67/1995

Annettu Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1995

Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1923 annetun luonnonsuojelulain (71/23) 16 a §, 23 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta sekä 25 §,

sellaisina kuin niistä ovat 16 a § sekä 23 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta 12 päivänä huhtikuuta 1991 annetussa laissa (672/91), seuraavasti:

16 a §

Villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (SopS 45/76) voimassa olevissa liitteissä I―III mainittuihin lajeihin kuuluvien eläinten ja kasvien sekä niiden osien ja johdannaisten maahantuonnista, maastaviennistä, jälleenviennistä ja kauttakuljetuksesta sekä Suomen sisäisestä kaupasta ja julkisesta esittelemisestä kaupallisessa tarkoituksessa on voimassa, mitä säädetään yleissopimuksessa sekä neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3626/82 luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen soveltamisesta yhteisössä ja komission asetuksessa (ETY) N:o 3418/83 villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen soveltamiseksi yhteisössä vaadittujen yhdenmukaisten asiakirjojen myöntämistä ja käyttöä koskevista säännöksistä.

Ympäristöministeriö on Suomessa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3626/82 tarkoitettu hallintoviranomainen. Lupien ja todistusten myöntämistä koskevissa asioissa asetuksessa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on kuitenkin Suomen ympäristökeskus.

Tullilaitoksen tehtävänä on valvoa, että 1 momentissa tarkoitetussa maahantuonnissa, maastaviennissä, jälleenviennissä ja kauttakuljetuksessa noudatetaan siinä mainittujen asetusten määräyksiä.

Ympäristöministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä 1 momentissa tarkoitetun sopimuksen ja asetusten täytäntöönpanemisesta.

23 §

Joka


2) ottaa haltuun, luovuttaa, esittelee julkisesti kaupallisessa tarkoituksessa, myy, pitää myyntiä varten, tarjoaa tai kuljettaa myytäväksi, tuo maahan tai vie maasta eläimen tai kasvin taikka sen osan tai johdannaisen 14 a, 14 b tai 16 §:n säännösten vastaisesti,

3) tuo maahan, vie tai jälleenvie maasta tai kauttakuljettaa eläimen tai kasvin tai sen osan tai johdannaisen ilman 16 a §:ssä mainituissa asetuksissa tarkoitettua lupaa tai todistusta,


on tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, luonnonsuojelurikkomuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

25 §

Mitä tässä laissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään lääninhallituksesta ja läänistä, koskee alueellista ympäristökeskusta ja sen toimialuetta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

HE 241/94
YmVM 14/94

Helsingissä 24 päivänä tammikuuta 1995

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
ESKO AHO

Ministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.