47/1995

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1995

Asetus arava-asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arava-asetuksen (1587/93) 23, 24 ja 26 § sekä

muutetaan 19, 21 ja 22 §, 25 §:n 1 ja 3 momentti, 33 §:n 1 momentti sekä 48 §:n 1 momentti seuraavasti:

19 §
Aravalainan viitekorko

Vuosimaksuun sisältyvän koron laskentaperusteena käytetään valtion markkamääräisen obligaatiolainanoton kustannusten kolmen vuoden keskiarvoa vastaavaa korkokantaa (aravalainan viitekorko).

Valtiokonttori vahvistaa 1 momentissa tarkoitetun korkokannan vuosittain heinäkuun lopussa päättyneeltä 36 kuukauden ajanjaksolta.

21 §
Omistusaravalainan korko

Omistusaravalainasta peritään kiinteää vuotuista korkoa nostetulle pääomalle siihen ajankohtaan saakka, josta lukien ensimmäinen vuosimaksu määrätään 20 §:n mukaan laskettavaksi. Kiinteän koron suuruus on toistaiseksi 60 prosenttia 19 §:ssä tarkoitetusta lainan myöntämispäätöksen ajankohdan aravalainan viitekorosta, kuitenkin vähintään 3,15 prosenttia.

Omistusaravalainasta peritään maaliskuun 1 päivästä seuraavan maaliskuun 1 päivään (vuosimaksukausi) vuotuista korkoa toistaiseksi siten, että 19 §:ssä tarkoitetun aravalainan viitekoron mukaan laskettavan koron määrästä vähennetään seuraavat prosenttiosuudet:

Vuosimaksukausi Vähennettävä prosenttiosuus
1―5 45
6―10 35
11―15 25
16―20 0

Perittävän koron suuruus on kuitenkin aina vähintään 3,15 prosenttia.

22 §
Omistusaravalainan vuosimaksu

Omistusaravalainan vuosimaksu sisältää 21 §:n mukaisesti laskettavan koron ja alkuperäisestä pääomasta laskettavan seuraavan lyhennyserän:

Vuosimaksukausi Lyhennys prosentteina
1 0,75
2 1,00
3 1,25
4 1,50
5 1,75
6 2,00
7 2,50
8 3,00
9 3,50
10 4,00
11 4,50
12 5,00
13 5,75
14 6,50
15 7,25
16 7,75
17 8,75
18 10,00
19 11,00
20 12,25
25 §
Omistusaravalainan lyhennyserän lykkääminen

Lainansaajasta riippumattomista syistä aiheutuneiden taloudellisten vaikeuksien lieventämiseksi kunta voi lainansaajan hakemuksesta päättää, että vuosimaksuun sisältyvä lyhennyserä lykätään myöhemmin maksettavaksi. Lykätyt erät on maksettava viimeistään 25. lainavuoden loppuun mennessä.


Päätös lykkäämisestä voidaan tehdä vain yhdestä lyhennyserästä kerrallaan. Yhtä lainaa koskevat päätökset voivat koskea yhteensä enintään kuutta lyhennyserää.

33 §
Vuokra-aravalainan ensimmäisen vuosimaksun suuruus

Vuosimaksuina perittävän vuokra-aravalainan ensimmäisen vuosimaksun suuruus on 4,3 prosenttia lainan määrästä. Asumisoikeustalon rakentamista tai hankintaa varten myönnetyn lainan ensimmäisen vuosimaksun suuruus on kuitenkin 4,5 prosenttia lainan määrästä.


48 §
Ylimääräinen maksusuoritus

Aravalainan saajalla on oikeus suorittaa lainasta enemmänkin kuin säädetty vuosimaksun erä tai lyhennys. Ylimääräinen suoritus ei vaikuta vuokra-aravalainan vuosimaksun tarkistamiseen.Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 1995.

Tämän asetuksen 33 §:n 1 momenttia sovelletaan 1 päivänä kesäkuuta 1994 ja sen jälkeen myönnettyihin lainoihin.

Tämän asetuksen omistusaravalainoja koskevia säännöksiä sovelletaan tammikuun 1 päivän 1996 jälkeen myönnettäviin omistusaravalainoihin. Vuosimaksuina perittäviin asuntotuotantolain (247/66) 6 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdan nojalla myönnettyihin lainoihin ja aravalain (1189/93) nojalla ennen tammikuun 1 päivää 1996 myönnettyihin omistusaravalainoihin sovelletaan tällä asetuksella kumottuja tai muutettuja säännöksiä edelleen sellaisina kuin ne ovat ennen tämän asetuksen voimaantuloa kuitenkin siten, että lainoista maaliskuun 1 päivästä 1995 lukien perittävä korko on enintään vuosimaksun suuruinen.

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.