Säädökset alkuperäisinä: 1994

300/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähköllä toimivien hissien sekä eräiden muiden nosto- ja siirtolaitteiden turvallisuusvaatimuksista
299/1994
Valtiovarainministeriön päätös ETA:n sekakomitean 8 päivänä helmikuuta 1994 tekemän päätöksen numero 4/94 voimaansaattamisesta
298/1994
Valtioneuvoston päätös hovioikeuksien tuomiopiireistä
297/1994
Asetus ETA:n sekakomitean Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen pöytäkirjan 37 ja liitteen VII muuttamisesta tekemän päätöksen voimaansaattamisesta
296/1994
Laki hovioikeuslain 7 ja 12 §:n muuttamisesta
295/1994
Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston ilmoitus eräistä osaston päätöksistä
294/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös ETA-sopimuksessa tarkoitettujen valtion tukien myöntämistä koskevien päätösten ilmoittamisesta kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistolle
293/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös yleisestä poikkeuksesta juustoasetuksen 2 §:n säännöksiin
292/1994
Puolustusministeriön päätös Suomen alueen valvonnasta ja sen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta annetussa asetuksessa tarkoitettujen lupa-asioiden käsittelemisestä ja ratkaisemisesta
291/1994
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Lumijoen ja Temmeksen kuntien välillä
290/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös maanmittaustoimituksista perittävistä työaikakorvauksista sekä lohkomisista perittävistä pintaalakorvauksista
289/1994
Asetus jakoasetuksen muuttamisesta
288/1994
Asetus maanmittausmaksusta annetun asetuksen muuttamisesta
287/1994
Asetus maataloustuotteiden markkinajärjestelmästä
286/1994
Laki merilain muuttamisesta
285/1994
Valtioneuvoston päätös arvonlisäveroavustuksen myöntämisperusteista
284/1994
Valtioneuvoston päätös Evon retkeilyalueen perustamisesta
283/1994
Valtioneuvoston päätös tupakkatuotteista suoritettavasta lisäverosta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
282/1994
Valtioneuvoston päätös puhdistamolietteen käytöstä maanviljelyksessä
281/1994
Valtioneuvoston päätös kihlakuntien virastotyypistä ja kielellisestä jaotuksesta
280/1994
Asetus veronkantoasetuksen 3 §:n muuttamisesta
279/1994
Laki tullitariffilain liitteenä olevan tullitariffin väliaikaisesta muuttamisesta
278/1994
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 10 §:n muuttamisesta
277/1994
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä päätöksistä
276/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös elävän kalan, maidin ja mädin kuljettamisen rajoittamisesta muualta Suomesta Vuoksen vesistöalueen eräälle osa-alueelle ja eräille muille vesistöalueille annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
275/1994
Valtioneuvoston päätös opetusministeriön hallinnonalan erään viran lakkauttamisesta
274/1994
Asetus Kansainvälisen Itämeren kalastuskomission suositusten mukaisten vuoden 1994 saaliskiintiöiden voimaansaattamisesta
273/1994
Asetus eräistä poikkeuksista ammatillisia oppilaitoksia koskeviin asetuksiin
272/1994
Asetus opintotuen muutoksenhakulautakunnasta
271/1994
Tullihallituksen päätös Suomen ja Färsaarten välisessä vapaakaupassa noudatettavien alkuperäsääntöjen eräiden muutosten soveltamisesta
270/1994
Valtiovarainministeriön päätös vuoden 1994 kiinteistöveron kantoajoista ja kantoeristä
269/1994
Opetusministeriön päätös Spaso-Preobraženskaja nimisen uskonnollisen yhdyskunnan hyväksymisestä uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin
268/1994
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
267/1994
Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
266/1994
Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta
265/1994
Asetus Hämeenlinnan ammatillisen opettajakorkeakoulun liikenneopetuskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
264/1994
Asetus nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeiluista annetun asetuksen13 §:n muuttamisesta
263/1994
Sisäasiainministeriön päätös rajan määräämisestä eräiltä osin Vehkalahden ja Virolahden kuntien välillä
262/1994
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Puumalan ja Ruokolahden kuntien välillä
261/1994
Valtioneuvoston päätös Suomen alueella olevista suoja-alueista sekä ulkomaalaisten ja ulkomaisten alusten liikkumisesta ja oleskelusta niillä annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
260/1994
Opintotukiasetus
259/1994
Asetus Talaskankaan luonnonsuojelualueesta
258/1994
Laki Talaskankaan luonnonsuojelualueesta
257/1994
Opetusministeriön päätös korkeakoulujen eräistä suoritteista perittävistä maksuista annetun opetusministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
256/1994
Ympäristöministeriön päätös suojauskemikaalien ennakkohyväksymis- ja ilmoitusmenettelystä
255/1994
Valtioneuvoston päätös veropiireistä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
254/1994
Asetus poliisin valtakunnallisista pysyvistä atk-henkilörekistereistä annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
253/1994
Laki Valtionrautateistä annetun lain muuttamisesta
252/1994
Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
251/1994
Laki tonttien myymisestä Kesko Oy:lle

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.