Säädökset alkuperäisinä: 1994

50/1994
Arvonlisäveroasetus
49/1994
Asetus Ukrainan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojelua koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
48/1994
Laki Ukrainan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojelua koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
47/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös lannoitevalmisteiden valvonnasta
46/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös eräistä lannoitevalmisteista
45/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös lannoitteista
44/1994
Suomen Pankin ilmoitus voimassa olevasta Suomen Pankin peruskorkoa vastaavasta korkokannasta
43/1994
Ulkoasiainministeriön päätös ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista annetun ulkoasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
42/1994
Tiedonanto ehdokkaiden keskinäisestä järjestyksestä presidentinvaalin toisessa vaalissa
41/1994
Valtioneuvoston kuulutus tasavallan presidentin vaalin ensimmäisen vaalin tuloksesta
40/1994
Laki tasavallan presidentin eläkeoikeudesta
39/1994
Laki tasavallan presidentin palkkiosta
38/1994
Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
37/1994
Asetus tilastokeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
36/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös lomautuksen jobdosta maksettavasta ylimääräisestä työttömyysvakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun lain soveltamisesta
35/1994
Valtioneuvoston päätös työmarkkinatuen tarveharkinnassa noudatettavista yleisistä perusteista
34/1994
Valtioneuvoston päätös vaikeista ja pitkäaikaisista sairauksista ja niiden hoitoon käytettävista lääkkeistä, joista sairausvakuutuslain mukaan korvataan 100 tai 75 prosenttia säädetyn kiinteän omavastuun ylittävältä osalta
33/1994
Asetus Ilmailulaitoksesta annetun asetuksen 10 §:n kumoamisesta
32/1994
Asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta
31/1994
Asetus Chilen tasavallan kanssa taloudellisesta, teollisesta ja teknologisesta yhteistyöstä tehdyn perus- sopimuksen voimaansaattamisesta
30/1994
Valtiovarainministeriön päätös veroilmoituksen antamisajan pidentämisestä
29/1994
Asetus työvoimapalveluihin liittyvistä etuuksista annetun asetuksen 13 §:n muuttamisesta
28/1994
Asetus valtion hankinnoista annetun asetuksen muuttamisesta
27/1994
Asetus liikenneministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
26/1994
Asetus kotieläintuotannon ohjaamisesta
25/1994
Laki maaseutuelinkeinolain 59 a §:n muuttamisesta
24/1994
Opetusministeriön päätös arkistolaitoksen suoritteista perittävistä maksuista
23/1994
Valtioneuvoston päätös puolustusministeriön eräiden virkojen lakkauttamisesta ja sen hallinnonalan erään viran perustamisesta
22/1994
Asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
21/1994
Laki
20/1994
Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
19/1994
Laki arvopaperimarkkinalain 7 luvun 1 §:n muuttamisesta
18/1994
Laki kuluttaja-asiamiehestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
17/1994
Laki kauppalain 58 §:n 2 momentin ja 63 §:n 4 momentin kumoamisesta
16/1994
Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta
15/1994
Asetus kansainvälisestä yhteistoiminnasta vapausrangaistusten täytäntöönpanossa annetun asetuksen muuttamisesta
14/1994
Asetus pohjoismaiden keskeisestä oikeusavusta tiedoksiannon toimittamisessa ja todistelussa annetunasetuksen muuttamisesta
13/1994
Asetus kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa
12/1994
Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta
11/1994
Laki oikeudenkäyntiin ja esitutkintaan osallistuvien henkilöiden koskemattomuudesta eräissä tapauksissa
10/1994
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
9/1994
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta vapausrangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain muuttamisesta
8/1994
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
7/1994
Laki keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä Suomen ja ulkomaan viranomaisen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa eräissä tapauksissa annetun lain muuttamisesta
6/1994
Laki rikosasian vastaajan kutsumisesta toisen pohjoismaan tuomioistuimeen annetun lain kumoamisesta
5/1994
Laki todistelusta ulkomaan viranomaisen edessä rikosasioissa sekä ulkomaan viranomaiselle sellaisissa asioissa annettavasta virka-avusta annetun lain kumoamisesta
4/1994
Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa
3/1994
Asetus Korean tasavallan kanssa tehdyn yhteistyötä kulttuurin, opetuksen ja tieteen alalla koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
2/1994
Asetus Pohjoismaiden välillä eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1/1994
Laki Pohjoismaiden välillä eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisistä pohjoismaisista työmarkkinoista tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.