93/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1995

Asetus poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta

Ympäristöministerin esittelystä säädetään poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetun lain (284/83) 8 §:n nojalla:

1 §

Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain, jäljempänä tulvavahinkojen korvauslain mukaista korvausta koskeva hakemus tehdään maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella ja siihen on liitettävä maa- ja metsätalousministeriön määräämät selvitykset.

2 §

Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tulee tulvavahinkojen korvauslain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetut arvioinnit suoritettuaan laatia asianomaisten vahinkojen ja sanotun lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kustannusten korvaamista koskevista hakemuksista yhdistelmä, josta tulee käydä ilmi maa- ja metsätalousministeriön määräämät tiedot. Yhdistelmä on toimitettava asianomaiselle maaseutuelinkeinopiirille. Sen tulee laatia sille toimitetuista yhdistelmistä yhteenveto ja toimittaa se maa- ja metsätalousministeriölle.

Suomen ympäristökeskus antaa tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriölle lausuntoja tulvien poikkeuksellisuudesta.

3 §

Saatuaan 2 §:ssä tarkoitetun yhteenvedon ja todettuaan, että kysymyksessä on tulvavahinkojen korvauslaissa tarkoitettujen vahinkojen korvaaminen, maa- ja metsätalousministeriö päättää huomioon ottaen käytettävissä olevat määrärahat, korvattavien vahinkojen ja kustannusten määrät sekä sanotun lain 6 §:n säännökset, mikä osuus tulvan aiheuttamien, lain 2 §:ssä tarkoitettujen vahinkojen ja kustannusten määristä korvataan, jolloin korvattava osuus voi eriluonteisten vahinkojen ja korvausten osalta olla erilainen, sekä osoittaa tarvittavat varat korvausten maksamiseen asianomaisten kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisten käytettäväksi.

4 §

Jos samalle vahingonkärsijälle tulvasta aiheutuneiden vahinkojen ja kustannusten määrä on pienempi kuin 700 markkaa, ei korvausta makseta.

5 §

Maa- ja metsätalousministeriön tulee antaa ohjeet maaseutuelinkeinopiireille sekä kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisille tulvavahinkojen korvauslain ja tämän asetuksen mukaisten tehtävien suorittamisesta.

6 §

Metsälautakunnalle voidaan suorittaa sen tulvavahinkojen korvauslain 4 §:n 2 momentin nojalla kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle antamasta asiantuntija-avusta korvausta valtion tulo- ja menoarvion rajoissa. Korvauksen maksamisen perusteista päättää maa- ja metsätalousministeriö.

7 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriö.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Tällä asetuksella kumotaan poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 18 päivänä maaliskuuta 1983 annettu asetus (285/83).

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1995

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
ESKO AHO

Ministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.