216/1995

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1995

Asetus teatteri- ja tanssialan yliopistollisista tutkinnoista

Opetusministerin esittelystä säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1  §
Koulutusvastuu

Teatterialan yliopistollisia tutkintoja voidaan suorittaa teatterikorkeakoulussa ja Tampereen yliopistossa, joita jäljempänä kutsutaan korkeakouluiksi.

Tanssialan yliopistollisia tutkintoja voidaan suorittaa teatterikorkeakoulussa.

2  §
Tutkinnot

Teatterialan tutkintoja ovat:

1) teatteritaiteen kandidaatin tutkinto, joka on alempi korkeakoulututkinto;

2) teatteritaiteen maisterin tutkinto, joka on ylempi korkeakoulututkinto;

3) teatteritaiteen lisensiaatin tutkinto, joka on jatkotutkinto; sekä

4) teatteritaiteen tohtorin tutkinto, joka on jatkotutkinto.

Tanssialan tutkintoja ovat:

1) tanssitaiteen kandidaatin tutkinto, joka on alempi korkeakoulututkinto;

2) tanssitaiteen maisterin tutkinto, joka on ylempi korkeakoulututkinto;

3) tanssitaiteen lisensiaatin tutkinto, joka on jatkotutkinto; sekä

4) tanssitaiteen tohtorin tutkinto, joka on jatkotutkinto.

3  §
Opintojen rakenne

Tutkintoihin johtaviin opintoihin voi kuulua:

1) perus-, aine- ja syventäviä opintoja;

2) kieli- ja viestintäopintoja;

3) teatteri- tai tanssialan jatkokoulutuksen opintoja, opin- ja taidonnäyte, lisensiaatintutkimus ja väitöskirja; sekä

4) harjoittelua.

4  §
Kandidaatin ja maisterin tutkintojen rakenne

Tutkintoihin johtavat opinnot järjestetään koulutusohjelmina. Koulutusohjelma suuntautuu johonkin taiteellista lahjakkuutta ja asiantuntemusta edellyttävään tehtäväalueeseen ja sen kehittämiseen.

5  §
Teatterikorkeakoulun koulutusohjelmat

Teatterialan koulutus järjestetään maisterin tutkintoon ylioppilastutkinnon pohjalta johtavina nelivuotisina koulutusohjelmina. Koulutusohjelmat ovat:

1) näyttelijäntyön koulutusohjelma;

2) ohjauksen koulutusohjelma;

3) dramaturgian koulutusohjelma; sekä

4) valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma.

Opiskelija voi suorittaa teatteritaiteen kandidaatin tutkinnon suoritettuaan 2 luvussa tarkoitetun osan koulutusohjelman opinnoista.

Tanssitaiteen kandidaatin tutkintoon johtaa ylioppilastutkinnon pohjalta kolmivuotinen tanssin koulutusohjelma.

Tanssitaiteen maisterin tutkintoon johtavat kandidaatin tutkinnon pohjalta yksivuotinen tanssijan koulutusohjelma sekä kaksivuotiset koreografin koulutusohjelma ja tanssinopettajan koulutusohjelma.

Teatterikorkeakoulu päättää teatteri- ja tanssialan muista kaksivuotisista koulutusohjelmistaan, jotka johtavat maisterin tutkintoon kandidaatin tutkinnon pohjalta.

6  §
Tampereen yliopiston koulutusohjelma

Tampereen yliopistossa on maisterin tutkintoon ylioppilastutkinnon pohjalta johtava nelivuotinen teatterityön koulutusohjelma.

Opiskelija voi suorittaa kandidaatin tutkinnon suoritettuaan 2 luvussa tarkoitetun osan koulutusohjelman opinnoista.

7  §
Kielitaito

Opiskelijan tulee kandidaatin tai maisterin tutkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:

1) yhden vieraan kielen taidon, joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä

2) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (149/22) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka on tarpeen oman alan kannalta.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta päättää korkeakoulu.

Korkeakoulu voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.

Opiskelijan osoittama kielitaito ilmoitetaan tutkintotodistuksessa.

2 luku

Kandidaatin tutkinto

8  §
Kandidaatin tutkinnon laajuus

Koulutus järjestetään siten, että kokopäiväopiskelija voi suorittaa kandidaatin tutkinnon kolmessa lukuvuodessa.

9  §
Kandidaatin tutkinnon tavoitteet

Kandidaatin tutkintoon johtavan koulutuksen pohjana on lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon tai niitä vastaavan koulutuksen taso sekä opiskelijan osoittama taiteellinen lahjakkuus.

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle:

1) teatteri- tai tanssitaiteen ammattitaidon edellyttämät taiteelliset, tiedolliset ja teoreettiset perustiedot;

2) valmius itsenäisesti hoitaa alan asiantuntemusta edellyttäviä tehtäviä; sekä

3) riittävät viestintätaidot.

Tanssitaiteen kandidaatin tutkinnon tavoitteena on lisäksi antaa valmius tanssitaiteen maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin.

10  §
Kandidaatin tutkinnon suorittaminen

Teatteritaiteen kandidaatin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava koulutusohjelmaan kuuluvat perusopinnot ja korkeakoulun määräämä osa muista koulutusohjelman opinnoista. Tanssitaiteen kandidaatin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava koulutusohjelmaan kuuluvat perus- ja aineopinnot.

Kandidaatin tutkintoa varten opiskelijan on lisäksi annettava opinnäyte ja osoitettava, että hän on saavuttanut tutkinnolle, opinnoille ja opinnäytteelle asetetut tavoitteet ja 7 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan on myös kirjoitettava koulutusohjelmansa alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Korkeakoulu määrää kypsyysnäytteestä silloin, kun opiskelijalta ei vaadita 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa.

3 luku

Maisterin tutkinto

11  §
Maisterin tutkinnon laajuus

Koulutus järjestetään siten, että näyttelijäntyön, teatterityön, ohjauksen, dramaturgian sekä valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmissa kokopäiväopiskelija voi suorittaa maisterin tutkinnon ylioppilastutkinnon pohjalta neljässä vuodessa. Tanssijan koulutusohjelmassa kokopäiväopiskelija voi suorittaa maisterin tutkinnon kandidaatin tutkinnon pohjalta yhdessä vuodessa ja muissa koulutusohjelmissa kahdessa vuodessa.

12  §
Maisterin tutkinnon tavoitteet

Maisterin tutkintoon johtavan koulutuksen pohjana on näyttelijäntyön, teatterityön, ohjauksen, dramaturgian sekä valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmissa lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon tai niitä vastaavan koulutuksen taso sekä opiskelijan osoittama taiteellinen lahjakkuus.

Muissa koulutusohjelmissa koulutuksen pohjana on kandidaatin tutkinnon tai sitä vastaavien opintojen taso sekä opiskelijan osoittama taiteellinen lahjakkuus.

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle:

1) valmius itsenäiseen taiteelliseen työhön ja jatkokoulutukseen taiteen alalla;

2) valmius teatteri- tai tanssialan taiteelliseen tai tieteelliseen työhön sekä asianomaisissa koulutusohjelmissa pedagogiseen työhön;

3) valmius itsenäisesti hoitaa teatteri- tai tanssialan asiantuntemusta edellyttäviä vaativia tehtäviä; sekä

4) riittävät viestintätaidot.

Koulutuksessa opiskelu kytketään teatteri- tai tanssialan kehittämiseen ja tutkimukseen.

13  §
Maisterin tutkinnon suorittaminen

Maisterin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava koulutusohjelmaan kuuluvat opinnot, annettava vaativa opinnäyte ja osoitettava, että hän on saavuttanut tutkinnolle, opinnoille ja opinnäytteelle asetetut tavoitteet sekä 7 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan on myös kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa. Opiskelijalta, joka on kirjoittanut kypsyysnäytteen kandidaatin tutkintoa varten, ei vaadita uutta kypsyysnäytettä samalla kielellä suoritettavaa maisterin tutkintoa varten.

Korkeakoulu määrää kypsyysnäytteestä silloin, kun opiskelijalta ei vaadita 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa.

4 luku

Jatkotutkinnot

14  §
Jatkokoulutuksen tavoitteet

Jatkokoulutuksen pohjana on ylempi korkeakoulututkinto. Jatkokoulutus voidaan erityisestä syystä aloittaa alemman korkeakoulututkinnon pohjalta.

Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää syvällisesti oman alansa ja että hän saavuttaa valmiuden korkeatasoisiin, taiteellista kypsyyttä osoittaviin suorituksiin, itsenäiseen luovaan työhön edustamallaan alalla sekä edustamansa alan kehittämiseen.

15  §
Tohtorin tutkinto

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi teatteri- tai tanssialan jatkokoulutukseen otetun opiskelijan on suoritettava jatkokoulutukseen kuuluvat opinnot sekä annettava julkiset opin- ja taidonnäytteet tai laadittava väitöskirja.

16  §
Lisensiaatin tutkinto

Jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi suorittaa lisensiaatin tutkinnon, kun hän on suorittanut korkeakoulun määräämän osan jatkokoulutukseen kuuluvista opinnoista. Tutkintoon kuuluu osana julkinen opin- ja taidonnäyte tai lisensiaatintutkimus.

5 luku

Erinäiset säännökset

17  §
Opettajankoulutus

Sen lisäksi mitä 3 luvussa säädetään, tanssinopettajan koulutusohjelmassa opiskelijalle annetaan valmius itsenäiseen toimintaan opettajana ja kasvattajana.

Tanssinopettajan koulutusohjelmaan sisältyvät tanssitaiteen opetettavan aineen opinnot. Opetettavan aineen opinnoilla tarkoitetaan opetustyön edellyttämää aineenhallintaa edistäviä opintoja.

Opettajan pedagogiset opinnot sisältyvät tanssinopettajan koulutusohjelmaan. Näistä opinnoista säädetään lisäksi erikseen.

Teatterikorkeakoulu voi järjestää opettajan pedagogisina opintoina myös taiteilijan pedagogiset opinnot. Näiden opintojen tavoitteena on antaa pedagogiset valmiudet taidealan tehtäviin eri oppilaitoksissa.

18  §
Opintojen hyväksilukeminen

Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan korkeakoulun päätöksen mukaan lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla.

19  §
Todistukset

Korkeakoulu antaa opiskelijalle hänen suorittamastaan tutkinnosta tutkintotodistuksen.

Korkeakoulu antaa pyynnöstä opiskelijalle todistuksen tämän suorittamista opinnoista myös opiskelun kestäessä.

Korkeakoulu antaa pyynnöstä henkilölle, joka on suorittanut korkeakoulussa tutkinnon tai opintoja, tutkintotodistukseen tai todistukseen erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitetun liitteen, jossa annetaan riittävät tiedot korkeakoulusta samoin kuin tutkintotodistuksessa tai todistuksessa tarkoitetuista opinnoista ja opintosuorituksista sekä niiden tasosta ja asemasta koulutusjärjestelmässä.

20  §
Koulutuksen kehittäminen

Korkeakoulun tehtävänä on kehittää jatkuvasti tutkintoja, tutkintoihin kuuluvia opintoja sekä opetusta. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota koulutuksen tasoon, opetuksen ja opiskelun laatuun, tutkintojen ja opintojen kansainväliseen vastaavuuteen sekä koulutuksen tuloksellisuuteen.

21  §
Tarkemmat määräykset

Korkeakoulu antaa tarkempia määräyksiä tutkintojen ja opintojen tavoitteista ja sisällöistä sekä opetuksesta ja opintosuorituksista.

6 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

22  §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1995.

Tällä asetuksella kumotaan teatteri- ja tanssialan korkeakoulututkinnoista 30 päivänä joulukuuta 1980 annettu asetus (1080/80) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

23  §
Korkeakoulun koulutusohjelmat

Tämän asetuksen tultua voimaan teatterikorkeakoulussa ja Tampereen yliopistossa on edelleen teatteri- ja tanssialan korkeakoulututkinnoista annetun asetuksen mukaiseen kandidaatin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat 31 päivään joulukuuta 1997.

24  §
Opiskelijoiden asema

Tämän asetuksen tullessa voimaan teatteri- tai tanssialan korkeakoulututkintoa varten opiskelevilla on oikeus siirtyä opiskelemaan tämän asetuksen mukaan tai jatkaa opintojaan teatteri- ja tanssialan korkeakoulututkinnoista annetun asetuksen mukaan. Opiskelija siirtyy kuitenkin jatkamaan opintojaan tämän asetuksen mukaan, jollei hän ole suorittanut kumotun asetuksen mukaista teatteri- tai tanssitaiteen kandidaatin tutkintoa vuoden 1997 loppuun mennessä tai kumotun asetuksen mukaista teatteri- tai tanssitaiteen lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa vuoden 2000 loppuun mennessä. Korkeakoulu määrää siirtymiseen liittyvistä järjestelyistä.

Opiskelija voi lukea hyväkseen teatteri- ja tanssialan korkeakoulututkinnoista annetun asetuksen mukaisiin opintoihin sisältyneet opintosuorituksensa tämän asetuksen mukaiseen tutkintoon.

Niiden opiskelijoiden osalta, jotka 1 momentin mukaisesti jatkavat opintojaan kumotun asetuksen mukaista teatteritaiteen tai tanssitaiteen kandidaatin tutkintoa taikka teatteritaiteen tai tanssitaiteen lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa varten, sovelletaan soveltuvin osin teatteri- ja tanssialan korkeakoulututkinnoista annetun asetuksen säännöksiä.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.