174/1995

Annettu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 1995

Asetus toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 25 päivänä helmikuuta 1977 annetun asetuksen (225/77) 13 ja 22 §,

muutetaan 1, 11, 12 ja 19 §, niistä 1 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 17 päivänä joulukuuta 1982 annetulla asetuksella (938/82), sekä

lisätään asetukseen siitä 23 päivänä joulukuuta 1992 annetulla asetuksella (1502/92) kumotun 8 §:n tilalle uusi 8 § seuraavasti:

1 §

Toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annettua lakia (693/76), jäljempänä tupakkalaki, sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä sovellettaessa tarkoitetaan:

1) savukkeella poltettavaksi tarkoitettua valmiiksi paperiin käärittyä tai muusta aineesta valmistettuun hylsyn muotoiseen päällykseen sijoitettua tai sijoitettavaksi tarkoitettua tupakkakääröä, jota ei voida pitää sikarina tai pikkusikarina;

2) savuketupakalla hienoksi leikattua tai muutoin hienonnettua tupakkaa, joka on tarkoitettu itsekäärittävän savukkeen valmistamiseen;

3) sikarilla ja pikkusikarilla poltettavaksi tarkoitettua luonnon tupakasta valmistettua tupakkakääröä, jonka uloin kääre tai sidelehti on tupakanlehteä tai muutoin tupakanväristä rekonstruoitua tupakkaa;

4) piipputupakalla leikattua, paloiteltua, riivittyä tai laatoiksi puristettua tupakkaa, jota voidaan polttaa ilman teollista lisävalmistusta ja joka soveltuu sellaisenaan piipussa poltettavaksi;

5) purutupakalla suussa pureskeltavaksi tarkoitettua valmiiksi paloiteltua, puristettua tai muutoin tähän tarkoitukseen valmiiksi muotoiltua tupakkatuotetta;

6) nenänuuskalla jauheena tai jyvinä olevaa, leikattua tai muuhun muotoon hienonnettua sieraimiin vedettäväksi tarkoitettua tupakkatuotetta;

7) muulla tupakkatuotteella elinkeinotoiminnassa myytävää tupakasta kokonaan tai osaksi valmistettua, poltettavaksi, sieraimiin vedettäväksi, imeskeltäväksi tai pureskeltavaksi tarkoitettua tuotetta, joka ei ole savuke tai savuketupakka;

8) savuttomalla tilalla sisätilaa tai sen osaa, jossa tupakointi on kielletty;

9) työyhteisön yhteisellä tilalla työyhteisössä työntekijöille tarkoitettua tai heidän yhteisessä käytössään olevaa lepo-, ruokailu-, saniteetti- ja muuta henkilöstötilaa, heidän käytössään olevaa käytävä-, aula- ja porrastilaa sekä heille muuhun yhteiseen kokoontumiseen tarkoitettua sisätilaa;

10) työyhteisön yleisellä tilalla työyhteisön sisätilaa, johon yleisöllä on esteetön pääsy.

11) työyhteisön asiakkaille tarkoitetulla tilalla työyhteisössä asiakkaille varattua tai heidän käytössään olevaa sisätilaa;

12) yleisellä kulkuneuvolla henkilökuljetuksessa olevaa tie-, raide-, vesi- ja ilmaliikenteen kulkuneuvoa; sekä

13) yleisellä tilaisuudella henkilöiden kokoontumista tilaisuuksiin, joihin sovelletaan yleisistä kokouksista annetun lain sekä julkisista huvitilaisuuksista annetun lain (492/68) säännöksiä;

8 §

Tupakkalain 8 §:n 3 momentissa tarkoitettuna tuotetietona voidaan myyntiin osallistuville antaa momentissa mainittujen tietojen lisäksi tietoa tuotteen terveysvaaroista ja haitoista, alkuperämaasta ja sen vähittäismyyntipakkauksesta. Kuva tuotteesta tai sen vähittäismyyntipakkauksesta voidaan antaa tuotetietona ainoastaan muuhun tuotetietoon liitettynä. Muuta kuvaa tuotetietoon ei saa liittää. Tuotetiedon tulee olla sisällöltään sellaista, että tuotteen myyntiin osallistuva saa tuotteesta ja sen ominaisuuksista oikean tiedon.

11 §

Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden vähittäismyyntipisteessä sekä tupakkatuotteiden automaattisessa myyntilaitteessa tulee olla asiakkaiden hyvin havaittavissa oleva seuraava ilmoitus:

Tupakan myynti alle 18-vuotiaalle on kielletty. Tupakka aiheuttaa

riippuvuuden ja vahingoittaa terveyttä.

12 §

Automaattisen myyntilaitteen sijoittamiselle muuhun myyntipisteeseen kuin anniskeluoikeuden saaneeseen ravitsemusliikkeeseen tulee pyytää lupa kunnan kansanterveystyöstä vastaavalta tai muulta tähän tehtävään nimetyltä monijäseniseltä toimielimeltä.

Automaattinen myyntilaite on sijoitettava siten, että sen käyttöä voidaan jatkuvasti seurata.

Automaattisen myyntilaitteen käytön valvonnasta vastaa ravitsemusliikkeen tai muun myyntipaikan omistaja, haltija, vastaava hoitaja tai tähän tehtävään nimetty työntekijä.

19 §

Tupakoinnin vähentämistä koskevan valistus- ja tiedotustoiminnan ohjauksesta ja yhteensovittamisesta sekä tupakkalain mukaan kunnalle kuuluvien muiden tehtävien valmistelusta ja päätöksenteosta vastaa sen kansanterveystyön järjestämisestä vastaava tai muu tähän tehtävään nimetty monijäseninen toimielin.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu monijäseninen toimielin voi tehdä aloitteita tupakoinnin vähentämiseen liittyvissä asioissa. Sen tulee olla tupakkalaissa säädetyissä tehtävissään yhteistyössä erityisesti raittiustyöstä, nuoriso-, koulu- ja liikuntatoimesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja toteuttamisesta vastaavien kunnan tai kuntayhtymän toimielinten ja toimintayksikköjen sekä kansalaisjärjestöjen ja yritysten kanssa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri Jorma Huuhtanen [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1995), alkuperäinen sanamuoto kuului: Ministeri
Jan-Erik Enestam
]

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.