4/1995

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on muutettuna 16 päivänä toukokuuta 1994 annetulla lailla (348/94), ja 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun alkoholilain (1143/94) 55 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 3 §:n 2 kohdassa tarkoitetuista seuraavista julkisoikeudellisista suoritteista sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus perii liitteessä 1 mainitut kiinteät maksut:

Päätökset, jotka koskevat:

1) alkoholilain 5 §:ssä tarkoitettua alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuslupaa;

2) alkoholilain 27 §:ssä tarkoitettua alkoholijuoman ja väkiviinan tukkumyyntilupaa;

3) alkoholilain 17 §:ssä tarkoitettua alkoholijuoman ja väkiviinan käyttölupaa;

4) alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta annetun asetuksen 7 §:ssä tarkoitettua tukkumyyntilupaa;

5) alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta annetun asetuksen 10 §:ssä tarkoitettua käyttölupaa;

6) alkoholilain 8 §:ssä tarkoitettua väkiviinan maahantuontilupaa;

7) alkoholilain 13 §:n 2 momentissa tarkoitettua alkoholiyhtiön vähittäismyymälän hyväksymistä;

8) alkoholilain 14 §:n 2 momentissa tarkoitettua vähittäismyyntilupaa;

9) alkoholilain 21 §:n 1 momentissa tarkoitettua anniskelulupaa yli 4,7 tilavuusprosenttisille juomille ilman katselmusta;

10) alkoholilain 21 §:n 1 momentissa tarkoitettua anniskelulupaa yli 4,7 tilavuusprosenttisille juomille katselmuksella;

11) alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 23 §:n 2 momentissa tarkoitettua jatkoaikalupaa;

12) alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 25 §:n 3 momentissa tarkoitettua vapautusta laskun antamisesta;

13) alkoholilain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettua tilapäistä anniskelulupaa;

14) alkoholilain 35 §:n 1 momentissa tarkoitetun verottamattomien alkoholijuomien varastointipaikan hyväksymistä;

15) alkoholilain 21 §:n 3 momentissa tarkoitettua anniskelualueen muutoslupaa;

16) alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa liikennevälineissä annetun asetuksen 9 §:n 3 momentissa tarkoitettua vesikulkuneuvon myyntilupaa;

17) alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa liikennevälineissä annetun asetuksen 11 §:n 2 momentissa tarkoitettua anniskelun jatkoaikalupaa;

18) alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa liikennevälineissä annetun asetuksen 14 §:n 1 momentissa tarkoitettua ravintolavaunun anniskelulupaa;

19) alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa liikennevälineissä annetun asetuksen 14 §:n 2 momentissa tarkoitettua lupaa tuotevalikoiman laajentamiseen;

20) alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa liikennevälineissä annetun asetuksen 16 §:n 2 momentissa tarkoitettua anniskelun jatkoaikalupaa;

21) alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa liikennevälineissä annetun asetuksen 19 §:n 1 momentissa tarkoitettua linja-auton anniskelulupaa;

22) alkoholijuomien myynnistä ja sen valvonnasta Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevissa liikennevälineissä annetun asetuksen 20 §:n 2 momentissa tarkoitettua anniskelun jatkoaikalupaa; sekä

23) alkuperäisiä asiakirjoja korvaavat valokopiot ja muut jäljennökset.

2 §
Valvontamaksut

Alkoholilain 55 §:n tarkoittama lupaa edellyttävän toiminnan valvonnasta perittävä vuotuinen maksu luvan haltijoilta peritään liitteestä 2 ilmenevällä tavalla.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein ovat:

1) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tiedonhaut;

2) koulutus- ja konsultointipalvelut;

3) julkaisut sekä sähköiset tietotuotteet;

4) valokopiot ja muut jäljennökset, ei kuitenkaan 1 §:n 23 kohdassa mainittuja valokopioita ja muita jäljennöksiä;

5) alkoholijuomia koskevat sertifikaatit; sekä

6) muut tilaukseen perustuvat erikseen määritellyt suoritteet.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Nuorempi hallitussihteeri
Pentti Wavela

LIITE 1

1. Valmistusta koskevat päätökset
- alkoholijuoman valmistuslupa, jos valmistusmäärä on enintään miljoona litraa vuodessa 10 000 mk
- alkoholijuoman valmistuslupa, jos valmistusmäärä on enemmän kuin miljoona litraa vuodessa sekä väkiviinan valmistuslupa 15 000 mk
- valmistuslupa opetus- tai tutkimustarkoitukseen 2 000 mk
- valmistusluvan muutos, jos muutos edellyttää tarkastuksen suorittamista 3 000 mk
- valmistusluvan muutos, jos muutos ei edellytä tarkastuksen suorittamista 1 000 mk
2. Tukkumyyntiä koskevat päätökset
- alkoholijuoman ja väkiviinan tukkumyyntilupa 10 000 mk
- tukkumyyntiluvan haltijan verottoman varaston tai sen muutoksen hyväksyminen 3 000 mk
- alkoholivalmisteen tukkumyyntilupa 4 000 mk
- tukkumyyntiluvan muutos 1 000 mk
3. Alkoholijuoman ja väkiviinan käyttölupaa koskevat päätökset
- käyttölupa alkoholivalmisteen kaupalliseen valmistukseen 4 000 mk
- käyttölupa opetus- tai tutkimustarkoitukseen 1 000 mk
- muu käyttölupa 1 000 mk
- käyttöluvan muutos 500 mk
- verollisen väkiviinan käyttöoikeus 200 mk
4. Alkoholivalmisteen käyttölupaa koskevat päätökset
- käyttölupa alkoholivalmisteen kaupalliseen valmistukseen 2 000 mk
- käyttölupa opetus- tai tutkimustarkoitukseen 500 mk
- muu käyttölupa 1 000 mk
- käyttöluvan muutos 200 mk
5. Väkiviinan maahantuontilupapäätös 10 000 mk
6. Vähittäismyyntiä koskeva päätös
- alkoholiyhtiön myymälän hyväksyminen 5 000 mk
- lupa vähittäismyynnin harjoittamiseen 2 000 mk
7. Anniskelua koskevat päätökset
- anniskelulupa, jos päätös edellyttää tarkastuksen suorittamista 2 500 mk
- anniskelulupa, jos päätös ei edellytä tarkastuksen suorittamista 1 500 mk
- anniskeluajan jatkoaikalupa 1 000 mk
- vapautus laskun antamisesta 200 mk
- tilapäinen anniskelulupa 1 500 mk
- anniskelualueen muutoslupa 500 mk
8. Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevia liikennevälineitä koskevat päätökset
- ravintolavaunun anniskelulupa 2 000 mk
- muu lupa 1 000 mk
9. Alkuperäisiä asiakirjoja korvaavat valokopiot ja muut jäljennökset 70 mk

Jos hakemus peruutetaan tai jätetään tutkimatta, peritään sen käsittelystä 300 markan käsittelymaksu. Jos päätös kuitenkin maksaisi alle 300 markkaa, peritään käsittelymaksuna siitä määrättyä maksua vastaava suoritus.

LIITE 2

Valvontamaksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus perii vuotuisena valvontamaksuna:

1) Alkoholijuoman, väkiviinan ja lievästi denaturoidun etanolin tukkumyynnin toimituksista laskettuna litroina 100 prosenttista alkoholia

- enintään 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävät pelkästään käymisteitse valmistetut juomat 40 p/litra

-- yli 100 000 litraa ylittävältä osalta 30 p/l

- muut alkoholijuomat, väkiviina ja alkoholivalmisteet 30 p/l

-- yli 100 000 litraa ylittävältä osalta 22,5 p/l

- lievästi denaturoitu etanoli 15 p/l

-- yli 100 000 litraa ylittävältä osalta 10 p/l

Jos tuote toimitetaan valtuutetun varastonpitäjän verottomaan varastoon, edellä mainituin perustein perittävää valvontamaksua alennetaan 50 prosentilla.

Valvontamaksua ei peritä, jos tuote toimitetaan alkoholijuoman tai väkiviinan valmistukseen tai maastavientiin.

2) Alkoholijuoman ja väkiviinan valmistuksesta 10 prosenttia valmistajan tukkumyyjänä suorittaman tukkumyynnin valvontamaksusta.

3) Alkoholijuoman maahantuonnista vähittäismyyntiin tai anniskeluun sekä alkoholijuoman, väkiviinan ja alkoholivalmisteen maahantuonnista omaa käyttöä varten puolet tukkumyynnin vastaavasta valvontamaksusta.

4) Käyttölupaan perustuvasta käytöstä laskettuna 100-prosenttisena alkoholina.

- alkoholijuoman ja puhdistetun väkiviinan (I lk) käyttö 1 mk/l, kuitenkin vähintään 500 markkaa ja enintään 10 000 markkaa;

- teknillisen väkiviinan (II lk) käyttö 75 p/l, kuitenkin vähintään 375 markkaa ja enintään 7 500 markkaa;

- alkoholivalmisteen (ml. lievästi denaturoitu etanoli) käyttö 50 p/l, kuitenkin vähintään 250 markkaa ja enintään 5 000 markkaa; sekä

- väkiviinan regeneroinnin valvontamaksu on 10 p/l, enintään 10 000 markkaa.

5) Alkoholijuomien anniskelusta:

Alkoholijuomaostot 100-prosenttisena alkoholina litroissa vuodessa Valvontamaksu
alle 1 999 2 000 mk
" 4 999 3 500 mk
" 9 999 7 500 mk
" 19 999 15 000 mk
yli 20 000 20 000 mk

Jos anniskelulupa koskee ainoastaan mietoja alkoholijuomia, on valvontamaksun suuruus puolet edellä 1 momentissa säädetyistä maksuista.

Kalenterivuoden aikana myönnetyn anniskeluluvan valvontamaksu on 1 000 markkaa.

6) Alkoholijuomien vähittäismyynnistä:

- alkoholiyhtiöltä 10 000 markkaa kultakin myymälältä; sekä

- alkoholilain 14 §:n 2 momentissa tarkoitetulta vähittäismyynnin harjoittajalta kultakin myymälältä 2 000 markkaa.

7) Suomen ja ulkomaiden välillä kulkevan liikennevälineen anniskelusta ja vähittäismyynnistä:

- 5 000 markkaa, jos matkustajapaikkojen määrä on enemmän kuin 100 matkustajaa; sekä

- 1000 markkaa, jos matkustajapaikkojen määrä on enintään 100 matkustajaa.

Kohdissa 1 - 3 tarkoitetut valvontamaksut peritään kuukausittain tuotevalvontakeskukselle lähetettävän raportin perusteella seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

Kohdissa 4 - 7 tarkoitetut valvontamaksut peritään vuosittaisen käyttömäärän, ostokiintiön tai -arvion perusteella 30 päivään huhtikuuta mennessä tai käyttölupaa koskevan päätöksen teon yhteydessä.

Valvontamaksun suuruus vuonna 1995 on poikkeuksellisesti puolet tässä liitteessä määrätyistä maksuista.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.