212/1995

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1995

Asetus ilmatieteen laitoksesta

Liikenneministerin esittelystä säädetään ilmatieteen laitoksesta 22 päivänä joulukuuta 1967 annetun lain (585/67) 5 §:n nojalla:

Ilmatieteen laitoksen tehtävät
1 §

Ilmatieteen laitoksen tehtävänä on toimialallaan vastata ilmatieteen, geomagnetismin ja avaruusfysiikan alaa sekä ilmanlaatua koskevasta havainto-, tutkimus- ja palvelutoiminnasta. Lisäksi laitoksen tulee huolehtia toimialansa kansainvälisestä yhteistyöstä sekä muista tehtävistä, jotka säädetään tai määrätään sen tehtäviksi.

Organisaatio, henkilöstö ja johtokunta
2 §

Ilmatieteen laitoksessa on sen toiminnan edellyttämiä tulosalueita ja toimintayksiköitä siten kuin työjärjestyksessä määrätään.

3 §

Ilmatieteen laitoksen päällikkönä on pääjohtaja. Lisäksi laitoksessa on osastopäälliköitä ja tutkimusprofessoreja sekä muuta henkilöstöä.

4 §

Ilmatieteen laitoksen toimintaa ohjaa ja valvoo johtokunta.

Liikenneministeriö asettaa johtokunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtokuntaan kuuluu laitoksen pääjohtaja puheenjohtajana sekä varapuheenjohtaja ja enintään viisi muuta jäsentä, joista yksi edustaa laitoksen henkilöstöä.

Liikenneministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

Asioiden käsittely ja ratkaiseminen
5 §

Ilmatieteen laitokselle kuuluvat asiat ratkaisee johtokunta, pääjohtaja tai muu virkamies, jolle sellainen toimivalta on työjärjestyksessä tai taloussäännössä annettu.

6 §

Ilmatieteen laitoksen johtokunnan tehtävänä on:

1) päättää laitoksen toiminnan tavoitteista, talousarvioehdotuksesta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta;

2) seurata tavoitteiden toteutumista ottaen huomioon liikenneministeriön kanssa sovitut tavoitteet;

3) käsitellä ministeriölle tai muulle viranomaiselle tehtävät esitykset ja lausunnot periaatteellisesti tärkeistä ja laajakantoisista asioista;

4) edistää laitoksen ja sen palvelujen käyttäjien välistä yhteistyötä;

5) päättää, missä järjestyksessä tulosalueiden päälliköt toimivat pääjohtajan sijaisena tämän estyneenä ollessa; sekä

6) käsitellä ne muut asiat, jotka johtokunta päättää pääjohtajan esityksestä ottaa käsiteltävikseen.

7 §

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kolme muuta jäsentä on saapuvilla.

Jos johtokunnassa ilmenee erimielisyyttä asian ratkaisemisesta, päätetään asia äänestyksellä. Johtokunnan päätökseksi tulee enemmistön kannattama ehdotus ja äänten mennessä tasan se ehdotus, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Johtokunta antaa tarkemmat määräykset kokoonkutsumisesta ja asioiden käsittelystä johtokunnassa.

8 §

Pääjohtaja ratkaisee muut kuin 6 §:n mukaan johtokunnan ratkaistavat asiat, jollei niitä ole työjärjestyksessä tai taloussäännössä määrätty jonkun muun ratkaistavaksi.

Pääjohtaja voi ottaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava.

Henkilöstön tehtävät ja virkojen kelpoisuus- vaatimukset
9 §

Pääjohtaja johtaa ilmatieteen laitoksen toimintaa sekä vastaa siitä, että laitokselle kuuluvat tehtävät hoidetaan tehokkaasti ja tuloksellisesti.

10 §

Tulosalueen päällikön tehtävänä on vastata siitä, että hänen johdettavakseen kuuluvalle tulosalueelle asetetut tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja tuloksellisesti.

11 §

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena ilmatieteen laitoksen virkoihin on sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Pääjohtajalta ja osastopäälliköltä tai muulta tulosalueen päälliköltä vaaditaan tehtävien edellyttämää käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

Lisäksi vaaditaan:

1) pääjohtajalta tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet virkaan soveltuvalta alalta sekä perehtyneisyys laitoksen toimialaan;

2) tutkimus- tai palvelutoiminnan tulosalueella osastopäälliköltä tai muulta tulosalueen päälliköltä tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet virkaan soveltuvalta alalta taikka virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja ansiokasta tieteellistä tai kehittämistoimintaa sekä kummassakin tapauksessa perehtyneisyys tulosalueensa tehtäviin;

3) hallintotoiminnan tulosalueella osastopäälliköltä tai muulta tulosalueen päälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin; sekä

4) tutkimusprofessorilta tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet virkaan soveltuvalta alalta ja ansiokasta toimintaa alansa tutkimus- ja kehittämistehtävissä.

Pääjohtajalla, tohtorin tutkinnon tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet suorittaneella tulosalueen päälliköllä ja tutkimusprofessorilla on professorin arvonimi. Hallintotoiminnan tulosalueen päälliköllä on hallintojohtajan arvonimi.

Henkilöstön nimittäminen ja ottaminen
12 §

Pääjohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Erinäisiä säännöksiä
13 §

Ilmatieteen laitos kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa, välimiesmenettelyssä, muissa viranomaisissa ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta kaikissa laitosta koskevissa asioissa.

14 §

Tarkemmat määräykset ilmatieteen laitoksen organisaatiosta, yksiköiden ja henkilöstön tehtävistä ja toimivallasta sekä asioiden käsittelystä annetaan työjärjestyksessä ja taloussäännössä. Työjärjestyksen ja taloussäännön vahvistaa pääjohtaja.

15 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Tällä asetuksella kumotaan ilmatieteen laitoksesta 22 päivänä syyskuuta 1989 annettu asetus (841/89) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Kumotun asetuksen nojalla asetettu johtokunta jatkaa toimintaansa toimikautensa loppuun.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.