184/1995

Annettu Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1995

Valtiovarainministeriön päätös eräiden verojen kantoajoista ja kantoeristä

Valtiovarainministeriö on 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 112 §:n 1 momentin, 12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun perintö- ja lahjaverolain (378/40) 52 §:n 1 momentin ja 56 §:n 2 momentin, sellaisina kuin ne ovat 29 päivänä huhtikuuta 1994 annetussa laissa (318/94), 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun kiinteistöverolain (654/92) 28 §:n, 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/93) 184 §:n sekä 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain (611/78) 4 b §:n, sellaisena kuin se on 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (586/87), nojalla päättänyt:

1  §
Verotuslakiin perustuva säännönmukainen lopullinen vero

Valtion-, kunnallis- ja kirkollisvero sekä vakuutetun kansaneläkevakuutus- ja sairausvakuutusmaksu kannetaan kahtena eränä. Jos kannossa perittävä vero on pienempi kuin 1 000 markkaa, se on maksettava yhdellä kertaa ensimmäisen erän kannossa. Eräpäivistä määrätään vuosittain erikseen.

Jos maksuunpanoa on lääninveroviraston, verotuksen oikaisulautakunnan tai muutoksenhakuviranomaisen päätöksellä alennettu, kannossa maksettavan määrän alennus kohdistetaan ensisijaisesti toiseen kantoerään. Jos päätös 1 momentin mukaisesti kahdessa erässä maksettavan määrän alentamisesta on lähetetty verovelvolliselle viimeistään kaksi viikkoa ennen ensimmäisen erän eräpäivää, kannossa maksettava yli 500 markan määrä on kuitenkin maksettava kahtena yhtä suurena eränä.

2  §
Metsänhoitomaksu

Metsänhoitomaksu kannetaan yhtenä eränä. Eräpäivästä määrätään vuosittain erikseen.

3  §
Kiinteistövero

Kiinteistövero kannetaan kahtena eränä. Jos kannossa perittävä vero on pienempi kuin 1 000 markkaa, se on maksettava yhdellä kertaa ensimmäisen erän kannossa. Eräpäivistä määrätään vuosittain erikseen.

Jos maksuunpanoa on lääninveroviraston, verotuksen oikaisulautakunnan tai muutoksenhakuviranomaisen päätöksellä alennettu, menetellään soveltuvin osin siten kuin 1 §:n 2 momentissa määrätään.

4  §
Perintö- ja lahjavero

Perintö- ja lahjavero kannetaan kahtena eränä. Ensimmäinen erä on maksettava viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä kolmen kuukauden kuluttua perintö- tai lahjaverotuksen toimittamispäivää seuraavan kuukauden alusta lukien ja toinen erä viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä viiden kuukauden kuluttua perintö- tai lahjaverotuksen toimittamispäivää seuraavan kuukauden alusta lukien. Jos perintö- tai lahjaveron määrä on pienempi kuin 3 000 markkaa, se on maksettava yhdellä kertaa ensimmäisen erän kannossa.

Perintö- tai lahjavero, jonka maksamiseen on perintö- ja lahjaverolain 56 §:n mukaan myönnetty pidennystä, kannetaan vähintään 5 000 markan suuruisina erinä. Ensimmäinen erä on suoritettava viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä kuuden kuukauden kuluttua perintö- tai lahjaverotuksen toimittamispäivää seuraavan kuukauden alusta lukien. Jollei perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 4 momentista muuta johdu, jäljellä olevat erät on suoritettava vuoden välein edellisen erän eräpäivästä siten, että viimeinen erä suoritetaan viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä neljän ja puolen vuoden kuluttua perintö- tai lahjaverotuksen toimittamispäivästä.

Perintö- ja lahjaverolain 56 §:ssä mainittu muu kuin edellä 2 momentissa tarkoitettu osa verosta kannetaan 1 momentin mukaisesti.

Jos 1 tai 3 momentissa tarkoitettua maksuunpanoa on lääninveroviraston, verotuksen oikaisulautakunnan tai muutoksenhakuviran- omaisen päätöksellä alennettu, kannossa maksettavan määrän alennus kohdistetaan ensisijaisesti toiseen kantoerään. Jos päätös kahdessa erässä maksettavan määrän alentamisesta on lähetetty verovelvolliselle viimeistään kaksi viikkoa ennen ensimmäisen erän eräpäivää, kannossa maksettava yli 1 500 markan määrä on kuitenkin maksettava kahtena yhtä suurena eränä.

5  §
Säännönmukaisen maksuunpanon jälkeen määrättävät verot ja maksut

Jos 1―4 §:ssä tarkoitettu vero tai maksu maksuunpannaan jälkiverotuksin, verovelvollisen vahingoksi tehdyin veron- tai maksuunpanon oikaisuin, verotuksen tai maksuunpanon uudelleen toimittamisen johdosta tai korotettuna verona verotuksen tai maksuunpanon säännönmukaista toimittamisaikaa myöhemmin, on maksuunpantu määrä suoritettava yhdellä kertaa viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa kahden kuukauden kuluttua maksuunpanopäätöksen tekemisestä.

Eräpäivä saa kuitenkin olla aikaisintaan 1, 3 tai 4 §:ssä tarkoitetun jälkimmäisen erän eräkuukautta seuraavan kuukauden ensimmäinen päivä.

6  §
Muut lääninveroviraston maksuunpanemat verot ja maksut

Lääninveroviraston maksuunpanemat muut kuin 1―5 §:ssä tarkoitetut verot ja maksut on suoritettava yhtenä eränä viimeistään sen kalenterikuukauden ensimmäisenä päivänä, joka alkaa lähinnä kolmen viikon kuluttua maksuunpanopäätöksen tekemisestä.

7  §
Määräaikojen laskeminen

Jos edellä mainittujen verojen ja maksujen kanto- tai maksuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, vapunpäivä tai arkilauantai, saa maksettavan erän suorittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

8  §
Veron jakaminen eriin

Useammassa kuin yhdessä erässä kannettavat verot kannetaan samansuuruisina erinä, jollei maksujen pennimäärien pyöristämisestä annetusta laista (918/90) tai tämän päätöksen mukaisesta maksuunpanon alennuksesta muuta johdu.

9  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 16 päivänä helmikuuta 1995.

Päätöstä sovelletaan veroihin, maksuihin ja muihin suorituksiin, jotka maksuunpannaan tammikuun 1 päivän 1995 jälkeen ja perintö- ja lahjaveroon, jotka maksuunpannaan maaliskuun 1 päivän 1995 jälkeen. Ennen päätöksen voimaantuloa tehtyihin maksuunpanoihin sovelletaan aikaisempien määräysten mukaista maksuaikaa, jos se on tämän päätöksen mukaista maksuaikaa pitempi.

Tällä päätöksellä kumotaan eräiden verojen kantoajoista ja kantoeristä 29 päivänä kesäkuuta 1987 annettu valtiovarainministeriön päätös (621/87) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1995

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Hallitusneuvos
Kirsi Seppälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.