179/1995

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1995

Puolustusministeriön päätös puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvassa vaarallisten aineiden kuljetuksissa vaadittavista ajoluvista

Puolustusministeriö on päättänyt vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta 19 päivänä huhtikuuta 1991 annetun asetuksen (724/91) 1 §:n 6 momentin nojalla sellaisena kuin se on 8 päivänä tammikuuta 1993 annetussa asetuksessa (12/93), seuraavasti:

1  §
Ajolupavaatimus

Puolustusvoimien valvonnassa vaarallisia aineita tiellä kuljettavan moottoriajoneuvon tai moottoriajoneuvon ja perävaunun yhdistelmän (jäljempänä kuljetusyksikkö) kuljettajalla tulee olla kyseisen ajoneuvon ajo-oikeuden lisäksi tämän päätöksen edellyttämä vaarallisten aineiden kuljettamiseen oikeuttava ajolupa (jäljempänä VAK-ajolupa tai puolustusvoimien VAKajolupa), mikäli hän kuljettaa:

a) vaarallisia aineita säiliöajoneuvossa taikka kuljetusyksikön säiliöissä tai irrotettavissa säiliöissä/säiliökonteissa ja niiden yhteenlaskettu tilavuus on suurempi kuin 6 m3;

b) vaarallisia aineita kuljetusyksikön säiliöissä tai irrotettavissa säiliöissä/säiliökonteissa ja niiden yhteenlaskettu tilavuus on yli 3 m3 mutta enintään 6 m3 kuitenkin siten, että vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen (147/92) liitteen A reunanumerossa 2301 mainittujen palavien nesteiden (polttoaineiden) osalta enimmäismäärän saa ylittää enintään 450 litralla silloin, kun kuljetusyksikössä on myös astioita (tynnyreitä ja kanistereita) ja kaikissa on keskenään samanlaiset varoituslipukkeet;

c) kappaletavarakuljetuksena muita vaarallisia aineita kuin räjähteitä edellä b kohdassa mainitun liikenneministeriön päätöksen liitteen B reunanumerossa 10 011 tarkoitettuja määriä (jäljempänä vapaaraja) suurempia määriä ajoneuvossa, jonka suurin sallittu kokonaismassa ylittää 3,5 tonnia; tai

d) räjähteitä edellä c kohdassa tarkoitettuja vapaarajoja tai sotilasräjähteiden osalta pääesikunnan erikseen antamissa kuljetusmääräyksissä mainittuja vapaarajoja suurempia määriä riippumatta ajoneuvon suurimmasta sallitusta kokonaismassasta.

Ajolupaa ei vaadita niissä 1 momentin b kohdan tarkoittamissa kuljetuksissa, joissa säiliöiden/säiliökonttien yhteenlaskettu tilavuus on enintään 3 m3.

Pääesikunta määrittää erikseen ne sotilaalliset harjoitukset ja sotilaskoulutukseen liittyvät kuljetukset, joissa ajolupavaatimusta ei sovelleta. Näissä harjoituksissa ja koulutustilanteissa vaarallisia aineita tiellä kuljettamaan joutuva on kuitenkin ennen tehtävään määräämistä perehdytettävä kuljetettavien vaarallisten aineiden vaaraominaisuuksiin sekä turvallisuusohjeisiin onnettomuustilanteen varalta.

VAK-ajolupaa tai puolustusvoimien VAKajolupaa ei vaadita maastossa eikä puolustusvoimien kasarmi-, varikko- ja varastoalueilla eikä puolustusvoimien omilla harjoitusalueilla suoritettavissa vaarallisten aineiden kuljetuksissa. Näissä kuljetuksissa on noudatettava pääesikunnan antamia varomääräyksiä.

2  §
Määritelmiä

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

a) puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvalla kuljetuksella sellaista kuljetusta, joka suoritetaan puolustusvoimien omistamalla tai sen hallinnassa olevalla taikka sen käyttöön vuokratulla ajoneuvolla;

b) ajolupa-asetuksella vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annettua asetusta (724/91);

c) VAK-ajoluvalla ajolupa-asetuksen säännösten mukaisesti myönnettyä VAK- tai ADRajolupaa;

d) puolustusvoimien VAK-ajoluvalla tämän päätöksen perusteella puolustusvoimissa myönnettyä kappaletavara-ajoneuvon tai säiliöajoneuvon kuljettajan VAK-ajolupaa (erityislupaa); ja

e) ajolupakoulutuksen antajalla sellaista joukko-osastoa, sotilaslaitosta tai muuta yksikköä, jolle on myönnetty ajolupa-asetuksen 3 §:n mukainen koulutuslupa.

3  §
Puolustusvoimissa annettava koulutus

Puolustusvoimissa annettavan vaarallisten aineiden kuljetuksiin oikeuttavan koulutuksen tavoitteena on saada asianomainen tietoiseksi vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvistä riskeistä ja antaa tarvittava perustieto onnettomuustilanteessa välttämättömiin toimiin ryhtymisestä henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi sekä vahinkovaikutusten rajoittamiseksi. Koulutuksessa tulee lisäksi ottaa huomioon asiaan liittyvät puolustusvoimien erityistarpeet ja vaatimukset.

Ajolupa-asetuksen vaatimustason toteuttamiseksi ajolupaan tähtäävää koulutusta saa antaa vain 2 §:n e kohdan tarkoittama ajolupakoulutuksen antaja. Edellä 1 §:n 3 momentin tarkoittamaa perehdyttämiskoulutusta annetaan pääesikunnan määräämällä tavalla.

Ajolupakoulutuksen antaja voi pitää vain sille myönnetyn koulutusluvan mukaisia peruskursseja, säiliökursseja tai täydennyskursseja. Säiliökurssille pääsemisen edellytyksenä on, että henkilö on osallistunut peruskurssille. Täydennyskurssille pääsemisen edellytyksenä on, että henkilöllä on voimassaoleva VAK-ajolupa tai puolustusvoimien VAK-ajolupa.

Ajolupakoulutusta valvoo ajolupa-asetuksessa määritellyn valvojan lisäksi pääesikunnan tehtävään valtuuttama ajoneuvotarkastaja.

Koulutusluvan hakemisesta antaa tarkemmat ohjeet pääesikunta. Koulutuslupa voidaan peruuttaa ajolupa-asetuksen 4 §:n mukaisesti.

4  §
Ajolupakurssien sisältö

Peruskurssilla on annettava puolustusvoimien kappaletavara VAK-ajolupaa (kappaletavara-ajoneuvon kuljettajan VAK-ajolupa) varten opetusta vähintään 16 tuntia, josta vähintään 20 % tulee olla käytännön harjoittelua. Kurssilla tulee opettaa ajolupa-asetuksen vaatimustason toteuttamiseksi ainakin seuraavia, vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen liitteen B reunanumerossa 10 316 mainittuja asioita:

a) yleiset vaarallisten aineiden kuljetusta koskevat määräykset;

b) yleisimmät vaaratyypit;

c) ympäristönsuojelua koskevaa tietoa jätteiden siirroissa;

d) ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja turvallisuustoimenpiteet eri vaaratilanteissa;

e) toimenpiteet onnettomuuden satuttua (ensiapu, liikenneturvallisuus, perustiedot suojalaitteiden käytöstä jne);

f) varoituslipukkeet, asiakirjat sekä säiliöiden ja ajoneuvojen merkinnät;

g) mitä kuljettajan tulee tehdä ja mitä hänen ei tule tehdä kuljetuksen aikana;

h) ajoneuvon teknisten varusteiden tarkoitus ja toiminta;

i) yhteenkuormauskiellot samaan ajoneuvoon tai konttiin;

j) turvallisuustoimenpiteet vaarallisten aineiden kuormauksen ja purkamisen aikana;

k) yleiset vastuukysymykset;

l) tietoja eri kuljetusmuotojen toiminnasta;

m) kollien käsittelyyn ja varastointiin kuuluvia asioita; ja

n) säiliöiden, niiden käyttölaitteiden ja varusteiden käsittelyyn sekä kuorman käyttäytymiseen (nesteen liikkumiseen) kuuluvia asioita.

Peruskurssin yhteydessä on annettava opetusta myös asiaan liittyvistä työturvallisuusmääräyksistä sekä puolustusvoimien erityismääräyksistä ja -ohjeista.

Säiliökurssilla on annettava puolustusvoimien säiliö VAK-ajolupaa (säiliöajoneuvon kuljettajan VAK-ajolupa) varten opetusta vähintään 1 momentissa mainittu määrä ja siinä mainituista asioista painottaen säiliöajoneuvon käyttöä ja käyttäytymistä koskevia asioita ja käytännön harjoittelua.

Täydennyskurssilla on annettava ajoluvan uudistamista varten opetusta vähintään 8 tuntia. Täydennyskurssilla tulee opettaa soveltuvin osin 1 momentissa mainittuja asioita ja ajankohtaisia vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyviä säännöksiä ja määräyksiä.

5  §
VAK-ajolupakoe

Kappaletavara-ajoneuvon kuljettajan ajolupakokeeseen pääsemisen edellytyksenä on, että:

a) henkilöllä on vähintään B-luokan ajoneuvon ajo-oikeus ja jos hänellä ei ole puolustusvoimien ajokorttisäännösten mukaisen erityisluvan merkitsemiseen vaadittavaa puolustusvoimien ajokorttia tai ajolupaa, että hän täyttää vähintään puolustusvoimien B-luokan ajoluvan myöntämisen edellytykset; ja

b) henkilö on osallistunut vaadittuun puolustusvoimien VAK-ajolupakoulutukseen.

Säiliöajoneuvon kuljettajan ajolupakokeeseen pääsemisen edellytyksenä on 1 momentista poiketen, että henkilöllä on vähintään puolustusvoimien C-luokan ajokortti tai ajolupa.

Ajolupakokeen ottaa vastaan tehtävään valtuutettu puolustusvoimien ajoneuvotarkastaja. Mikäli kokeeseen osallistuu henkilöitä, jotka tulevat hakemaan VAK-ajolupaa myös ajolupa-asetuksen 7 §:n mukaisesti, on näiden henkilöiden ajolupakoe suoritettava asetuksen 6 §:n 1 momentin säännösten mukaisesti. Kokeessa on käytettävä ajoneuvohallinnon hyväksymiä kysymyslomakkeita.

Ajolupakokeessa tutkittavan on osoitettava, että hän tuntee riittävässä määrin määräykset niistä kuljetuksista ja aineista, joita koskevaan koulutukseen hän on osallistunut.

Henkilö joka on hylätty ajolupakokeessa, saa osallistua kokeeseen uudelleen annetun lisäopetuksen jälkeen.

6  §
Ajoluvan myöntäminen ja uudistaminen

Hyväksytysti suoritetun ajolupakokeen jälkeen henkilölle myönnetään suoritettua koetta vastaava puolustusvoimien VAK-ajolupa (kappaletavara VAK-ajolupa tai säiliö VAK-ajolupa) siten, kuin erityisluvista on puolustusvoimien ajokorteista annetuissa säännöksissä määrätty.

Puolustusvoimien VAK-ajoluvan uudistamisen ehtona on, että henkilö täyttää ajoluvan myöntämisen ehdot ja että hän on osallistunut ennen ajoluvan voimassaolon päättymistä täydennyskurssille ja suorittanut hyväksytysti ajolupakokeen; reserviläiskuljettajan puolustusvoimien VAK-ajolupa uudistetaan kuitenkin 7 §:n 2 momentin a kohdan mukaisesti.

7  §
Puolustusvoimien VAK-ajolupa

Edellä 6 §:n 1 momentin mukaisesti myönnetty puolustusvoimien:

a) kappaletavara VAK-ajolupa oikeuttaa suorittamaan 1 §:n 1 momentin b, c ja d kohtien tarkoittamia kuljetuksia; ja

b) säiliö VAK-ajolupa oikeuttaa suorittamaan kaikkia 1 §:n 1 momentin tarkoittamia kuljetuksia.

Puolustusvoimien VAK-ajolupa on voimassa puolustusvoimien ajokortin tai ajoluvan voimassaoloajan kuitenkin siten, että:

a) kertausharjoitukseen tulevan reserviläiskuljettajan ajolupa uudistetaan annetun perehdyttämiskoulutuksen perusteella ilman ajolupakokeen suorittamista puolustusvoimien ajokortin tai ajoluvan uudistamisen yhteydessä kertausharjoituksen ajaksi; ja

b) puolustusvoimien palkatun henkilöstön ajolupa on voimassa enintään viisi vuotta ja sen voimassaoloa voidaan jatkaa viidellä vuodella 6 §:n 2 momentin ehtojen mukaisesti.

8  §
VAK-ajolupa

Edellä 2 §:n c kohdan tarkoittamalla VAKajoluvalla saa suorittaa seuraavia puolustusvoimien valvonnassa tapahtuvia vaarallisten aineiden kuljetuksia:

a) kappaletavara-ajoneuvon kuljettajan ajoluvalla 1 §:n 1 momentin c ja d kohdan tarkoittamia kuljetuksia; ja

b) säiliöajoneuvon kuljettajan ajoluvalla kaikkia 1 §:n 1 momentin tarkoittamia kuljetuksia.

9  §
Tarkemmat ohjeet

Ajolupa-asetuksen vaatimustason toteuttamiseksi tulee puolustusvoimien ajolupa-asioiden hoidossa noudattaa soveltuvin osin liikenneministeriön asiasta antamia tarkempia määräyksiä.

Pääesikunta antaa tarkempia ohjeita puolustusvoimien VAK-ajolupakoulutuksen toteuttamisesta, ajolupakokeesta, ajoluvan uudistamisesta ja peruuttamisesta sekä ajoluparekisteristä.

Pääesikunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksia tämän päätöksen 3―7 §:n vaatimuksista. Poikkeama ei kuitenkaan saa olla ajolupa-asetuksen säännösten vastainen.

10  §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa myönnetty puolustusvoimien VAK-ajolupa (erityislupa), joka oikeuttaa suorittamaan räjähdystarvikkeiden nettomäärältään yhteensä enintään 1 000 kilon kappaletavarakuljetuksia, oikeuttaa tämän päätöksen voimaantulon jälkeen suorittamaan myös 1 §:n c kohdan tarkoittamia kuljetuksia. Kyseinen erityislupa on voimassa kuitenkin vain 3 momentissa määrätyn ajan.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa myönnetyt puolustusvoimien VAK-ajoluvat ovat muiden kuin reserviläiskuljettajien osalta voimassa enintään 31.12.1999 saakka, ellei niitä ole siihen mennessä uudistettu edellä 4 §:n 4 momentissa tarkoitetun täydennyskurssin ja hyväksytysti suoritetun ajolupakokeen perusteella.

Kertausharjoituksiin tulevan reserviläiskuljettajan puolustusvoimien VAK-ajolupa, joka on myönnetty ennen tämän päätöksen voimaantuloa, saadaan uudistaa kappaletavara VAK-ajoluvaksi vain sellaisen perehdyttämiskoulutuksen jälkeen, jossa reserviläiselle on annettu opetusta myös palavista nesteistä (polttoaineista) ja 4 §:n 1 momentin n kohdassa mainituista asioista.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa hyväksytysti suoritetun ajolupakokeen perusteella saa myöntää tämän päätöksen mukaisen puolustusvoimien kappaletavara VAK-ajoluvan edellyttäen, että henkilö on saanut opetusta myös palavista nesteistä (polttoaineista) ja 4 §:n 1 momentin n kohdassa mainituista asioista.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1995

Puolustusministeri
Jan-Erik Enestam

Vanhempi hallitussihteeri
Seppo Paasonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.