81/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1995

Asetus vesien suojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

muutetaan vesien suojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä 6 päivänä huhtikuuta 1962 annetun asetuksen (283/62) 1 §:n 3 momentti, 2 §:n 1 momentti, 2 a §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentin johdantokappale, 5, 6 ja 8 § sekä 8 a §:n 1 ja 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 3 momentti, 2 §:n 1 momentti ja 2 a §:n 1 momentti 27 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa asetuksessa (499/80), 3 §:n 1 momentin johtokappale, 5 ja 6 § ja 8 a §:n 1 ja 2 momentti 15 päivänä syyskuuta 1989 annetussa asetuksessa (816/89) sekä 8 § muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja 14 päivänä kesäkuuta 1991 annetulla asetuksella (942/91) seuraavasti:

1 §

Suomen ympäristökeskuksen on tarkastettava 2 momentissa mainittu luettelo joka toinen vuosi sekä tarvittaessa tehtävä esitys ympäristöministeriölle asetuksen muuttamiseksi.

2 §

Sellaisen laitoksen omistajan, jossa käsitellään 1 §:ssä tarkoitettuja ympäristölle vaarallisia aineita, on hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kuusi kuukautta ennen laitoksen rakentamisen aloittamista, tehtävä alueelliselle ympäristökeskukselle ilmoitus toiminnastaan. Jos kysymys on aikaisemmin rakennetun laitoksen muuttamisesta, ilmoitus on tehtävä vähintään kolme kuukautta ennen muuttamista tarkoittaviin töihin ryhtymistä.


2 a §

Alueellisen ympäristökeskuksen tulee 2 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tarkastettuaan, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen saapumisesta, saattaa ilmoituksen tekijän tietoon, pitääkö se arviota aineen vaikutuksista vesissä ja toimenpiteitä vesien pilaantumisen ehkäisemiseksi riittävinä, sekä kielteisessä tapauksessa kehottaa ilmoituksen tekijää tarkistamaan tai täydentämään ilmoitusta.


3 §

Jäljempänä luetelluista tehtaista ja laitoksista, mikäli niihin ei sovelleta 1 §:n säännöksiä, on hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään neljä kuukautta ennen niiden rakentamisen aloittamista, tehtävä ilmoitus asianomaiselle alueelliselle ympäristökeskukselle:


5 §

Edellä 2 ja 3 §:ssä tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus ei koske sellaista laitosta tai tehdasta, josta jätevesi johdetaan yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetussa laissa (982/77) tarkoitetun yleisen vesi- ja viemärilaitoksen viemäriin. Tällaisen yleisen laitoksen omistajan on pyydettävä ennen mainitun lain 12 §:ssä tarkoitetun sopimuksen tekemistä jätevesien laatua ja määrää koskevista liittymisehdoista asianomaisen alueellisen ympäristökeskuksen lausunto, jollei kysymys ole 3 §:n 1 momentin 36 a kohdassa tarkoitetusta liittyjästä. Sopimus voidaan kuitenkin tehdä, jollei lausuntoa ole annettu kahden kuukauden kuluessa pyynnön lähettämisestä.

6 §

Edellä 3 §:ssä tarkoitettuun ilmoitukseen on liitettävä jäteveden tai muun vettä pilaavan aineen johtamista ja käsittelyä koskeva suunnitelma tarpeellisine selvityksineen. Ilmoitus on tehtävä Suomen ympäristökeskuksen lomakkeella.

8  §

Alueellisen ympäristökeskuksen on tarkastettava 3 §:ssä tarkoitettu ilmoitus ja siihen liittyvä suunnitelma. Ilmoituksen tekijän on tarvittaessa annettava alueelliselle ympäristökeskukselle sen tarpeellisiksi katsomia täydentäviä tietoja ja selvityksiä. Alueellinen ympäristökeskus voi pyytää asiasta lääninhallituksen lausunnon, jos kysymys on sairaalasta johdettavasta jätevedestä tai jos lausunnon pyytämiseen on muutoin aihetta. Alueellinen ympäristökeskus voi tarvittaessa pyytää asiasta lausunnon myös ympäristönsuojelulautakunnalta.

8 a §

Jos alueellinen ympäristökeskus katsoo, että ilmoitetusta tehtaasta tai laitoksesta tulevan jäteveden johtaminen esitetyn suunnitelman mukaan tulee aiheuttamaan vesien pilaantumista, sen tulee suorittaa asian selvittämiseksi mahdollisesti tarvittavat tutkimukset. Alueellisen ympäristökeskuksen on sen jälkeen viipymättä kehotettava omistajaa tarkistamaan tai täydentämään mainittua suunnitelmaa tarpeellisilta osin taikka, jos jäteveden johtamiseen tai muuhun toimenpiteeseen tarvitaan vesilain 10 luvun 3 §:ssä tarkoitettu ympäristönsuojelulautakunnan tai 23 §:ssä tarkoitettu vesioikeuden lupa, hakemaan tällainen lupa. Tällöin alueellisen ympäristökeskuksen on samalla ilmoitettava, mitä muutoksia, täydennyksiä tai muita toimenpiteitä hankkeen toteuttamissuunnitelmaan olisi tehtävä, jotta lupa jäteveden johtamiseen sen käsityksen mukaan voitaisiin antaa.

Alueellisen ympäristökeskuksen on lähetettävä ilmoitukseen antamansa vastaus tiedoksi asianomaiselle ympäristönsuojelulautakunnalle.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1995

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
ESKO AHO

Ministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.