19/1995

Annettu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolmansista maista tuotavien lihan ja lihatuotteiden elintarvikehygieenisesta laadusta ja eläintautivaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriö on 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lihahygienialain (511/94) 9 ja 57§:n, 27 päivänä huhtikuuta 1990 eläinten lääkitsemisestä annetun lain (402/90) 2§:n, sellaisena kuin se on muutettuna 8 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa (1120/94) ja 15 päivänä kesäkuuta 1994 eläintautien vastustamisesta eläinten ja eräiden muiden tavaroiden maahantuonnissa ja maastaviennissä annetun asetuksen (489/94) 2, 3 ja 12 §:n nojalla päättänyt:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän päätöksen tarkoituksena on maahantuonnin yhteydessä turvata lihan ja lihatuotteiden elintarvikehygieeninen laatu sekä estää eräiden eläintautien leviäminen maahan Euroopan yhteisön ja Euroopan talousalueen ulkopuolisista maista.

Päätöksessä määritellään ne ehdot, joilla lihaa tai lihatuotteita saadaan tuoda Suomeen 1 momentissa tarkoitetuista kolmansista maista.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) lihalla seuraavien eläinten elintarvikkeeksi soveltuvia osia: kotieläiminä pidetyt nauta- ja kavioeläimet, siat, lampaat, vuohet, kanat, kalkkunat, hanhet, ankat, helmikanat, porot, kanit sekä tarhattu ja luonnonvarainen riista;

2) punaisella lihalla seuraavien eläinten elintarvikkeeksi soveltuvia osia: kotieläiminä pidetyt nauta- ja kavioeläimet, siat, lampaat ja vuohet;

3) siipikarjan lihalla seuraavien lintujen elintarvikkeeksi soveltuvia osia: kanat, kalkkunat, helmikanat, ankat ja hanhet;

4) lihatuotteella kohdissa 5-9 määriteltyjä tuotteita;

5) jauhelihalla jauhettua tai muuten hienonnettua lihaa;

6) paloitellulla lihalla alle 100 gramman painoisia lihapaloja;

7) raakalihavalmisteella kypsentämätöntä lihatuotetta, joka on kokonaan tai osittain valmistettu lihasta, jauhelihasta tai paloitellusta lihasta ja joka on käsitelty muulla tavalla kuin lihavalmiste;

8) lihavalmisteella sellaista lihatuotetta, joka on käsitelty kuumentamalla, suolaamalla, marinoimalla tai kuivaamalla tai yhdistämällä näitä käsittelyjä savustukseen tai kypsytykseen ja jonka leikkauspinnalla ei enää ole tuoreen lihan ominaisuuksia, lihavalmiste voi sisältää myös muita valmistusaineita kuin lihaa;

9) eräillä teuraseläimistä saatavilla muilla elintarvikkeilla lihauutetta, sulatettua elintarvikkeeksi tarkoitettua eläinrasvaa, rasvan sulatuksessa saatua valkuaisjäännöstä, lihajauhetta, kamarajauhetta, suolattua tai kuivattua verta, suolattua tai kuivattua veriplasmaa sekä puhdistettuja joko kuumennettuja tai kuumentamattomia mahoja, suolia tai virtsarakkoja, jotka ovat suolattuja tai kuivattuja;

10) laitoksella teurastamoa, lihankäsittelylaitosta tai lihaa ja lihatuotteita käsittelevää muuta yksikköä;

11) kolmannella maalla Euroopan yhteisön tai Euroopan talousalueen ulkopuolista valtiota sekä Islantia; sekä

12) viejämaalla kolmatta maata, josta liha tai lihatuotteet tuodaan Suomeen.

Milloin tässä päätöksessä viitataan Euroopan yhteisön säädöksiin, tarkoitetaan kyseistä säädöstä sellaisena kun se on siihen mahdollisesti myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2 luku

Yleiset tuontiehdot

3 §
Tuontilupa

Muissa kuin 5-16 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa lihaa ja lihatuotteita saadaan tuoda maahan kolmansista maista vain maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston (jäljempänä osasto) myöntämällä tuontiluvalla noudattaen tuontiluvassa annettuja ehtoja.

4 §
Tuontikielto

Maahan ei saa tuoda:

1) karjun tai salakarjun lihaa;

2) lihaa tai lihatuotteita, joissa on vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa ja niiden valvonnasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä (8/EEO/94) kiellettyjä määriä vieraita aineita;

3) lihaa, jota on käsitelty ionisoivalla tai ultravioletilla säteilyllä;

4) mureuttajia tai haitallisesti lihan elintarvikehygieeniseen laatuun vaikuttavia aineita saaneen eläimen lihaa;

5) lihaa, jonka terveysmerkintä on tehty muilla kuin Euroopan yhteisön hyväksymillä väreillä;

6) lihaa, joka on saatu eläimistä, joilla on todettu tuberkuloosi joko elävänä tai post mortem tarkastuksessa;

7) lihaa, jossa on todettu Cysticercus bovis tai Cysticercus cellulosae- infektio tai trikinoosi;

8) liian nuorena teurastetun eläimen lihaa, joka on vetistä;

9) lihaa, joka on trauman, kasvainten, likaantumisen tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi elintarvikkeeksi kelpaamatonta;

10) verta;

11) jauhelihaa;

12) luulihaa;

13) paloiteltua lihaa; eikä

14) naudan pään lihaa ja muita pään kudoksia lukuunottamatta kieltä.

Maahan ei myöskään saa tuoda lihaa eikä lihatuotteita, jotka on saatu sellaisista eläimistä, joille on jollain tavoin annettu tyreostaattista, estrogeenista, androgeenista tai gestageenista vaikutusta omaavaa ainetta. Edellisestä poiketen voidaan maahan kuitenkin tuoda lihaa ja lihatuotteita, jotka on saatu sellaisista jälkeläisten tuotantoon käytetyistä eläimistä, joita on lisääntymiskautensa aikana käsitelty neuvoston direktiivissä 88/299/ETY sallitulla tavalla.

5 §
Punainen liha

Liitteen I taulukossa mainituista maista saadaan tuoda maahan punaista lihaa ilman osaston myöntämää tuontilupaa. Tuonnin edellytyksenä on kuitenkin, että liha täyttää samassa liitteessä mainitun komission päätöksen ehdot ja että sitä seuraa asianomaisen komission päätöksen mukainen eläinlääkärintodistus.

Lisäksi lihan mukana on oltava neuvoston direktiivin 72/462/ETY liitteen A mukainen terveystodistus. Lihan on myös oltava peräisin komission hyväksymästä laitoksesta.

Maahantuotavaa naudan ja sian lihaa on seurattava todistus salmonellatutkimuksesta, jonka tulos on ollut kielteinen. Todistuksen on oltava eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen hyväksymän mallin mukainen. Jollei edellä mainittua todistusta esitetä, liha on ennen maahantuonnin hyväksymistä tutkittava salmonellan varalta eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen hyväksymällä tavalla ja tutkimuksen tuloksen tulee olla kielteinen.

6 §
Siipikarjan liha

Australiasta ja Uudesta-Seelannista saadaan tuoda maahan siipikarjan lihaa ilman osaston myöntämää tuontilupaa. Laitoksen, josta liha on peräisin, on täytettävä rakenteeltaan ja toiminnaltaan neuvoston direktiivin 71/118/ ETY vaatimukset ja oltava eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen hyväksymä.

Lihan mukana on oltava eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen hyväksymän mallin mukainen todistus.

Lisäksi siipikarjan lihan tuonnissa on noudatettava tämän päätöksen 5 §:n 3 momentissa määrättyjä salmonellaa koskevia ehtoja.

7 §
Kanin ja jäniksen liha

Liitteessä II mainituista maista saadaan tuoda maahan kanin ja jäniksen lihaa ilman osaston myöntämää tuontilupaa. Laitoksen, josta liha on peräisin, on täytettävä rakenteeltaan ja toiminnaltaan neuvoston direktiivin 91/495/ETY (kanin liha) tai neuvoston direktiivin 92/45/ETY (jäniksen liha) vaatimukset ja oltava eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen hyväksymä.

Lihan mukana on oltava eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen hyväksymän mallin mukainen todistus.

8 §
Raakalihavalmisteet

Punaisesta lihasta valmistettuja raakalihavalmisteita saadaan tuoda maahan ilman osaston myöntämää tuontilupaa edellyttäen, että ne täyttävät tämän päätöksen 5 §:n 1 momentin mukaiset ehdot ja että niiden mukana on liitteessä I mainitun asianomaista viejämaata koskevan komission päätöksen mukainen eläinlääkärintodistus. Siipikarjan lihasta valmistettuja raakalihavalmisteita saadaan tuoda maahan ilman osaston myöntämää tuontilupaa Australiasta ja Uudesta-Seelannista.

Raakalihavalmisteiden on oltava peräisin laitoksesta, joka rakenteeltaan ja toiminnaltaan täyttää neuvoston direktiivin 88/657/ETY vaatimukset ja jonka eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos on hyväksynyt. Raakalihavalmisteisiin käytettävän punaisen lihan on oltava peräisin komission hyväksymästä laitoksesta ja siipikarjan lihan eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen hyväksymästä laitoksesta.

Lihan mukana on oltava 1 momentissa tarkoitetun todistuksen lisäksi eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen hyväksymän mallin mukainen todistus.

9 §
Lihavalmisteet

Lihavalmisteita saadaan tuoda maahan ilman osaston myöntämää tuontilupaa, jos ne täyttävät komission päätöksen 91/449/ETY mukaiset ehdot. Lihavalmisteiden mukana on oltava komission päätöksen 91/449/ETY mukaisen eläinlääkärintodistuksen lisäksi neuvoston direktiivin 72/462/ETY liitteen C mukainen terveystodistus.

Lihavalmisteiden tuonnin edellytyksenä on lisäksi, että ne ovat peräisin joko komission hyväksymästä laitoksesta tai, jos komissio ei vielä ole hyväksynyt lihavalmistelaitoksia viejämaassa, eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen hyväksymästä laitoksesta. Laitoksen hyväksymisen edellytys on, että se rakenteeltaan ja toiminnaltaan täyttää neuvoston direktiivin 77/99/ETY mukaiset vaatimukset.

Lihavalmisteisiin käytettävän punaisen lihan on oltava peräisin komission hyväksymästä laitoksesta ja muun lihan eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen hyväksymästä laitoksesta.

10 §
Suolet

Suolia saadaan tuoda maahan ilman osaston myöntämää tuontilupaa, jos ne täyttävät komission päätöksen 94/187/EY ehdot. Suolien mukana on oltava komission päätöksen 94/187/EY mukaisen eläinlääkärintodistuksen lisäksi neuvoston direktiivin 72/462/ETY liitteen C mukainen terveystodistus.

Suolien tuonnin edellytyksenä on lisäksi, että ne ovat peräisin joko komission hyväksymästä laitoksesta tai, jos komissio ei vielä ole hyväksynyt kyseisiä laitoksia viejämaassa, eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen hyväksymästä laitoksesta. Laitoksen hyväksymisen edellytys on, että se täyttää neuvoston direktiivin 77/99/ETY mukaiset vaatimukset.

11 §
Rasva

Eläinten rasvaa saadaan tuoda maahan liitteessä II mainituista maista ilman osaston myöntämää tuontilupaa. Jos rasva tuodaan maahan pakattuna, se tulee pakata käyttämättömiin pakkauksiin ja se on käsiteltävä siten, ettei pakattu rasva kontaminoidu. Jos rasva tuodaan maahan säiliöissä, kaikki rasvan kuljetukseen, lastaukseen tai lastin purkamiseen käytetyt säiliöt, pumput ja putket on tarkastettava ja todettava puhtaiksi ennen käyttöä.

Rasvan tuonnin edellytyksenä on lisäksi, että se on peräisin joko komission hyväksymästä laitoksesta tai, jos komissio ei vielä ole hyväksynyt kyseisiä laitoksia viejämaassa, eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen hyväksymästä laitoksesta. Laitoksen hyväksymisen edellytys on, että se täyttää neuvoston direktiivin 77/99/ETY mukaiset vaatimukset.

Rasvan mukana on oltava neuvoston direktiivin 72/462/ETY liitteen C mukainen terveystodistus.

3 luku

Muut tuontiehdot

12 §
Tuonti omaan käyttöön

Tämän päätöksen 3 ja 5-11 §:ää ei sovelleta lihaan eikä lihavalmisteisiin, jotka yksityishenkilö tuo maahan omaan käyttöönsä enintään 1 kg suuruisena eränä liitteessä II mainituista maista.

13 §
Tuonti ulkomaanliikenteen muonitukseen

Tämän päätöksen 3-11 §:ää ei sovelleta lihaan eikä lihatuotteisiin, jotka tuodaan maahan ulkomaanliikenteen muonitusta varten liitteessä II mainituista maista. Ulkomaanliikenteen muonitukseen tarkoitettu liha ja lihatuotteet on varastoitava, käsiteltävä ja kuljetettava tullin valvonnassa. Lihasta tai lihatuotteista saadaan Suomen alueella tehdä valmisteita ainoastaan läänineläinlääkärin hyväksymissä tiloissa. Lihasta ja lihatuotteista syntyvät jätteet on hävitettävä ulkomaan liikenteen ruokajätteiden ja eläintautivaarallisten jätteiden sekä kauttakulkuliikenteen eläintautivaarallisten jätteiden käsittelystä annetun osaston päätöksen (605/94) mukaisesti.

14 §
Tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön

Tämän päätöksen 3-11 §:ää ei sovelleta lihaan eikä lihatuotteisiin, jotka tuodaan maahan suurlähetystöjen tai diplomaattisia oikeuksia nauttivien kansainvälisten järjestöjen käyttöön liitteessä II mainituista maista ja noudattaen Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaisia eläintauteja koskevia ehtoja. Liha ja lihatuotteet on käytettävä asianomaisen lähetystön tai järjestön tiloissa eikä niistä syntyviä jätteitä saa luovuttaa eläinten rehuksi. Suurlähetystön tai järjestön, joka käyttää tässä pykälässä tarkoitettua oikeutta lihan tai lihatuotteiden tuontiin, on tehtävä ilmoitus läänineläinlääkärille siitä, miten lihasta tai lihatuotteista syntyvät jätteet hävitetään.

15 §
Kauttakulku

Tämän päätöksen 3-11 §:ää ei sovelleta sellaiseen lihaan eikä sellaisiin lihatuotteisiin, jotka kuljetetaan kolmansiin maihin tai toiseen Euroopan yhteisön jäsenmaahan Suomen alueen kautta tullin sinetöimässä kulkuneuvossa. Tavara saadaan purkaa ja lastata uudelleen toiseen ajoneuvoon tullin valvonnassa. Ennen kauttakuljetusta on varmistettava, että vastaanottava maa hyväksyy erän maahantuonnin. Toiseen jäsenmaahan ei kuitenkaan sallita sellaisen tavaran kauttakuljetusta, jonka tuonti yhteisön alueelle on yhteisön lainsäädännön mukaan kielletty.

16 §
Tuonti tullivapaisiin varastoihin ja tullivapaille vyöhykkeille

Tämän päätöksen 3-11 §:ää ei sovelleta sellaiseen lihaan eikä sellaisiin lihatuotteisiin, jotka tuodaan tullivapaisiin varastoihin tai tullivapaille vyöhykkeille. Liha ja lihatuotteet saadaan kuitenkin luovuttaa Suomen markkinoille ainoastaan siinä tapauksessa, että ne täyttävät 3-11 §:n ehdot. Varastoissa liha ja lihatuotteet on säilytettävä alkuperäisissä pakkauksissaan ja Suomen tai Euroopan yhteisön markkinoille tarkoitettu tavara on säilytettävä erillään tavarasta, joka ei täytä yhteisön lainsäädännön tai Suomen lainsäädännön mukaisia ehtoja. Liha ja lihatuotteet saadaan luovuttaa 13-15 §:ssä mainittuihin tarkoituksiin edellyttäen, että ne täyttävät asianomaisessa pykälässä määrätyt ehdot. Lihasta ja lihatuotteista syntyvät jätteet on hävitettävä tämän päätöksen 13 §:ssä tarkoitetun osaston päätöksen (605/94) mukaisesti.

4 luku

Tuontiasiakirjat ja tarkastukset

17 §
Tuontiasiakirjat

Muissa kuin 12 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa on lihan ja lihatuotteiden mukana oltava asiakirja, josta ilmenee niiden alkuperämaa. Kaikki tämän päätöksen nojalla vaaditut tuontiasiakirjat ja todistukset on maahantuojan säilytettävä vähintään yhden vuoden ajan maahantuonnin jälkeen.

18 §
Tarkastukset rajalla

Kolmansista maista tuotavat liha ja lihatuotteet on tarkastettava rajalla siten, kun ministeriö siitä erikseen määrää. Tarkastus ei kuitenkaan koske 12 eikä 13 §:ssä tarkoitettua tuontia.

5 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

19 §
Voimaantulo ja siirtymäajat

Tämä päätös tulee voimaan 11 päivänä tammikuuta 199S.

Edellä 6-11 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa lihaa ja lihatuotteita saadaan tuoda maahan ennen 1.4.1995, vaikka eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos ei ole vielä hyväksynyt laitosta, josta liha tai lihatuotteet ovat peräisin. Laitoksen on kuitenkin täytettävä muut 6-11 §:ssä tarkoitetut ehdot.

Läänineläinlääkärin on tehtävä 13 §:ssä tarkoitettujen valmistustilojen hyväksymisasiassa päätös ennen 1.3.1995. Hyväksyminen tehdään hakemuksesta.

Neuvoston direktiivi 72/462/ETY-EYVL N:o L 302 31.12.1972, s. 7, neuvoston päätös 79/542/ETY, komission päätökset 80/801/ETY, 80/804/ETY, 80/805/ETY, 81/526/ETY, 81/887/ETY, 82/8/ETY, 82/9/ETY, 82/132/ETY, 82/414/ETY, 82/425/ETY, 82/426/ETY, 83/84/ETY, 83/380/ETY, 84/292/ETY, 84/294/ETY, 84/295/ETY, 86/63/ETY, 86/72/ETY, 86/117/ETY, 86/463/ETY, 89/197/ETY, 89/221/ETY, 90/156/ETY, 90/445/ETY, 91/445/ETY, 91/446/ETY, 91/449/ETY, 92/21/ETY, 92/22/ETY, 92/23/ETY, 92/24/ETY, 92/25/ETY, 92/222/ETY, 92/271/ETY, 92/280/ETY, 921377/ETY, 92/390/ETY, 93/242/ETY, 93/372/ETY, 94/402/ETY, 94/60/EY, 94/85/EY, 94/86/EY, 94/187/EY ja 94/278/EY.

Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1995

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Eläinlääkintötarkastaja
Kajsa Hakulin

LIITE I

Lihaa saadaan tuoda allaolevan taulukon mukaisesti. Tässä taulukossa myös raakalihavalmisteet luetaan lihaksi.

VIEJÄMAA       LIHA, JONKA TUONTI SALLITTU          KOMISSION PÄÄTÖS
              Kotieläiminä pidetyt
         Nautaeläimet Kavioeläimet Siat Lampaat Vuohet
Argentiina      X      X        X    X     93/402/ETY
Australia       X      X    X   X    X     80/801/ETY
Belize        X      X                 84/292/ETY
Botswana       X      X        X    X     92/22/ETY
Brasilia       X      X                 93/402/ETY
Bulgaria1)      X      X        X    X     92/222/ETY
Chile         X      X        X    X     93/402/ETY
Costa Rica      X      X                 81/887/ETY
Etelä-Afrikka     X      X        X    X     92/21/ETY
Grönlanti       X      X        X    X     86/117/ETY
Guatemala       X      X                 82/414/ETY
Honduras       X      X                 89/221/ETY
Islanti        X      X        X    X     83/84/ETY
Kanada3)       X      X    X   X    X     80/804/ETY
Kolombia       X      X                 93/402/ETY
Kroatia2)       X      X        X    X     92/390/ETY
Kuuba         X      X                 86/72/ETY
Kypros        X      X    X   X    X     86/463/ETY
Malta         X      X    X            84/294/ETY
Madagaskar      X                       90/156/ETY
Marokko              X                 84/295/ETY
Mexico        X      X                 83/380/ETY
Namibia        X      X        X    X     92/24/ETY
Panama        X      X                 86/63/ETY
Paraguay       X      X                 93/402/ETY
Puola2)        X      X        X    X     82/9/ETY
Romania2)       X      X        X    X     82/132/ETY
Slovakia2)      X      X        X    X     82/425/ETY
Slovenia2)      X      X        X    X     92/377/ETY
Sveitsi        X      X    X   X    X     81/526/ETY
Swaziland       X      X                 92/23/ETY
Tsekki2)       X      X        X    X     82/425/ETY
Turkki               X                 90/445/ETY
Unkari2)       X      X    X   X    X     82/8/ETY
Uruguay        X      X        X    X     93/402/ETY
Uusi-Seelanti     X      X    X   X    X     80/805/ETY
Yhdysvallat3)     X      X    X   X    X     82/426/ETY
Zimbabwe       X              X    X     92/25/ETY

1) Lisäksi on noudatettava komission päätöksen 93/242/ETY ja 93/420/ETY mukaisia ehtoja

2) Lisäksi on noudatettava komission päätöksen 93/242/ETY mukaisia ehtoja

3) Hevosten lihan tuonnissa on lisäksi noudatettava komission päätöksen 94/60/EY mukaisia ehtoja

LIITE II

Lihaa ja lihavalmisteita saadaan tuoda allaolevan taulukon mukaisesti. Tässä taulukossa jauheliha, paloiteltu liha ja raakalihavalmisteet luetaan lihaksi ja eräät teuraseläimistä saatavat muut elintarvikkeet luetaan lihavalmisteiksi. Kanin lihaa saadaan tuoda niistä maista, joista hyväksytään muiden riistaeläinten lihan tuonti.

Merkkien selitykset:

N = Nautaeläimet

L/V = Lampaat ja vuohet

K = Kavioeläimet

Siip = Siipikarja

S = Sorkkaeläimet

L = Linnut

M = Muut

VIEJÄMAA     LIHA/LIHAVALMISTEET  LIHA     ERITYISHUOMIOT
            Kotieläimet     Riista  Liha Lihavalmisteet
         N L/V Sika K Siip S K L M
Albania                              (3)
Argentiina    X  X     X  X    X X X        (3)
Australia     X  X  X  X  X  X X X X
Bahrain                      X       (3)(4)
Belize      X       X      X   X
Botswana     X  X     X    X X   X  (1)(2)   (3)
Brasilia     X  X     X  X    X X X        (3)
Bulgaria     X  X  X  X  X  X X X X        (1)
Chile       X  X     X  X  X X X X   (1)   (3)
Costa Rica    X       X    X   X
Etelä-Afrikka   X  X  X  X  X  X X X X  (1)(2)   (3)
Etelä-Korea             X       X
Etiopia                              (3)
Grönlanti     X  X     X    X X X X        (1)
Guatemala     X       X    X   X
Honduras     X       X    X   X
Hong Kong                             (3)
Intia                               (3)
Islanti      X  X  X  X  X  X   X
Israel               X     X X        (3)
Kanada      X  X  X  X  X  X X X X   (6)
Kenia                               (3)
Kiina           X  X  X  X X X X   (1)   (3)
Kolombia     X       X    X   X         (3)
Kroatia      X  X  X  X  X  X X X X   (1)
Kuuba       X       X    X   X
Kypros      X  X  X  X  X  X X X X
Latvia      X  X  X  X    X X   X   (1)
Liettua      X  X  X  X  X  X X X X   (1)
Madagaskar    X  X     X      X   X        (3)
Makedonia       X     X      X   X
Malesia               X     X     (5)
Malta       X    X  X      X      (3)   (3)
Marokko             X    X            (3)
Mauritius                             (3)
Mexico      X       X      X X
Namibia      X  X     X    X X   X  (1)(2)   (3)
Panama      X       X      X   X
Paraguay     X  X     X    X X   X        (3)
Puola       X  X  X  X  X  X X X X   (1)
Romania      X  X  X  X  X  X X X X   (1)
Singapore                             (3)
Slovakia     X  X  X  X  X  X X X X   (1)
Slovenia     X  X  X  X    X X   X   (1)
Sveitsi      X  X  X  X  X  X X X X
Swazimaa     X       X    X X   X  (1)(2)   (3)
Taimaa               X     X X        (3)
Tsekki      X  X  X  X  X  X X X X   (1)
Tunisia                             (3)(4)
Turkki             X  X    X X X
Unkari      X  X  X  X  X  X X X X
Uruguay      X  X     X  X    X X X        (3)
Uusi-Seelanti   X  X  X  X  X  X X X X
Valkovenäjä           X    X   X         (3)
Venäjä             X    X   X         (3)
Viro       X  X  X  X  X  X   X (1)
Yhdysvallat    X  X  X  X  X  X X X X   (6)
Zimbabwe     X         X     X X        (3)

(1) Ei kuitenkaan villisian lihaa

(2) Ei kuitenkaan luonnonvaraisten märehtijöiden luita sisältävää lihaa eikä elimiä

(3) Lihavalmisteita saadaan kuitenkin tuoda täyssäilykkeinä, vaikka niiden tuontia ei taulukon mukaan ole hyväksytty

(4) Vähintäin 80 C sisälämpötilaan kuumennettujen lihavalmisteiden tuonti hyväksytään, vaikka niiden tuontia ei taulukon mukaan ole hyväksytty

(5) Tuonti sallittu vain Malesian niemimaan läntisistä osista

(6) Hevosten lihan tuonnissa otettava huomioon komission päätös 94/60/ETY

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.