukalaispassi- tai matkustusasiakirja-asian käsittelyä varten;

2) turvapaikkahakemuksen käsittelyä varten;

3) maasta poistumisen valvomiseksi;

4) maasta karkottamisen tai käännyttämisen valmistelemista ja toimeenpanoa varten;

5) maastapoistumiskiellon valmistelemista ja toimeenpanoa varten; tai

6) milloin muu erityisen tärkeä syy sitä edellyttää.


8 §
Oleskelulupahakemus eräissä tapauksissa

Pakolaisen tai oleskeluluvan suojelun tarpeen vuoksi taikka painavasta humanitaarisesta syystä saaneen ulkomaalaisen perheenjäsenen tulee ulkomailla jättää oleskelulupahakemuksensa Suomen edustustoon. Edustusto pyytää asiassa lausunnon ulkomaalaisvirastolta. Ulkomaalaisvirasto hankkii ennen oman lausuntonsa antamista paikallispoliisin ja paikallisen sosiaaliviranomaisen lausunnon.

Suomessa olevan omaisen on jätettävä ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain (639/93) 19 §:n 2 momentissa tarkoitettu hakemus paikallispoliisille, joka hankkii asiasta paikallisen sosiaaliviranomaisen lausunnon. Poliisi toimittaa hakemuksen lausuntoineen ulkomaalaisvirastolle.

24 §
Kauttakulkumatkustaja

Erityisestä syystä voi ulkomaalaisvirasto taikka sisäasiainministeriön antamien ohjeiden mukaan maahantulopaikan poliisi tai passintarkastaja hyväksyä kauttakulkumatkustajalle muunkin oleskelupaikan.

29 §
Ilmoitukset

Turvapaikkahakemuksen vastaanottaneen viranomaisen on ilmoitettava välittömästi ulkomaalaisvirastolle ja ulkoasiainministeriölle tiedot vastaanottamastaan turvapaikkahakemuksesta.

Suomen edustuston, passintarkastajan ja poliisin on ilmoitettava ulkomaalaisvirastolle myöntämästään viisumista ja oleskeluluvasta siten kuin siitä erikseen määrätään. Passintarkastajan ja poliisin on lisäksi ilmoitettava suorittamastaan ulkomaalaisen käännyttämisestä ja tietoonsa tulleista muista seikoista, jotka saattavat vaikuttaa ulkomaalaisen maahantuloon, maastalähtöön, oleskeluun ja työntekoon sekä Suomen kansalaisuuden saamiseen.


Vankeinhoitoviranomaisen on ilmoitettava ulkomaalaisvirastolle ulkomaalaisen ottamisesta vankilaan. Myös ulkomaalaisen vankilasta vapautumisesta sekä siirtämisestä rangaistusta kärsimään toiseen valtioon tai vieraasta valtiosta Suomeen on hyvissä ajoin ilmoitettava ulkomaalaisvirastolle.

33 §
Ulkomaalaisista pidettävä henkilörekisteri

Ulkomaalaisvirasto pitää valtakunnallista ulkomaalaisrekisteriä, johon merkitään tiedot, jotka voivat vaikuttaa ulkomaalaisen maahantuloon, maastalähtöön, oleskeluun ja työntekoon sekä Suomen kansalaisuuden saamiseen.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Ennen asetuksen voimaan tuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.