Säädökset alkuperäisinä: 1994

800/1994
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
799/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös elintarvikehygieenisen laadun turvaamisesta ja eläintautien leviämisen ehkäisemisestä Suomen ja muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden välillä tapahtuvan lihan ja lihatuotteiden maahantuonnin ja maastaviennin yhteydessä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 13 §:n muuttamisesta
798/1994
Opetusministeriön päätös vihkimisoikeuden myöntämisestä Islam ja Rakkaus -nimiselle uskonnolliselle yhdyskunnalle
797/1994
Sisäasiainministeriön päätös rekisterihallinnon suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista annetun sisäasiainministeriön päätöksen muuttamisesta
796/1994
Valtioneuvoston päätös erityishuoltopiireistä
795/1994
Valtioneuvoston päätös opetusministeriön hallinnonalan erään viran perustamisesta
794/1994
Asetus ydinenergia-asetuksen 24 §:n muuttamisesta
793/1994
Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta
792/1994
Asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
791/1994
Asetus työmarkkinatuesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
790/1994
Asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 3 ja 6 §:n muuttamisesta
789/1994
Asetus Teknillisestä korkeakoulusta annetun asetuksen 29 §:n muuttamisesta
788/1994
Opetusministeriön päätös ammattitutkintolaissa (306/94) tarkoitetusta tutkintomaksusta
787/1994
Korkeimman oikeuden työjärjestys
786/1994
Asetus korkeimmasta oikeudesta
785/1994
Asetus Puolan kanssa kaupan esteiden vastavuoroisesta poistamisesta tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan kirjeenvaihdon voimaansaattamisesta
784/1994
Asetus EFTA-valtioiden ja Puolan tasavallan välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän Suomen ja Puolan välillä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
783/1994
Asetus ulkoasiainhallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
782/1994
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
781/1994
Laki sairausvakuutuslain 4 a §:n muuttamisesta
780/1994
Laki ihmisen elimien ja kudoksien irrottamisesta lääketieteelliseen käyttöön annetun lain 11 §:n muuttamisesta
779/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös rehuista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 5 §:n muuttamisesta
778/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös rehun lisäaineista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
777/1994
Maa- ja metsätalousministeriön päätös rehun lisäaineista annetun päätöksen muuttamisesta
776/1994
Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
775/1994
Asetus ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen 4 ja 49 §:n muuttamisesta
774/1994
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
773/1994
Asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muuttamisesta
772/1994
Asetus kodinkoneeseen liitettävässä energiankulutusmerkinnässä annettavista tiedoista
771/1994
Asetus kiinnitysrekisteristä annetun asetuksen muuttamisesta
770/1994
Asetus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta
769/1994
Laki rakennuslain muuttamisesta
768/1994
Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta
767/1994
Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
766/1994
Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
765/1994
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta
764/1994
Laki ympäristölupamenettelylain 2 §:n muuttamisesta
763/1994
Terveydensuojelulaki
762/1994
Laki kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain poikkeuksellisesta soveltamisesta vuonna 1995
761/1994
Laki työntekijäin työeläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa
760/1994
Laki työntekijäin eläkelain 9 §:n poikkeuksellisesta soveltamisesta vuonna 1995
759/1994
Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta
758/1994
Laki valtion riskipääomatakuista annetun lain muuttamisesta
757/1994
Laki valtion virkaehtosopimuslain 5 §:n muuttamisesta
756/1994
Laki Metsähallituksesta annetun lain 12 §:n kumoamisesta
755/1994
Laki Autorekisterikeskuksesta annetun lain 9 ja 10 §:n kumoamisesta
754/1994
Laki Ilmailulaitoksesta annetun lain 10 §:n kumoamisesta
753/1994
Laki Valtionrautateistä annetun lain 10 §:n kumoamisesta
752/1994
Laki valtion liikelaitoksista annetun lain muuttamisesta
751/1994
Laki valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.