27/1995

Annettu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on eläintautien vastustamisesta eläinten ja eräiden muiden tavaroiden maahantuonnissa ja maastaviennissä 15 päivänä kesäkuuta 1994 annetun asetuksen (489/94) 1 a §:n, sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1994 annetussa asetuksessa (1570/94), nojalla päättänyt:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän päätöksen tarkoituksena on estää eläintautien leviäminen Euroopan unionin jäsenmaasta (jäsenmaa) Suomen alueelle sekä Suomesta muuhun jäsenmaahan.

Tätä päätöstä sovelletaan elävien eläinten, niiden alkioiden ja sukusolujen sekä eläimistä saatavien tuotteiden ja eläimistä syntyvien jätteiden sisämarkkinakauppaan, muuhun tuontiin muista jäsenmaista sekä muuhun vientiin muihin jäsenmaihin.

Tätä päätöstä ei sovelleta seuraavien eläinten ja tavaroiden sisämarkkinakauppaan ja muuhun tuontiin Euroopan unionin jäsenmaista:

1) Kotieläiminä pidettävät nautaeläimet sekä niiden sukusolut ja alkiot;

2) Kotieläiminä pidettävät siat, tarhatut villisiat mukaanlukien, sekä niiden sukusolut ja alkiot;

3) Kotieläiminä pidettävät lampaat ja vuohet sekä niiden sukusolut ja alkiot;

4) Siipikarja ja siitosmunat;

5) Hevoset sekä niiden sukusolut ja alkiot;

6) Elintarvikkeeksi tarkoitettu liha ja lihatuotteet;

7) Elintarvikkeeksi tarkoitettu maito ja maitotuotteet; sekä

8) Elintarvikkeeksi tarkoitetut linnunmunat ja munatuotteet.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) sisämarkkinakaupalla Euroopan unionin jäsenmaiden välistä kauppaa;

2) tuonnilla mitä tahansa eläinten tai tavaroiden liikkumista muista jäsenmaista Suomeen;

3) viennillä mitä tahansa eläinten tai tavaroiden liikkumista Suomesta muihin jäsenvaltioihin;

4) eläimellä muita kuin 1 §:n 3 momentissa tarkoitettuja eläimiä;

5) sorkka- ja kavioeläimillä muita kuin 1 §:ssä 3 momentissa mainittuja sorkka- ja kavioeläimiä;

6) siipikarjalla kanoja, kalkkunoita, helmikanoja, ankkoja, sorsia, hanhia, viiriäisiä, kyyhkysiä, fasaaneja, peltopyitä, strutseja ja emuja;

7) linnuilla muita lintuja kuin siipikarjaa;

8) vesiviljelyeläimillä viljelylaitokselta peräisin olevia tai viljelylaitokseen vietäväksi tarkoitettuja eläviä kaloja, äyriäisiä tai nilviäisiä;

9)  alkiolla muista kuin 1 §:ssä 3 momentissa mainituista eläimistä saatuja alkioita;

10) sukusolulla muista kuin 1 §:n 3 momentissa mainituista eläimistä saatua spermaa, munasoluja, siitosmunia, mätiä tai maitia, lukuunottamatta suoraan elintarvikkeeksi tarkoitettua mätiä;

11) tilalla maatilaa, laitosta tai muuta paikkaa, jossa pysyvästi tai väliaikaisesti pidetään eläimiä; sekä

12) taudille herkällä eläimellä eläintä, joka voi saada tietyn tartunnan riippumatta siitä, sairastuuko eläin vai ei.

Milloin tässä päätöksessä viitataan Euroopan yhteisön säädöksiin, tarkoitetaan kyseistä säädöstä sellaisena kuin se on siihen mahdollisesti myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2 luku

Elävät eläimet, alkiot ja sukusolut

3 §
Kalat ja niiden sukusolut

Muista jäsenmaista saadaan tuoda suoraan elintarvikekäyttöön eläviä viljeltyjä lohikaloja, haukia ja piikkikampeloita Suomeen ainoastaan Ruotsista, Iso-Britanniasta lukuunottamatta Gighan saarta, Guernseysta, Man-saaresta, Pohjois-Irlannista, Irlannista sekä Tanskasta niiltä vesistöalueilta, jotka on lueteltu komission päätöksen 93/74/ETY liitteessä. Kalojen mukana on oltava neuvoston direktiivin 91/67/ETY E liitteen 1 kappaleessa tarkoitettu, viranomaisen antama kuljetusasiakirja. Tuonnissa on lisäksi noudatettava saman direktiivin määräyksiä, jotka koskevat mainittujen kalalajien kuljetuksia IHN- ja VHS- taudista vapaaksi hyväksytyille vyöhykkeille. Muiden elävien viljelykalojen tuonnissa suoraan elintarvikekäyttöön Suomeen muista jäsenmaista on noudatettava mainitun direktiivin niitä koskevia määräyksiä. Elävien luonnonkalojen tuonti suoraan elintarvikekäyttöön muista jäsenmaista on kielletty.

Suoraan elintarvikekäyttöön tuotavat elävät kalat on tuonnin jälkeen vietävä välittömästi perattaviksi kalahygienialain (330/94) nojalla hyväksyttyyn perkaamoon. Perkaamolla on lisäksi oltava käytössään läänineläinlääkärin hyväksymä jäteveden käsittelyjärjestelmä, jolla varmistetaan mahdollisten tautia aiheuttavien mikrobien tuhoutuminen. Kuljetusvälineen on oltava tiivis ja kuljetusvesi on käsiteltävä läänineläinlääkärin hyväksymällä tavalla. Kuljetuksen jälkeen kuljetusväline on välittömästi pestävä ja desinfioitava.

Muu kuin 1 momentissa tarkoitettu elävien kalojen tuonti muista jäsenmaista on kielletty. Myös elävien kalojen sukusolujen tuonti muista jäsenmaista on kielletty. Elävien vesiviljelykalojen ja niiden sukusolujen vienti muihin jäsenmaihin istutusta tai viljelyä varten on kielletty. Vietäessä eläviä vesiviljelykaloja suoraan elintarvikekäyttöön on noudatettava direktiivin 91/67/ETY määräyksiä.

Tämän pykälän 1―3 momentin määräyksiä ei sovelleta trooppisiin akvaariokaloihin eikä niiden sukusoluihin.

4 §
Äyriäiset ja nilviäiset ja niiden sukusolut

Elävien vesiviljelyäyriäisten ja -nilviäisten sekä niiden sukusolujen sisämarkkinakaupassa ja muussa tuonnissa on noudatettava neuvoston direktiivin 91/67/ETY määräyksiä. Tuotaessa eläviä vesiviljelyäyriäisiä tai -nilviäisiä tai niiden sukusoluja muista jäsenmaista Suomeen kuljetusvälineen on oltava vesitiivis ja mahdollinen kuljetusvesi on välittömästi tuonnin jälkeen käsiteltävä läänineläinlääkärin hyväksymällä tavalla. Kuljetuksen jälkeen kuljetusväline on välittömästi pestävä ja desinfioitava.

Luonnonvaraisia eläviä makeanveden rapuja sekä niiden sukusoluja saadaan tuoda Suomeen vain maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston (jäljempänä osasto) myöntämällä tuontiluvalla ja noudattaen tuontiluvan ehtoja käyttötarkoituksesta riippumatta. Muita luonnonvaraisia eläviä äyriäisiä, nilviäisiä tai niiden sukusoluja saadaan tuoda Suomeen istutusta varten vain osaston myöntämällä tuontiluvalla ja noudattaen tuontiluvan ehtoja.

Tämän pykälän 1 ja 2 momentin määräyksiä ei sovelleta akvaarioäyriäisiin, akvaarionilviäisiin eikä niiden sukusoluihin.

5 §
Apinat

Apinoiden tuonnissa muista jäsenmaista Suomeen ja viennissä Suomesta muihin jäsenmaihin on kaikissa tapauksissa noudatettava neuvoston direktiivin 92/65/ETY määräyksiä.

6 §
Sorkka- ja kavioeläimet

Sorkka- ja kavioeläinten tuonnissa muista jäsenmaista Suomeen ja viennissä Suomesta muihin jäsenmaihin on kaikissa tapauksissa noudatettava neuvoston direktiivin 92/65/ETY määräyksiä.

Tuotaessa märehtijöitä Suomeen on IBR-taudin ja nautatuberkuloosin vastustamiseksi noudatettava lisäksi ehtoja, jotka osasto määrää erikseen jokaiselle tuontierälle. Tuonnista on hyvissä ajoin etukäteen ilmoitettava osastolle tuontiehtojen määräämistä varten.

Tuotaessa siansukuisia eläimiä (suidae) Suomeen alueelta, jolla on todettu SVD-tautia viimeisen 12 kuukauden aikana ennen tuontia, on eläimet ennen niiden tuontia tutkittava serologisesti SVD-taudin varalta ja tutkimustuloksen on oltava kielteinen. Samoin tuotaessa siansukuisia eläimiä Suomeen alueelta, jossa on todettu sikaruttoa viimeisen 12 kuukauden aikana ennen tuontia, on eläimet ennen niiden tuontia tutkittava serologisesti sikaruton varalta ja tutkimustuloksen on oltava kielteinen.

7 §
Linnut

Lintuja saadaan tuoda Suomeen muista jäsenmaista vain osaston myöntämällä tuontiluvalla ja noudattaen tuontiluvan ehtoja.

Vietäessä lintuja muihin jäsenmaihin on noudatettava neuvoston direktiivin 92/65/ETY määräyksiä sekä vastaanottavan jäsenmaan kansallisia määräyksiä.

8 §
Mehiläiset

Tuotaessa mehiläisiä Suomeen ja vietäessä niitä Suomesta muihin jäsenmaihin niiden on kaikissa tapauksissa oltava peräisin alueelta, jolla ei ole voimassa esikotelomädän vuoksi neuvoston direktiivin 92/65/ETY mukaisesti määrättyjä rajoituksia. Tuonti tai vienti on kielletty, jos alueelle olisi saman direktiivin mukaan määrättävä mainittuja rajoituksia tai jos rajoituksia ei ole poistettu direktiivissä määrätyssä järjestyksessä. Mehiläisten mukana on oltava mainitun direktiivin liitteen E mukainen virallinen todistus.

9 §
Jänikset ja kanit

Jäniksien ja kanien sisämarkkinakaupassa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

1) Eläinten on oltava peräisin tilalta, jolla raivotautia ei ole todettu tai epäilty viimeiseen kuukauteen;

2) Eläimet eivät ole kuukauteen saaneet olla yhteydessä eläimiin, joiden on todettu tai epäilty sairastuneen raivotautiin; sekä

3) Eläinten on oltava peräisin tilalta, jolla yhdelläkään eläimellä ei ole myksomatoosiin viittaavia oireita.

Lisäksi eläinten mukana on oltava viejän vakuutus, josta ilmenee, että eläimet ovat 1 momentin määräysten mukaisia, että eläimissä ei lähtöpäivänä ollut havaittavissa tarttuvien tautien oireita ja että tilalla ei ole voimassa viranomaisten määräämiä rajoituksia eläintautien vuoksi.

Vietäessä kaneja tai jäniksiä jäsenmaahan, jossa näiden eläinten kuljetuksiin tarvitaan terveystodistus, on eläinten mukana oltava neuvoston direktiivin 92/65/ETY mukainen todistus.

Vietäessä kaneja ja jäniksiä Irlantiin tai Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, on eläinten mukana oltava terveystodistus, josta ilmenee, että eläimet ovat 1 momentin 1 ja 2 kohtien määräysten mukaisia.

Tämän pykälän 1 momentin määräyksiä ei sovelleta yksityishenkilön mukanaan Suomeen tuomiin ja lemmikkieläiminään pitämiin jäniksiin ja kaneihin.

10 §
Hillerit, minkit ja ketut

Hillereiden, minkkien ja kettujen sisämarkkinakaupassa eläinten on oltava peräisin tilalta, jolla ei ole kuuteen kuukauteen ennen eläinten lähtöä tilalta todettu tai epäilty raivotautia. Lisäksi eläimet eivät ole saaneet kuuteen kuukauteen olla yhteydessä eläimiin, joiden on todettu tai epäilty sairastuneen raivotautiin.

Eläinten mukana on myös oltava viejän vakuutus, josta ilmenee, että 1 momentin määräyksiä on noudatettu, että eläimissä ei lähtöpäivänä ollut havaittavissa tarttuvien tautien oireita ja että tilalla ei ole voimassa viranomaisten määräämiä rajoituksia eläintautien vuoksi.

Vietäessä eläimiä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Irlantiin tai Ruotsiin on lisäksi noudatettava näiden maiden raivotautia koskevia kansallisia määräyksiä.

Tämän pykälän 1 ja 2 momentin määräyksiä ei sovelleta yksityishenkilön mukanaan tuomiin ja lemmikkieläiminään pitämiin hillereihin, minkkeihin ja kettuihin.

11 §
Koirat ja kissat

Yli kolmen kuukauden ikäisten koirien ja kissojen sisämarkkinakaupassa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

1) Eläimessä ei lähtöpäivänä saa olla tarttuvien tautien oireita;

2) Eläimen on oltava tunnistettavissa tatuoinnilla tai mikrosirulla;

3) Eläimellä on oltava virkaeläinlääkärin tai lähtötilasta vastaavan eläinlääkärin antama todistus, josta ilmenee, että se on kolmen kuukauden iän jälkeen rokotettu raivotautia vastaan vuosittain tai kyseiselle rokotteelle hyväksytyin väliajoin ja rokotteena on käytetty inaktivoitua, Euroopan pharmakopean mukaisesti valmistettua rokotetta;

4) 3 kohdan mukaisesta todistuksesta tulee ilmetä myös käytetyn rokotteen nimi ja eränumero;

5) Koiran on oltava rokotettu penikkatautia vastaan; sekä

6) Eläimellä on oltava neuvoston direktiivin 92/65/ETY 10 artiklan 2 kohdan mukainen eläinlääkärin todistus tai yksilöllinen koira- tai kissapassi, josta ilmenevät tunnistus- ja rokotustiedot.

Alle kolmen kuukauden ikäisten koirien ja kissojen sisämarkkinakaupassa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

1) Eläimen on oltava 1 momentin 1 ja 6 kohdan määräysten mukainen;

2) Eläin ei saa olla peräisin tilalta, jolla on voimassa viranomaisten määräämiä rajoituksia eläintautien vuoksi; sekä

3) Eläimen on oltava lähtötilalla syntynyt ja siellä jatkuvasti syntymästään lähtien pidetty.

Yksityishenkilöiden Ruotsista, Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja Irlannista mukanaan tuomien yli kolmen kuukauden ikäisten koirien ja kissojen on oltava 1 momentin 1 kohdan määräysten mukaisia ja muista jäsenmaista vastaavissa tapauksissa tuotavien eläinten 1 momentin 1, 3 ja 4 kohdan vaatimusten mukaisia. Yksityishenkilöiden kaikista jäsenmaista mukanaan tuomien alle kolmen kuukauden ikäisten koirien ja kissojen on oltava 1 momentin 1 kohdan määräysten mukaisia.

Vietäessä koiria tai kissoja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Irlantiin tai Ruotsiin on noudatettava neuvoston direktiivin 92/65/ETY 10 artiklan 3 kohdan mukaisia määräyksiä.

12 §
Muut eläimet, alkiot ja sukusolut

Muiden eläinten, alkioiden ja sukusolujen sisämarkkinakaupassa ja muussa tuonnissa muista jäsenmaista ei ole erityisiä eläintauteja koskevia vaatimuksia, ellei sellaisia määrätä Euroopan yhteisön, osaston tai toisen jäsenvaltion antamassa suojatoimia koskevassa päätöksessä.

Vietäessä raivotaudille herkkiä eläimiä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Irlantiin tai Ruotsiin on kuitenkin noudatettava näiden maiden kansallisia raivotautia koskevia määräyksiä.

3 luku

Tavarat

13 §
Perkaamattomat lohikalat

Perkaamattomien viljeltyjen lohikalojen sisämarkkinakaupassa ja muussa tuonnissa on noudatettava neuvoston direktiivin 91/67/ETY määräyksiä. Suomeen saadaan tuoda tällaisia kaloja vain Ruotsista, Iso-Britanniasta lukuunottamatta Gighan saarta, Guernseysta, Mansaaresta, Pohjois-Irlannista, Irlannista sekä Tanskasta niiltä vesistöalueilta, jotka on lueteltu komission päätöksessä 93/74/ETY. Kalat on vietävä tuonnin jälkeen suoraan kalahygienialain nojalla hyväksyttyyn laitokseen perattaviksi. Perkuujätteitä ei saa käyttää eläinten rehuksi.

Perkaamattomien luonnosta pyydettyjen lohikalojen tuonti Suomeen on kielletty.

14 §
Maito, kuivamaito ja kuivamaitotuotteet, joita ei ole tarkoitettu elintarvikkeeksi

Muuhun tarkoitukseen kuin elintarvikkeeksi tarkoitetun maidon, kuivamaidon ja kuivamaitotuotteiden sisämarkkinakaupassa ja muussa tuonnissa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

1) Kuljetussäiliöön tai -pakkaukseen on merkittävä sen sisältö;

2) Jokaisen erän mukana on oltava lähettävän laitoksen antama kaupallinen asiakirja, josta ilmenee tuote ja eläinlääkintäviranomaisten valmistuslaitokselle antama hyväksymis- tai rekisteröintinumero;

3) Maitoa tuotaessa tai vietäessä 2 kohdan mukaisessa asiakirjassa on oltava maininta, että maito on käsitelty vähintään 71,7 °C:n lämpötilassa vähintään 15 sekunnin ajan tai vastaavaa lämpötila-aika-yhdistelmää käyttäen;

4) Kuivamaitoa tai kuivamaitotuotteita tuotaessa tai vietäessä 2 kohdan mukaisessa asiakirjassa on oltava seuraavat tiedot:

4.1) tavara on kuivatusprosessin aikana kuumennettu vähintään tavalla, joka teholtaan vastaa 3 kohdassa mainittua kuumennusta,

4.2) kuivatusprosessin jälkeen tavara on käsitelty siten, ettei uudelleen kontaminoitumista ole päässyt tapahtumaan, ja

4.3) lopputuote on pakattu käyttämättömiin pakkauksiin; sekä

5) Kuljetettaessa tavaraa säiliöissä 2 kohdassa takoitetussa asiakirjassa on oltava, että säiliö oli desinfioitu lähtömaan toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä aineella ennen säiliön täyttämistä.

15 §
Sorkka- ja kavioeläinten nahat ja vuodat

Raakojen sorkka- ja kavioeläinten nahkojen ja vuotien sisämarkkinakaupassa ja muussa tuonnissa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

1) Tuotteiden on oltava peräisin yhteisön alueelta, jolla ei ole määrätty rajoituksia suu- ja sorkkataudin, sikaruton, afrikkalaisen sikaruton, SVD-taudin tai Teschenin taudin vuoksi. Rajoitukset koskevat tässä yhteydessä vain niitä eläinlajeja, jotka ovat asianomaiselle taudille herkkiä;

2) Tuotteiden on oltava peräisin eläimistä, joiden liha on hyväksytty yhteisön sisäiseen kauppaan; sekä

3) Tuotteiden mukana on oltava kaupallinen asiakirja, josta ilmenee tuote ja eläinlääkintäviranomaisten lähettävälle laitokselle antama hyväksymis- tai rekisteröintinumero.

Käsiteltyjen sorkka- ja kavioeläinten nahkojen ja vuotien sisämarkkinakaupassa ja muussa tuonnissa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

1) Tuotteiden on oltava:

1.1) kuivia,

1.2) vähintään 14 vuorokauden ajan kuiva- tai märkäsuolattuja,

1.3) suolattu vähintään 7 vuorokauden ajan merisuolalla, johon on lisätty natriumkarbonaattia 2 %, tai

1.4) kuivattuja vähintään 42 vuorokauden ajan vähintään 20 °C:n asteen lämpötilassa;

2) Tuotteet eivät ole olleet yhteydessä eläintuotteeseen tai eläimeen, josta voisi aiheutua vakavan tarttuvan eläintaudin leviämisen vaaraa; sekä

3) Tuotteiden mukana on oltava kaupallinen asiakirja, josta ilmenee tuote, eläinlääkintäviranomaisten lähettävälle laitokselle antama hyväksymis- tai rekisteröintinumero ja että tuotteet ovat 1 ja 2 kohdan määräysten mukaisia.

Tuotaessa Suomeen edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja nahkoja tai vuotia ne on välittömästi tuonnin jälkeen vietävä käsiteltäviksi laitokseen, joka on hyväksytty eläinjätteen käsittelystä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (634/94) nojalla.

Tämän pykälän 1 ja 2 momentin määräyksiä ei sovelleta yksityishenkilöiden Ruotsista Suomeen tuomiin omiin porojen tai riistaeläinten taljoihin. Tämän pykälän 1―3 momentin määräyksiä ei sovelleta:

1) Elintarvikkeeksi käytettäviin nahkoihin;

2) Piklattuihin tai muokattuihin nahkoihin ja vuotiin;

3) Niin sanottuihin ''wet blue''-nahkoihin ja -vuotiin; sekä

4) Vähintään kahdeksan tunnin ajan kalkkisuola-liuoksessa pH-arvossa 12―13 käsiteltyihin nahkoihin ja vuotiin.

16 §
Eläinjätteestä valmistettu lemmikkieläinrehu

Eläinjätteestä valmistetun lemmikkieläinrehun on oltava peräisin laitoksesta, joka on hyväksytty tai rekisteröity neuvoston direktiivin 90/667/ETY mukaisesti.

Eläinjätteestä valmistettujen lemmikkieläinrehusäilykkeiden sisämarkkinakaupassa säilykkeiden mukana on oltava lähtömaan virkaeläinlääkärin antama todistus, josta ilmenee tuote, eläinlääkintäviranomaisten valmistuslaitokselle antama hyväksymis- tai rekisteröintinumero ja että tuotteet on kuumennettu vähintäin Fc-arvoon 3,0.

Eläinjätteestä valmistetun, lemmikkieläimille tarkoitetun niinsanotun ''semi-moist''-rehun sisämarkkinakaupassa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

1) Jos tuote on peräisin suuririskisen tai vähäriskisen eläinjätteen käsittelylaitoksesta sen mukana on oltava kaupallinen asiakirja, ja jos tuote on peräisin lemmikkieläinrehutehtaasta, sen mukana on oltava lähtömaan virkaeläinlääkärin todistus; ja

2) Edellä 1 kohdassa tarkoitetusta todistuksesta tai kaupallisesta asiakirjasta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

2.1) tuote,

2.2) eläinlääkintäviranomaisten valmistuslaitokselle antama hyväksymis- tai rekisteröintinumero,

2.3) eläimistä peräisin olevat valmistusaineet on saatu terveistä eläimistä, joiden liha lihantarkastuksessa on hyväksytty elintarvikkeeksi,

2.4) eläimistä peräisin olevat valmistusaineet on kuumennettu vähintään 90 °C:n sisälämpötilaan, sekä

2.5) valmistuksen jälkeen tuote-erä on suojattu uudelleen kontaminoitumiselta.

Eläinjätteestä valmistetun, lemmikkieläimille tarkoitetun kuivamuonan sisämarkkinakaupassa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

1) Eläimistä peräisin olevat valmistusaineet ovat neuvoston direktiivissä 90/667/ETY määriteltyä vähäriskistä eläinjätettä;

2) Jos tuote on peräisin suuririskisen tai vähäriskisen eläinjätteen käsittelylaitoksesta sen mukana on oltava kaupallinen asiakirja, ja jos tuote on peräisin lemmikkieläinrehutehtaasta sen mukana on oltava lähtömaan virkaeläinlääkärin todistus; sekä

3) Edellä 2 kohdassa tarkoitetusta todistuksesta tai kaupallisesta asiakirjasta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

3.1) tuote,

3.2) eläinlääkintäviranomaisten valmistuslaitokselle antama hyväksymis- tai rekisteröintinumero,

3.3) eläimistä peräisin olevat valmistusaineet on kuumenettu vähintäin 90 °C:n sisälämpötilaan,

3.4) valmistuksen jälkeen tuote-erä on suojattu uudelleen kontaminoitumiselta,

3.5) tuote on pakattu käyttämättömiin pakkauksiin, ja

3.6)  lopputuote on tutkittu salmonella- ja enterobakteerien varalta ja tuloksen on täytettävä neuvoston direktiivin 90/667/ETY liitteen II kappaleen III kohdassa 2 määrätyt vaatimukset.

Eläinten nahoista valmistettujen, lemmikkieläimille tarkoitettujen tuotteiden, esimerkiksi puruluiden, sisämarkkinakaupassa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

1) Jos tuote on peräisin suuririskisen tai vähäriskisen eläinjätteen käsittelylaitoksesta sen mukana on oltava kaupallinen asiakirja, ja jos tuote on peräisin lemmikkieläinrehutehtaasta, sen mukana on oltava lähtömaan virkaeläinlääkärin todistus; ja

2) Edellä 1 kohdassa tarkoitetusta todistuksesta tai kaupallisesta asiakirjasta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

2.1) tuote,

2.2) eläinlääkintäviranomaisten valmistuslaitokselle antama hyväksymis- tai rekisteröintinumero,

2.3) tuote on kuumennettu tavalla, joka varmistaa tautia aiheuttavien mikrobien, esimerkiksi salmonellan, tuhoamisen, ja

2.4) valmistuksen jälkeen tuote-erä on suojattu uudelleen kontaminoitumiselta.

Muiden kuin 2―5 momentissa tarkoitettujen, eläinjätteestä valmistettujen lemmikkieläinrehujen tuonti on kielletty.

Tämän pykälän 2―5 momentin määräyksiä ei sovelleta yksityishenkilön omille eläimilleen tuomiin lemmikkieläinrehuihin.

17 §
Luut, sarvet, kaviot ja sorkat sekä näistä valmistetut tuotteet

Raakojen luiden, sarvien, kavioiden ja sorkkien sisämarkkinakaupassa ja muussa tuonnissa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

1) Tuotteiden on oltava peräisin sellaiselta yhteisön alueelta, jolla ei ole voimassa viranomaisten määräämiä rajoituksia suu- ja sorkkataudin, sikaruton, afrikkalaisen sikaruton, SVD-taudin tai Teschenin taudin vuoksi. Tuontirajoitukset koskevat tässä yhteydessä vain niitä eläinlajeja, jotka ovat asianomaiselle taudille herkkiä;

2) Tuotteiden on oltava peräisin sellaisista eläimistä, joiden liha on hyväksytty sisämarkkinoita varten; sekä

3) Tuotteiden mukana on oltava kaupallinen asiakirja, josta ilmenee tuote ja eläinlääkintäviranomaisten lähettävälle laitokselle antama hyväksymis- tai rekisteröintinumero.

Luista, sarvista, kavioista tai sorkista valmistettujen tuotteiden sisämarkkinakaupassa ja muussa tuonnissa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

1) Tuotteiden on täytettävä 1 momentissa määrätyt vaatimukset; tai

2) Jos tuotteet eivät täytä 1 momentin 1 tai 2 kohdassa määrättyjä vaatimuksia, niiden on oltava käsiteltyjä elintarvikehygieenisen laadun turvaamisesta ja eläintautien leviämisen ehkäisemisestä Suomen ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä tapahtuvan lihan ja lihatuotteiden maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (600/94) liitteessä I määrätyllä tavalla, ja käsittelystä on oltava tuotteiden mukana lähtömaan virkaeläinlääkärin antama virallinen todistus.

Tuotaessa Suomeen 1 momentissa tarkoitettuja luita, sarvia, kavioita tai sorkkia ne on välittömästi tuonnin jälkeen vietävä käsiteltäviksi laitokseen, joka on hyväksytty eläinjätteen käsittelystä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen nojalla.

Tämän pykälän 2 momentin määräyksiä ei sovelleta luujauhoon, sarvijauhoon, kaviojauhoon eikä sorkkajauhoon. Näihin tuotteisiin sovelletaan 18 §:ssä määrättyjä vaatimuksia.

18 §
Eläinjätteistä valmistetut proteiinijauhot

Eläinjätteistä valmistettujen proteiinijauhojen, kuten lihajauho, lihaluujauho, luujauho, höyhenjauho, verijauho, sarvijauho ja kalajauho, sisämarkkinakaupassa ja muussa tuonnissa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

1) Tavaran on oltava peräisin laitoksesta, joka on hyväksytty suuririskisen tai vähäriskisen eläinjätteen käsittelylaitokseksi taikka kalajauhotehtaaksi neuvoston direktiivin 90/667/ETY mukaisesti; ja

2) Tavaran mukana on oltava kaupallinen asiakirja, josta on käytävä ilmi seuraavat asiat:

2.1) tuote,

2.2) eläinlääkintäviranomaisen valmistavalle laitokselle antama hyväksymisnumero,

2.3) valmistusmenetelmä, sekä

2.4) sisältääkö tavara märehtijöistä peräisin olevaa proteiinia vai ei.

19 §
Eläinten veri ja verituotteet

Eläinten veren ja verituotteiden sisämarkkinakaupassa ja muussa tuonnissa on tavaran mukana oltava kaupallinen asiakirja, josta on käytävä ilmi tuote ja eläinlääkintäviranomaisen lähettävälle laitokselle antama hyväksymis- tai rekisteröintinumero.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa on määrätty, sisämarkkinakaupassa ja muussa tuonnissa hevosen seerumin on oltava peräisin hevosista, joissa ei ole todettu neuvoston direktiivissä 90/426/ETY lueteltujen tarttuvien tautien eikä muitakaan vakavien tarttuvien tautien oireita sekä laitoksesta, jolle ei ole määrätty rajoituksia edellä tarkoitetun direktiivin määräysten nojalla.

Jos 1 momentissa tarkoitetut tuotteet ovat käsittelemätöntä verta tai käsittelemättömiä verituotteita, ne on välittömästi tuonnin jälkeen vietävä käsiteltäviksi laitokseen, joka on hyväksytty eläinjätteen käsittelystä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen nojalla.

Tämän pykälän määräyksiä ei sovelleta verijauhoon. Verijauhoon sovelletaan 18 §:n määräyksiä.

20 §
Muut eläimistä saatavat raakatuotteet

Muiden eläimistä saatavien raakatuotteiden sisämarkkinakaupassa ja muussa tuonnissa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

1) Tavara saa sisältää ainoastaan neuvoston direktiivin 90/667/ETY mukaisesti määriteltyä vähäriskistä eläinjätettä;

2) Tavaran mukana on oltava lähtömaan virkaeläinlääkärin antama todistus, josta on käytävä ilmi tuote ja eläinlääkintäviranomaisten lähettävälle laitokselle antama hyväksymis- tai rekisteröintinumero; sekä

3) Edellä 2 kohdassa tarkoitettu todistus on annettava alkuperäiskappaleena vastaanottavan laitoksen valvovalle eläinlääkärille.

Tuotaessa Suomeen muita 1 momentissa tarkoitettuja tuotteita, ne on välittömästi tuonnin jälkeen vietävä käsiteltäviksi laitokseen, joka on hyväksytty eläinjätteen käsittelystä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen nojalla. Vain erityisestä syystä ja tavaran vastaanottajana olevaa laitosta valvovan eläinlääkärin luvalla tavara saadaan siirtää käsiteltäväksi toiseen, mainitun päätöksen nojalla hyväksyttyyn laitokseen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tavara on kuljetettava vesitiiveissä ja sinetöidyissä konteissa tai kuljetusvälineissä. Kuljetusasiakirjoihin on merkittävä tavaran käyttötarkoitus ja vastaanottaja. Kuljetuksen jälkeen kuljetusvälineet ja kaikki tavaran kanssa kosketukseen joutuneet välineet ja pinnat on pestävä ja desinfioitava ja muu pakkausmateriaali hävitettävä tavaran vastaanottajana olevaa laitosta valvovan eläinlääkärin ohjeiden mukaisesti.

Vietäessä tässä pykälässä tarkoitettuja tuotteita toiseen jäsenmaahan, asiasta on ilmoitettava vastaanottajamaan viranomaisille ''ANIMO''-tietoverkolla, teleksillä tai telefaksilla.

21 §
Mehiläistuotteet

Mehiläisten hoidossa käytettävien mehiläistuotteiden sisämarkkinakaupassa ja muussa tuonnissa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

1) Tuotteiden mukana on oltava kaupallinen asiakirja, josta on käytävä ilmi tuote ja eläinlääkintäviranomaisen lähettävälle laitokselle antama hyväksymis- tai rekisteröintinumero; sekä

2) Tuotteiden on oltava peräisin alueelta, joka täyttää 8 §:ssä määrätyt vaatimukset.

22 §
Metsästystrofeet

Kavio- ja sorkkaeläimistä sekä linnuista peräisin olevien metsästystrofeiden sisämarkkinakaupassa ja muussa tuonnissa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

1) Tuotteiden mukana on oltava kaupallinen asiakirja, josta on käytävä ilmi tuote ja eläinlääkintäviranomaisen lähettävälle laitokselle antama hyväksymis- tai rekisteröintinumero;

2) Tuotteiden on oltava peräisin yhteisön alueelta, jolle ei ole määrätty rajoituksia minkään vakavan tarttuvan eläintaudin vuoksi. Tuontirajoitukset tässä yhteydessä koskevat vain niitä eläinlajeja, jotka ovat asianomaiselle taudille herkkiä;

3) Jos 2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia ei voida täyttää, tuotteet on käsiteltävä seuraavasti:

3.1) luista, sarveiskudoksesta tai hampaista tehdyt trofeet on ensin keitettävä siten, että kaikki pehmytkudokset saadaan poistetuiksi, ja sen jälkeen desinfioitava joko vetyperoksidilla tai muulla vastaavalla aineella, ja

3.2) nahoista ja vuodista tehdyt trofeet on käsiteltävä jollakin 15 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla;

4) Edellä 3 kohdassa tarkoitetun käsittelyn jälkeen trofeet on pakattava yksittäisiin, läpinäkyvästä materiaalista tehtyihin ja suljettuihin pakkauksiin; sekä

5) Edellä 3 kohdassa tarkoitettujen trofeiden mukana on 1 kohdassa tarkoitetun asiakirjan lisäksi oltava todistus tai asiakirja, josta ilmenee, että ne on käsitelty 3 kohdassa määrätyllä tavalla.

Edellä 1 momentissa määrättyjä vaatimuksia ei sovelleta metsästystrofeisiin, jotka on muokattu tai täytetty tai käsitelty muulla sellaisella tavalla, joka varmistaa niiden säilymisen huoneenlämmössä.

23 §
Lanta ja lannoitteet

Eläinten lannasta valmistettujen lannoitteiden sisämarkkinakaupassa ja muussa tuonnissa muista jäsenmaista on noudatettava seuraavia määräyksiä:

1) Tavaran mukana on oltava kaupallinen asiakirja, josta on käytävä ilmi tuote ja eläinlääkintäviranomaisen lähettävälle laitokselle antama hyväksymis- tai rekisteröintinumero,

2) Valmistusprosessin on oltava sellainen, että tautia aiheuttavat mikrobit tuhoutuvat;

3) Lannoite on tutkittava mikrobiologisesti ja tuloksen on täytettävä neuvoston direktiivin 92/118/ETY liitteen I kappaleessa 14 määrätyt vaatimukset; sekä

4) Lannoitteet on varastoitava tiiviisiin ja suljettuihin siiloihin tai suljettuihin säkkeihin.

Käsittelemättömän eläinten lannan sisämarkkinakaupassa ja muussa tuonnissa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

1) Muiden eläinten kuin kanojen ja hevosten lannan kauppa ja muu tuonti on kiellettyä;

2) Tavaran mukana on oltava kaupallinen asiakirja, josta on käytävä ilmi tuote ja eläinlääkintäviranomaisten lähettävälle laitokselle antama hyväksymis- tai rekisteröintinumero;

3) Lannan on oltava peräisin yhteisön alueelta, joka on vapaa vakavista tarttuvista eläintaudeista, erityisesti suu- ja sorkkataudista, Newcastlen taudista, kanainfluenssasta, sikarutosta, afrikkalaisesta sikarutosta, afrikkalaisesta hevosrutosta ja SVD-taudista; sekä

4) Suomeen tuotava kananlanta ei saa olla peräisin tilalta, jolla on Newcastlen tautia vastaan rokotettua siipikarjaa.

24 §
Villa, karvat, harjakset ja höyhenet

Villan, karvojen, harjasten, höyhenten ja höyhenten osien sisämarkkinakaupassa ja muussa tuonnissa on noudatettava seuraavia määräyksiä:

1) Tavaran mukana on oltava kaupallinen asiakirja, josta on käytävä ilmi tuote ja eläinlääkintäviranomaisten lähettävälle laitokselle antama eläinlääkinnällinen hyväksymis- tai rekisteröintinumero;

2) Tavaran on oltava kuivaa ja suljettuna pakkauksiin;

3) Jos sian harjakset ovat peräisin alueelta, jossa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa, niiden on oltava:

3.1) keitettyjä, värjättyjä tai valkaistuja, taikka

3.2) käsitelty jollakin muulla tavalla, ei kuitenkaan teollisella pesulla, jolla varmistetaan tautia aiheuttavien mikrobien tuhoutuminen, ja käsittelystä ja sen tehosta on oltava lähtölaitoksesta vastaavan eläinlääkärin todistus; sekä

4) Tavara on vietävä välittömästi vastaanottavaan laitokseen siten, ettei aiheuteta tautien leviämisen vaaraa.

Edellä 1 momentin 1, 2 ja 4 kohdan vaatimuksia ei sovelleta villaan, karvoihin eikä harjaksiin, jotka on pesty teollisesti tai kerätty muokkauksen yhteydessä.

Edellä 1 momentissa määrättyjä vaatimuksia ei sovelleta höyheniin eikä höyhenten osiin, jotka yksityishenkilö tuo omaan käyttöönsä, eikä sellaisiin höyheniin tai höyhenten osiin, jotka on käsitelty höyryllä tai muulla tavalla, joka varmistaa tautia aiheuttavien mikrobien tuhoutumisen.

25 §
Immunologiset tuotteet

Eläimille tarkoitettuja immunologisia tuotteita, kuten rokotteita ja vasta-aineseerumeita, saadaan jäljempänä mainituin poikkeuksin tuoda Suomeen muista jäsenmaista vain osaston myöntämällä tuontiluvalla. Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, lääketukkukaupat ja apteekit saavat kuitenkin ilman osaston lupaa tuoda maahan muista jäsenmaista sellaisia rokotteita ja seerumeita, joille on Suomessa myönnetty immunologisten eläinlääkkeiden valmistuksesta, myynnistä, jakelusta ja käytöstä annetussa osaston päätöksessä 12/EEO/94 tarkoitettu myyntilupa, ellei myyntiluvan ehdoista muuta johdu.

26 §
Muut tavarat

Eläintautien vastustamisesta eläinten ja eräiden muiden tavaroiden maahantuonnissa ja maastaviennissä annetun asetuksen (489/94) 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen muiden tavaroiden sisämarkkinakaupassa ja muussa tuonnissa ei ole erityisiä eläintauteja koskevia vaatimuksia, ellei sellaisia määrätä Euroopan yhteisön, osaston tai toisen jäsenvaltion antamassa suojatoimia koskevassa päätöksessä.

4 luku

Muut määräykset

27  §
Tarkastukset ja valvonta

Tarkastuksista ja valvonnasta määrätään erikseen.

esimerkiksi 28 §
Eläintautitilanteen muutos

Sen lisäksi, mitä edellä tässä päätöksessä määrätään, on noudatettava Euroopan yhteisön komission, osaston tai toisen jäsenvaltion eläintautitilanteen muutoksen takia annettuja suojapäätöksiä.

29 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 13 päivänä tammikuuta 1995.

Neuvoston direktiivi 91/67/ETY, EYVL N:o L 46, 19.2.1991, s. 1; neuvoston direktiivi 92/65/ETY, EYVL N:o L 268, 14.9.1992, s. 54; neuvoston direktiivi 92/118/ETY, EYVL N:o L 62, 15.3.1993, s. 49

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 1995

Osastopäällikön sijainen  Apulaisosastopäällikkö 
Olli Sorvettula

Eläinlääkintötarkastaja
Kajsa Hakulin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.