148/1995

Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1995

Asetus Sibelius-Akatemian tutkinnoista

Opetusministerin esittelystä säädetään:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1  §
Tutkinnot

Sibelius-Akatemian tutkintoja ovat:

1) musiikin kandidaatin tutkinto, joka on alempi korkeakoulututkinto;

2) musiikin maisterin tutkinto, joka on ylempi korkeakoulututkinto;

3) musiikin lisensiaatin tutkinto, joka on jatkotutkinto; sekä

4) musiikin tohtorin tutkinto, joka on jatkotutkinto.

2 §
Opintojen rakenne

Tutkintoihin johtaviin opintoihin voi kuulua:

1) pakollisia ja valinnaisia opintoja;

2) kieli- ja viestintäopintoja;

3) musiikin alan jatkokoulutuksen opintoja, taiteellinen opin- ja taidonnäyte, lisensiaatintutkimus ja väitöskirja; sekä

4) harjoittelua.

3 §
Maisterin ja kandidaatin tutkintojen järjestäminen

Koulutus järjestetään maisterin tutkintoon johtavina koulutusohjelmina. Koulutusohjelma suuntautuu johonkin musiikin alan taiteellista lahjakkuutta ja asiantuntemusta edellyttävään tehtäväalueeseen ja sen kehittämiseen.

Koulutusohjelmat ovat:

1) esittävän säveltaiteen koulutusohjelma;

2) jazzmusiikin koulutusohjelma;

3) kansanmusiikin koulutusohjelma;

4) kirkkomusiikin koulutusohjelma;

5) musiikkikasvatuksen koulutusohjelma;

6) oopperalaulun koulutusohjelma;

7) orkesterin- ja kuoronjohdon koulutusohjelma; sekä

8) sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelma.

Opiskelija voi suorittaa kandidaatin tutkinnon suoritettuaan 2 luvussa tarkoitetun osan koulutusohjelman opinnoista.

4 §
Kielitaito

Opiskelijan tulee kandidaatin tai maisterin tutkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:

1) yhden vieraan kielen taidon, joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä

2) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka valtion virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (149/22) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka on tarpeen oman alan kannalta.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää akatemia.

Akatemia voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa mainituista kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan.

Opiskelijan osoittama kielitaito ilmoitetaan tutkintotodistuksessa.

2 luku

Kandidaatin tutkinto

5 §
Tutkinnon laajuus

Akatemia järjestää koulutuksen siten, että kokopäiväopiskelija voi suorittaa kandidaatin tutkinnon neljässä lukuvuodessa.

6 §
Tutkinnon tavoitteet

Kandidaatin tutkintoon johtavan koulutuksen pohjana on lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon tai niitä vastaavan koulutuksen taso sekä akatemian opintoihin riittävät musiikilliset valmiudet.

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle:

1) valmius musiikin alan taiteelliseen työhön sekä musiikkipedagogiseen työhön;

2) valmius itsenäisesti hoitaa musiikin asiantuntemusta edellyttäviä tehtäviä; sekä

3) riittävät viestintätaidot.

7 §
Tutkinnon suorittaminen

Tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava akatemian määräämä osa koulutusohjelman opinnoista sekä osoitettava, että hän on saavuttanut tutkinnolle ja opinnoille asetetut tavoitteet sekä 4 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan on myös kirjoitettava koulutusohjelmansa alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa.

Akatemia määrää kypsyysnäytteen kielestä, kun opiskelijalta ei vaadita 4 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa.

3 luku

Maisterin tutkinto

8 §
Tutkinnon laajuus

Akatemia järjestää maisterin tutkintoon johtavan koulutuksen siten, että kokopäiväopiskelija voi suorittaa tutkinnon viidessä ja puolessa lukuvuodessa.

9 §
Tutkinnon tavoitteet

Maisterin tutkintoon johtavan koulutuksen pohjana on lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon tai niitä vastaavan koulutuksen taso sekä akatemian opintoihin riittävät musiikilliset valmiudet.

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle:

1) valmius musiikin alan taiteelliseen tai tieteelliseen työhön sekä musiikkipedagogiseen työhön;

2) valmius itsenäisesti hoitaa musiikin asiantuntemusta edellyttäviä tehtäviä;

3) valmius itsenäiseen taiteelliseen työhön ja jatkokoulutukseen musiikin alalla; sekä

4) riittävät viestintätaidot.

10 §
Tutkinnon suorittaminen

Musiikin maisterin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava koulutusohjelmaan kuuluvat opinnot, annettava vaativa opinnäyte ja osoitettava, että hän on saavuttanut tutkinnolle, opinnoille ja opinnäytteelle asetetut tavoitteet sekä 4 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan on myös kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa. Opiskelijalta, joka on kirjoittanut kypsyysnäytteen kandidaatin tutkintoa varten, ei vaadita uutta kypsyysnäytettä.

Akatemia määrää kypsyysnäytteen kielestä, kun opiskelijalta ei vaadita 4 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa.

4 luku

Jatkotutkinnot

11 §
Jatkokoulutuksen tavoitteet

Jatkokoulutuksen pohjana on ylempi korkeakoulututkinto. Jatkokoulutuksen voi kuitenkin erityisestä syystä aloittaa henkilö, jolla akatemia toteaa olevan vastaavantasoiset tiedot ja taidot.

Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää syvällisesti oman alansa ja että hän saavuttaa valmiuden korkeatasoisiin ja kypsyneisyyttä osoittaviin suorituksiin sekä itsenäiseen luovaan työhön edustamallaan alalla ja edustamansa alan kehittämiseen.

12 §
Musiikin tohtorin tutkinto

Musiikin tohtorin tutkinnon suorittamiseksi musiikin alan jatkokoulutukseen otetun opiskelijan on suoritettava tutkintoon kuuluvat opinnot sekä annettava akatemian määräämät julkiset, taiteelliset opin- ja taidonnäytteet tai laadittava väitöskirja.

13 §
Musiikin lisensiaatin tutkinto

Jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi suorittaa musiikin lisensiaatin tutkinnon, kun hän on suorittanut akatemian määräämän osan jatkokoulutukseen kuuluvista opinnoista. Tutkintoon kuuluu osana lisensiaatintutkimus tai julkiset, taiteelliset opin- ja taidonnäytteet.

5 luku

Erinäiset säännökset

14 §
Aineenopettajien koulutus

Sen lisäksi, mitä 3 luvussa säädetään, musiikkikasvatuksen koulutusohjelmassa opiskelijalle annetaan valmius itsenäiseen toimintaan opettajana ja kasvattajana.

Musiikkikasvatuksen koulutusohjelmaan sisältyvät musiikin opetettavan aineen opinnot. Opetettavan aineen opinnoilla tarkoitetaan opetustyön edellyttämää aineenhallintaa edistäviä opintoja.

Opettajankoulutuksen pedagogiset opinnot sisältyvät musiikkikasvatuksen koulutusohjelmaan. Näistä opinnoista säädetään lisäksi erikseen.

15 §
Opintojen hyväksilukeminen

Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan akatemian päätöksen mukaan lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla.

16 §
Todistukset

Akatemia antaa opiskelijalle hänen suorittamastaan tutkinnosta tutkintotodistuksen.

Akatemia antaa pyynnöstä opiskelijalle todistuksen tämän suorittamista opinnoista myös opiskelun kestäessä.

Akatemia antaa pyynnöstä henkilölle, joka on suorittanut akatemiassa tutkinnon tai opintoja, tutkintotodistukseen tai todistukseen erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitetun liitteen, jossa annetaan riittävät tiedot akatemiasta samoin kuin tutkintotodistuksessa tai todistuksessa tarkoitetuista opinnoista sekä niiden tasosta ja asemasta koulutusjärjestelmässä.

Akatemia myöntää hakemuksesta musiikin maisterin arvon henkilölle, joka on suorittanut musiikkialan korkeakoulututkinnoista annetun asetuksen (1111/91) mukaisen musiikin kandidaatin tutkinnon.

17 §
Koulutuksen kehittäminen

Akatemian tehtävänä on kehittää jatkuvasti koulutusjärjestelyjä, tutkintoja, tutkintoihin kuuluvia opintoja sekä opetusta. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota koulutuksen tasoon, opetuksen ja opiskelun laatuun, tutkintojen ja opintojen kansainväliseen vastaavuuteen sekä koulutuksen tuloksellisuuteen.

18 §
Tarkemmat määräykset

Akatemia antaa tarkempia määräyksiä tutkintojen ja opintojen tavoitteista ja sisällöstä sekä opetuksesta ja opintosuorituksista.

6 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

19  §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1995.

Tällä asetuksella kumotaan musiikkialan korkeakoulututkinnoista 22 päivänä heinäkuuta 1991 annettu asetus (1111/91).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

20 §
Opiskelijoiden asema

Tämän asetuksen tullessa voimaan akatemian opiskelijana olevalla on oikeus siirtyä opiskelemaan tämän asetuksen mukaan tai jatkaa opintojaan musiikkialan korkeakoulututkinnoista annetun asetuksen mukaan. Opiskelija siirtyy kuitenkin jatkamaan opintojaan tämän asetuksen mukaan, jollei hän ole suorittanut kumotun asetuksen mukaista musiikin kandidaatin, lisensiaatin tai tohtorin tutkintoa vuoden 1996 loppuun mennessä. Akatemia määrää siirtymiseen liittyvistä järjestelyistä.

Opiskelija voi lukea hyväkseen musiikkialan korkeakoulututkinnoista annetun asetuksen mukaisiin opintoihin sisältyneet opintosuorituksensa tämän asetuksen mukaiseen tutkintoon.

Niiden opiskelijoiden osalta, jotka 1 momentin mukaisesti jatkavat opintojaan kumotun asetuksen mukaista musiikin kandidaatin, musiikin lisensiaatin tai musiikin tohtorin tutkintoa varten, sovelletaan soveltuvin osin kumotun asetuksen säännöksiä.

Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.