173/1995

Annettu Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 1995

Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan ajoneuvojen katsastuksesta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun asetuksen (1702/92) 26 §:n 1 momentti, 29 §:n 3 momentti, 32 §:n 2 ja 4 momentti ja 40 §:n otsikko ja 1 momentti sekä

lisätään asetukseen uusi 39 a § seuraavasti:

26 §
Kytkentäkatsastusvelvollisuus ja ajoneuvon ilmoittaminen kytkentäkatsastukseen

1. Kytkentäkatsastukseen on ennen yhdistelmän käyttöönottoa esitettävä auto ja siihen kytkettävä perävaunu, jos ajoneuvon mekaaniset kytkentälaitteet, sähköjohtojen kytkentä ja paineilmajarruilla varustetussa ajoneuvossa paineilmajarrujohtojen liittimien mitoitus ja sijoitus eivät täytä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen mekaanisista kytkinlaitteista sekä niiden kiinnittämisestä kyseisiin ajoneuvoihin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (94/20/EY) tai ajoneuvojen rakenteista ja varusteista annetun asetuksen (1256/92) 30 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun E-säännön n:o 55 tai tällaiselle ajoneuvolle näistä kohteista ministeriön erikseen antamien määräysten tai voimassa olevan ISO- taikka SFS-standardin vaatimuksia.


29 §
Muutoskatsastusvelvollisuus

3. Paketti- ja kuorma-auto (N-luokka) sekä perävaunu (O-luokka) on esitettävä muutoskatsastukseen, jos ajoneuvo varustetaan erityisesti eläinten kuljetusta varten.


32 §
Vuosikatsastuksen ajankohta

2. Perävaunu on tuotava katsastukseen ennen sen vuoden loppua, jona katsastus on 31 §:n 1 momentin mukaan suoritettava. Perävaunu voidaan ottaa vuosikatsastukseen myös ennen katsastusvuotta, kuitenkin aikaisintaan katsastusvuotta edeltävän vuoden marraskuussa. Katsastus saadaan suorittaa aikaisintaan neljän kuukauden kuluttua edellisestä rekisteröinti- tai vuosikatsastuksesta.


4. Auto voidaan ottaa vuosikatsastukseen ennen 1 momentissa säädettyä ajankohtaa, jos maahantuonti- tai rekisteröintikatsastuksesta taikka edellisestä vuosikatsastuksesta on kulunut vähintään kahdeksan kuukautta, kuitenkin aikaisintaan varsinaista katsastuskuukautta edeltävän vuoden marraskuussa.


39 a §
Jarrujen tarkastus

1. Ajoneuvon jarrujen tarkastus on suoritettava moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 77/143/ETY muuttamisesta (jarrut) annetun neuvoston direktiivin (92/54/ETY) mukaisesti. Jarrujen suorituskyvyn ja jarrutehon tulee lisäksi 1 päivänä tammikuuta 1997 tai sen jälkeen suoritettavissa tarkastuksissa täyttää moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 77/143/ETY muuttamisesta ja jarrujärjestelmien katsastusta koskevien vähimmäisstandardien vahvistamisesta annetun komission direktiivin (94/23/EY) vaatimukset.

2. Ajoneuvo voidaan vaatia esitettäväksi jarrutarkastukseen katsastuksen suorittajan määräämällä tavalla kuormattuna.

40 §
Paineilmajarrujen ja vetolaitteen tarkastuksen suorittaja

1. Ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän paineilmajarrujen suorituskyvyn ja jarrutehon tarkastuksen ja siihen kuuluvan jarrujen yhteensovittamisen tarkastuksen saa suorittaa autokorjaamo tai muu tarkastuspaikka edellyttäen, että tällä on käytettävissään riittävä tarkastuslaitteisto ja asiantunteva henkilöstö jarrujen yhteensovittamisen tarkastuksen suorittamiseksi.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Neuvoston direktiivi 70/143/ETY; EYVL N:o L 47, 18.2.1977, s. 47, muut. 92/54/ETY; EYVL N:o L 225, 10.8.1992, s. 63 ja muut. komission direktiivi94/23/EY; EYVL N:o L 147, 14.6.1994, s. 6.

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.