36/1995

Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1995

Laki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1203/92) 1―3 §, 4 §:n 1 momentti ja 5 § sekä

lisätään lakiin uusi 5 a § seuraavasti:

1 §
Käsiteltävät asiat

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta toimii itsenäisenä valitusviranomaisena, jolta haetaan valittamalla muutosta seuraavien viranomaisten ja yhteisöjen antamiin päätöksiin:

1) maaseutuelinkeinopiiri;

2) Metsähallitus;

3) metsälautakunta;

4) riistanhoitopiiri;

5) riistanhoitoyhdistys;

6) kalastuksen hintatukilautakunta;

7) kalastusalue;

8) kunnanhallitus vesakontorjunta-aineen lentolevitystä koskevassa asiassa; sekä

9) lääninhallitus ja muu eläinlääkintähuoltoviranomainen asiassa, josta ennen tämän lain voimaantuloa annetun lain tai asetuksen nojalla valitetaan maa- ja metsätalousministeriölle tai sen eläinlääkintöosastolle. Lisäksi valituslautakunnalle voidaan antaa sen mukaan kuin lailla säädetään tehtäväksi käsitellä muidenkin viranomaisten ja yhteisöjen päätöksistä tehtäviä valituksia. Valituslautakunta käsittelee myös edellä tässä pykälässä tarkoitettujen viranomaisten ja yhteisöjen päätöksiä koskevat ylimääräisestä muutoksenhausta hallintoasioissa annetun lain (200/66) 2 §:ssä mainitut asiat.

2 §
Kokoonpano

Valituslautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä lisäksi kolmas jäsen, joka voi vaihdella asiaryhmittäin.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita. Puheenjohtajan tulee lisäksi olla perehtynyt tuomarin tehtäviin tai hallintolainkäyttöön. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat päätoimisia ja heitä kumpaakin varten lautakunnassa on lainkäyttöneuvoksen virka.

Valituslautakunnan kolmas jäsen on sivutoiminen. Hänellä tulee olla lautakunnassa käsiteltävien asioiden tai, jos hänet on määrätty vain tiettyä asiaryhmää varten, kyseisen ryhmän asioiden tuntemusta. Käsiteltäessä 1 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitettuja asioita tulee kyseisenä jäsenenä kuitenkin toimia eläinlääkärin tutkinnon suorittanut henkilö.

Valituslautakunnassa on tarpeellinen määrä päätoimisia esittelijöitä, joita varten on esittelijän virkoja. Lautakunnassa voi olla myös sivutoimisia esittelijöitä. Esittelijän tulee olla oikeustieteen kandidaatin tai muun virkaan tai toimeen soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut.

Asetuksella voidaan määrättyjen asioiden osalta säätää valituslautakunnan jakaantumi

sesta jaostoksi, jossa puheenjohtajana on lautakunnan varapuheenjohtaja sekä muina jäseninä 3 momentissa tarkoitettu jäsen ja 4 momentissa tarkoitettu asian esittelijä.

Valituslautakunnan jäsenet ja esittelijät toimivat tuomarin vastuulla.

3 §
Jäsenten ja esittelijöiden määrääminen

Tasavallan presidentti nimittää viiden vuoden toimikaudeksi kerrallaan henkilöt valituslautakunnan puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimivien lainkäyttöneuvosten virkoihin. Valtioneuvosto määrää samaksi ajaksi valituslautakunnan kolmannen jäsenen tai vaihtuvat kolmannet jäsenet sekä näille ja varapuheenjohtajalle tarpeellisen määrän sivutoimisia sijaisia. Puheenjohtajan sijaisena toimii varapuheenjohtaja tai hänen sijaisensa. Valituslautakunnan jäsenten ja heidän sijaistensa oikeudesta pysyä virassaan tai tehtävässään tomikautenaan on muutoin voimassa, mitä hallitusmuodossa säädetään tuomarinviran haltijoista.

Pää- ja sivutoimisen esittelijän nimittää valituslautakunta.

Mikäli puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla on toinen valtion virka, on hän toimikautensa ajan virkavapaana sanotusta virasta. Muutoin säädetään virkavapauden myöntämisestä jäsenille ja esittelijöille tarkemmin asetuksella.

Eron jäsenelle ja hänen sijaiselleen ja esittelijälle myöntää sama viranomainen, joka nimittää tai määrää asianomaisen.

4 §
Asian käsittely

Valituslautakunta on päätösvaltainen täysilukuisena. Lautakunnassa asiat ratkaistaan esittelystä. Tässä pykälässä säädetty koskee vastaavasti 2 §:n 5 momentissa tarkoitettua jaostoa.


5 §
Lautakunnan sihteeri ja muu henkilöstö

Valituslautakunnalla on päätoiminen sihteeri, jolla on sihteerin virka ja jonka nimittää valtioneuvosto. Sihteerin tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut. Hän voi toimia myös lautakunnan jäsenenä varapuheenjohtajan tai, sikäli kuin kysymys ei ole 2 §:n 3 momentin viimeisessä virkkeessä tarkoitetusta tilanteesta, kolmannen jäsenen ja näille määrättyjen sijaisten ollessa vuosilomalla tai muutoin satunnaisesti estyneinä tai esteellisinä hoitamasta tehtäväänsä. Valituslautakunnalla voi olla valtion talousarvion rajoissa muitakin avustavia virkamiehiä, jotka ottaa puheenjohtaja.

Puheenjohtaja määrää valituslautakunnan sihteerille yhden tai useamman sivutoimisen sijaisen, joka voi olla myös muutoin virkasuhteessa valtioon oleva henkilö.

Virkavapauden myöntämisestä sihteerille säädetään asetuksella. Eron sihteerille ja muille tässä pykälässä tarkoitetuille virkamiehille myöntää sama viranomainen, joka nimittää tai määrää asianomaisen.

5 a §
Eräät tehtävät

Valituslautakunnan puheenjohtaja vastaa lautakunnan tehtävien asianmukaisesta ja joutuisasta hoitamisesta sekä lautakunnan toiminnan kehittämisestä.

Maa- ja metsätalousministeriö ja sen tietopalvelukeskus avustavat valituslautakuntaa kirjaamo-, lähettämö-, arkistointi-, tilinpito- ja muiden sisäiseen hallintoon liittyvien tehtävien suorittamisessa siten kuin asetuksella tai sen nojalla tarkemmin säädetään tai määrätään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana tämän lain voimaan tullessa olevat henkilöt siirretään lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin lainkäyttöneuvoksen virkoihin heidän meneillään olevan toimikautensa loppuajaksi. Vastaavasti varapuheenjohtajan sijaisina olevat henkilöt jatkavat tehtävissään toimikautensa loppuun asti. Mainituista siirroista päättää valtioneuvosto valtion virkamieslain (750/94) 47 §:n 1―2 momentissa säädetyssä järjestyksessä. Jollei henkilö suostu siirtoon, on hänelle annettava hakemuksetta ero puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tahi tämän sijaisen tehtävästä. Tällöin eroavan henkilön tilalle nimitetään tai määrätään lautakuntaan uusi henkilö edeltäjän jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tämän lain voimaan tullessa valituslautakunnan vaihtuvina jäseninä ja heidän sijaisinaan olevien toimikausi lakkaa kyseisestä ajankohdasta lukien. Valtioneuvosto määrää lautakunnan kolmannen jäsenen tai jäsenet sekä heille sijaiset ensimmäisen kerran 2 momentissa tarkoitetuksi toimikaudeksi.

Tämän lain voimaan tullessa valituslautakunnan sihteerinä toimiva henkilö siirretään valituslautakunnan sihteerin virkaan ja lautakuntaa avustava osastosihteeri hänelle soveltuvaan valituslautakunnan virkaan. Heidän osaltaan siirrosta päättää maa- ja metsätalousministeriö.

HE 238/94
MmVM 37/94

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 1995

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.