177/1995

Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1995

Liikenneministeriön päätös telemaksujen yleisistä perusteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriön päätöksellä muutetaan telemaksujen yleisistä perusteista 21 päivänä lokakuuta 1993 annetun liikenneministeriön päätöksen (902/93) 4 § sellaisena kuin se on muutettuna 21 päivänä heinäkuuta 1994 annetulla liikenneministeriön päätöksellä (680/94), seuraavasti:

4  §
Hyväksyttävät syyt

Edellä 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuja hyväksyttäviä syitä ovat seuraavat ja niihin rinnastettavat syyt:

1) telemaksu määrätään käyttäjälle tuotettujen suoritteiden määrän perusteella, jos se on suoritekustannusten vuoksi perusteltua eikä määrään lueta mukaan muita kuin teletoimintaan kuuluvia suoritteita eikä suoritteita, joita telelaitoksen kanssa kilpailevalla telelaitoksella ei ole oikeutta tarjota;

2) telemaksusta annetaan kohtuullinen alennus telelaitoksen omalle henkilöstölle;

3) televerkkoon liittymisestä perittävä maksu määrätään tilaajajohdon pituuden perusteella;

4) telemaksusta annetaan alennus vain kotitalouksille;

5) telemaksu määrätään eri käyttäjille 1 kohdan mukaisesti tuotettujen suoritteiden yhteismäärän perusteella, milloin

a) käyttäjät kuuluvat samaan osekeyhtiölain (734/78) 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun konserniin;

b) telemaksujen suorittamisesta vastaa lopullisesti käyttäjien yhteistä kauppa-, pankki- tai muuta sellaista liiketoimintaansa varten perustama yhteisö;

c) telemaksujen suorittamisesta vastaa lopullisesti käyttäjä, joka on viranomainen, virasto tai laitos ja joka edustaa saman ministeriön pääluokkaan valtion tulo- ja menoarviossa kuuluvia käyttäjiä tai saman kunnan budjettitalouden piiriin kuuluvia käyttäjiä, jotka eivät kuitenkaan ole valtion liikelaitoksia tai osakeyhtiöitä;

6) telemaksu määrätään käyttäjän tai 5 kohdassa tarkoitettujen käyttäjien eri paikallisalueilla hankkimien samanlaatuisten suoritteiden yhteismäärän perusteella;

7) telemaksu määrätään käyttäjän tai 5 kohdassa tarkoitettujen käyttäjien eri telelaitoksilta hankkimien samanlaatuisten suoritteiden yhteismäärän perusteella, jos kaikki näistä telelaitoksista määräävät telemaksun saman suoritemäärän perusteella; sekä

8) kaukoteletoiminnan telemaksusta annetaan alennus kunnan alueen sisäisessä televiestinnässä.

Milloin se on suoritekustannuksiin nähden perusteltua, kiinteät vuosi- ja kuukausimaksut voivat poiketa kymmenen prosenttia kyseisten maksujen saman hinnaston mukaisesta keskiarvosta.

Edellä 1 momentin 1, 2 ja 5―7 kohdassa mainitusta syystä suoritteen telemaksu saa poiketa telelaitoksen hinnaston mukaisesta suoritteen hinnasta seuraavasti:

1) kytkentäisen televerkon liikennemaksua saa alentaa enintään 30 prosenttia; sekä

2) muita telemaksuja saa alentaa enintään 20 prosenttia.

Mitä edellä 3 momentissa määrätään alennuksista, ei koske kampanjaluonteisia alennuksia. Kampanjaluonteisena ei kuitenkaan pidetä alennusta, joka kestää yli kolme kuukautta kalenterivuoden aikana tai yhtäjaksoisesti yli kaksi kuukautta.

Alennuksen ehtona saa olla, että telelaitoksella on käytössään käyttäjän tunnistamiseksi tarpeelliset tiedot.Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995, lukuunottamatta 1 momentin 8 kohtaa, joka tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1995.

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1995

Liikenneministeri
Ole Norrback

Yli-insinööri
Kari T. Ojala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.