199/1995

Annettu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1995

Asetus yleisistä teistä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä kumotaan yleisistä teistä 30 päivänä joulukuuta 1957 annetun asetuksen (482/57) 44 §:n 2 momentti sekä 61 ja 62 §, näistä 44 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1967 annetussa asetuksessa (648/67), sekä muutetaan 2 §:n 4 momentti, 6 §:n 1 momentti, 8, 12 ja 14 §, 17 §:n 2 momentti, 18 ja 33 §, 34 §:n 2 ja 3 momentti, 35, 41―43 ja 45 § sekä 63 §:n 3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 4 momentti ja 42 § 16 päivänä huhtikuuta 1971 annetussa asetuksessa (284/71), 6 §:n 1 momentti ja 8 § 9 päivänä elokuuta 1963 annetussa asetuksessa (405/63), 12 § osittain muutettuna 30 päivänä tammikuuta 1981 annetulla asetuksella (115/81) sekä 41, 43 ja 45 § mainitussa 29 päivänä joulukuuta 1967 annetussa asetuksessa, seuraavasti:

2  §

Jos tie tai sen osa on muulloin kuin tien tekemisen yhteydessä tarpeen määrätä moottoritieksi, moottoriliikennetieksi, muuksi vain tietynlaista liikennettä varten tarkoitetuksi ajotieksi, poluksi tai erityiseksi talvitieksi taikka jokin tässä mainittu tie toisentyyppiseksi tieksi, päättää tästä liikenneministeriö tielaitoksen keskushallinnon esityksestä. Ennen esityksen tekemistä on niille, joiden oikeutta tai etua asia koskee, varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi samassa järjestyksessä kuin tiesuunnitelmasta säädetään sekä hankittava alueellisen ympäristökeskuksen, maakunnan liiton ja kunnan lausunnot. Asiassa annettava päätös on saatettava yleisesti tiedoksi samassa järjestyksessä kuin tiesuunnitelman tiedoksi antamisesta säädetään.

6  §

Tielaitoksen tulee aloitteen johdosta hankkia lausunto alueelliselta ympäristökeskukselta ja maakunnan liitolta. Mikäli kunta ei ole aloitteentekijä tai antanut asiasta lausuntoaan, on kuntaa kuultava. Tarvittaessa tielaitoksen tulee hankkia aloitteesta lausuntoja muiltakin viranomaisilta ja järjestöiltä, joita aloite koskee.


8  §

Mikäli aloite ei ole 6 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla rauennut, tielaitoksen keskushallinto voi, saatuaan alueellisen ympäristökeskuksen, maakunnan liiton ja kunnan lausunnon sekä mahdollisen muun selvityksen, määrätä laadittavaksi tiesuunnitelman aloitteessa tarkoitettua tietä varten.

Mikäli tielaitoksen keskushallinto katsoo, ettei aloitteessa tarkoitetulla tiellä tulisi olemaan yleisistä teistä annetun lain 7 tai 8 §:ssä säädettyjä edellytyksiä tai ettei tiehankkeen toteuttamiseen ajankohtaan nähden tai muutoin ilmeisesti ole taloudellisia mahdollisuuksia, tielaitoksen keskushallinto voi määrätä, että aloitetta koskeva tutkimus siirretään myöhäisempään ajankohtaan, tai päättää, että aloitteen annetaan raueta. Milloin sekä kunta että maakunnan liitto ovat puoltaneet paikallistien rakentamista koskevan aloitteen toteuttamista, tielaitoksen keskushallinnon tulee alistaa aloitteen raukeamista koskeva päätöksensä liikenneministeriön ratkaistavaksi.

Milloin tielaitoksen keskushallinto, katsoessaan 2 momentin säännösten mukaisesti olevan syytä antaa maantien rakentamista koskevan aloitteen raueta, kuitenkin pitää mahdollisena, että aloitteessa tarkoitetun tien rakentamiselle paikallistieksi tulisi olemaan yleisistä teistä annetun lain 8 §:ssä säädetyt edellytykset, tielaitoksen keskushallinto voi tarvittaessa käsitellä aloitetta paikallistien rakentamista koskevana kysymyksenä.

12  §

Tien suunnittelu on suoritettava tarpeen mukaan yhteistyössä kunnan, muiden liikenneviranomaisten sekä ympäristö- ja kaavoitusviranomaisten kanssa. Tien suunnitteluun liittyvistä kysymyksistä on tarvittaessa neuvoteltava sellaisten muidenkin viranomaisten kanssa, joiden toimialaa tien tekeminen koskee.

14  §

Tiesuunnitelmasta on hankittava alueellisten ympäristökeskusten, maakunnan liittojen ja kuntien lausunnot sekä varattava niille, joiden oikeutta tai etua suunnitelma koskee, tilaisuus muistutusten tekemiseen suunnitelman johdosta.

Kunnan on ennen lausunnon antamista 1 momentissa säädetyssä tarkoituksessa pidettävä suunnitelma yleisesti nähtävänä 14 päivän aikana. Muistutukset suunnitelmaa vastaan on tielaitokselle osoitettuina toimitettava kunnanhallitukselle seitsemän päivän kuluessa suunnitelman nähtävänäolon päättymisestä lukien. Suunnitelman nähtäväksi asettamisesta sekä muistutusten tekemistavasta ja -ajasta on kunnan kustannuksellaan kuulutettava samassa järjestyksessä kuin kunnalliset ilmoitukset asianomaisessa kunnassa saatetaan tiedoksi.

Kunnan on toimitettava lausuntonsa tiesuunnitelmasta ja sitä vastaan tehdyistä muistutuksista sekä jätetyt muistutuskirjelmät tielaitokselle.

17  §

Tiesuunnitelman, joka koskee tien parantamista, vahvistaa tielaitoksen keskushallinto. Jos kuitenkin alueellinen ympäristökeskus tai maakunnan liitto taikka, kun kysymys on paikallistiestä, alueellinen ympäristökeskus, maakunnan liitto tai kunta olennaisessa kohdin on eri mieltä tiesuunnitelmasta tielaitoksen keskushallinnon kanssa, taikka jos tien kulkusuuntaa tietä parannettaessa muutetaan siten, että vanha tie pääosaltaan on tarpeen säilyttää yleisenä tienä, on suunnitelma alistettava ministeriön vahvistettavaksi. Erityisistä syistä voi tielaitoksen keskushallinto muissakin tapauksissa alistaa parantamissuunnitelman ministeriön vahvistettavaksi.

18  §

Tiepiirin tulee antaa tiesuunnitelman vahvistamispäätöksestä tieto maakunnan liitolle, alueelliselle ympäristökeskukselle, kunnalle sekä, jos asian laatu sitä vaatii, muillekin viranomaisille. Tarpeen mukaan tulee tiedonantoon liittää jäljennös tiesuunnitelmasta.

Tiepiirin tulee antaa tiesuunnitelman vahvistamispäätöksestä tieto niille suunnitelman johdosta muistutuksen tehneille, joiden osoite on tiedossa, samanaikaisesti kun päätös yleisistä teistä annetun lain 106 §:n mukaisesti annetaan yleisesti tiedoksi.

Tiesuunnitelman vahvistamiseen liittyvät asiakirjat säilytetään tielaitoksen keskushallinnossa.

33  §

Tien liitännäisalueen perustamista koskevassa, alueelliselle ympäristökeskukselle tehtävässä hakemuksessa on selvitettävä se tarkoitus, mitä varten liitännäisalue on tarpeen. Hakemukseen on liitettävä kaksin kappalein kartta liitännäisalueeksi tarvittavasta alueesta ja siinä on ilmoitettava alueen omistajat sekä ne, joilla on nautinta- tai rasiteoikeus taikka siihen verrattava erityinen oikeus alueeseen. Jos hakemus koskee tienpitoa varten tarpeellista erityistä rakennusaluetta, on, mikäli alueen luovutuksesta ei ole sovittu, lisäksi esitettävä selvitys siitä, millä ehdoilla paikkakunnalla on vapaaehtoisella sopimuksella saatavissa sellaisia alueita, jotka soveltuvat kysymyksessä olevaan tarkoitukseen.

Alueellisen ympäristökeskuksen on hakemuksen johdosta kuultava niitä, joiden oikeutta hakemus koskee.

34  §

Päätöksessään, joka koskee 1 momentissa mainittua oikeutta tienpitoaineen ottamiseen, alueellinen ympäristökeskus voi määrätä, että tienpitoaineen ottamispaikasta on rajoitettu osa varattava tienpitäjän yksinomaisesti käytettäväksi, kunnes vahvistettu määrä tienpitoainetta on otettu. Tienpitäjän tulee tarpeen mukaan erottaa tällainen alue aitaamalla tai muulla selvästi havaittavalla tavalla.

Kun alueellinen ympäristökeskus on perustanut oikeuden käyttää yksityistä tietä, on sen huolehdittava asiaa koskevan merkinnän tekemisestä kiinteistörekisteriin.

35  §

Asian, joka koskee paikallistien muuttamista maantieksi tai maantien muuttamista paikallistieksi sekä yleisen tien lakkauttamista, voi tielaitoksen keskushallinto tai asianomainen kunta panna vireille. Kunnan on toimitettava aloitteensa tielaitoksen keskushallinnolle. Tielaitoksen keskushallinnon on ennen esityksen tekemistä hankittava asiasta maakunnan liiton lausunto sekä kuultava kuntaa, jollei tämä ole aloitetta tehnyt tai siihen yhtynyt.

41  §

Ennen kuin liikenneministeriö antaa yleisistä teistä annetun lain 52 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen, on asiassa kuultava kuntaa.

42  §

Yleisistä teistä annetun lain 50 §:ssä tarkoitetusta liittymäsuunnitelmasta on soveltuvin osin voimassa, mitä 11―13 §:ssä tiesuunnitelmasta säädetään.

Silloin kun on tarkoitus hyväksyä yleisistä teistä annetun lain 50 §:ssä mainittu liittymäsuunnitelma yleisen tien tekemisen yhteydessä, on sanotun lainkohdan edellyttämä käsittely mahdollisuuksien mukaan suoritettava samanaikaisesti tiesuunnitelman käsittelyn kanssa. Mikäli tiesuunnitelman käsittelyssä noudatetaan 14 §:n 2 momentin säännöksiä, on asiakirjat pidettävä yleisesti nähtävinä samassa paikassa kuin tiesuunnitelma. Muussa tapauksessa liittymäsuunnitelma sekä siihen liittyvät asiakirjat on annettava henkilökohtaisesti tiedoksi tai pidettävä yleisesti nähtävinä.

43  §

Milloin tielaitoksen keskushallinto kieltää yksityisten teiden liittämisen yleiseen tiehen tai sen osaan, tulee päätöksestä käydä ilmi ne liittymät, jotka sallitaan. Niin ikään on päätöksessä, jolla kielletään liittymän käyttäminen, mahdollisuuksien mukaan osoitettava se liittymä, jolla korvataan kielletty liittymä.

Liittymäsuunnitelmasta tulee käydä selville järjestelyä koskevan yksityisen tien sijainti, leveys ja tarpeen mukaan sen rakenne ja liittyminen yleiseen tiehen. Liittymäsuunnitelmaan on tarvittaessa liitettävä arvio sen toteuttamiskustannuksista.

45  §

Yleisistä teistä annetun lain 52 §:ssä tarkoitetut tienpitoviranomaisen ratkaisut tekee ja ohjeet antaa tiepiiri.

63  §

Kunnan edustajalle on varattava tilaisuus olla katselmuksessa saapuvilla, ja katselmuksen toimittajan on tehtävä ehdotus yleisen tien uudeksi päätekohdaksi. Sen jälkeen kun tiepiiri on hankkinut lausunnon kunnalta, alueellinen ympäristökeskus vahvistaa yleisen tien uuden päätekohdan noudatettavaksi seuraavan kalenterivuoden alusta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.