1596/1994

Annettu 31 päivänä joulukuuta 1994

Asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Pääministerin esittelystä

kumotaan 17 päivänä joulukuuta 1943 annetun valtioneuvostonohjesäännön (995/43) 17

§:n 12 kohta ja 46 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 17 §:n12 kohta 17 päivänä tammikuuta

1986 annetussa asetuksessa (25/86) ja 46 §:n 2 momentti 24 päivänä marraskuuta 1944 annetussa asetuksessa (835/44),

muutetaan 11 §:n 4 kohta, 15 §:n 6 kohta, 46 §:n 1 momentti, 48 § ja 5 a luku, sellaisina

kuin ne ovat, 11 §:n 4 kohta, 15 §:n 6 kohta ja 5 a luku 22 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa (1392/93), 46 §:n 1 momentti 10 päivänä toukokuuta 1991 annetussa asetuksessa (805/91) sekä 48 § 21 päivänä lokakuuta 1 77 annetussa asetuksessa (742/77), sekä

lisätään 11 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 28 päivänä marraskuuta 1994 annetulla asetuksella 1042/94) ja mainitulla 22 päivänä joulukuuta 1993 annetulla asetuksella, uusi 9 a kohta, 15 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella ja 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetulla asetuksella (593/91, uusi 4 a kohta, sekä 16 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna 5 päivänä toukokuuta 1989 ja 16 päivänä joulukuuta 1994 annetuilla asetuksilla (396/89 ja 1268/94), uusi 14 a kohta ja asetukseen uusi 48 b § seuraavasti:

11 §

Valtioneuvoston yleisistunnossa käsitellään ja ratkaistaan seuraavat yleiset asiat:


4) Euroopan unionissa päätettävien asioiden voimaansaattaminen tai täytäntöönpano, jos se edellyttää valtioneuvoston päätöstä;


9 a) ehdokkaiden määrääminen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen, tilintarkastustuomioistuimeen, alueiden komiteaan, Euroopan hiili– ja teräsyhteisön neuvoa–antavaan komiteaan ja Euroopan atomienergiayhteisön tieteellis–tekniseen komiteaan sekä Euroopan investointipankkiin ja jäsenten nimeäminen rahapoliittiseen komiteaan;


15 §

Ulkoasiainministeriö käsittelee asiat, jotka koskevat:


4 a Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvalisuus–, ulkomaankauppa– ja kehitysyhteistyöpolitiikkaa sekä Euroopan unionin muita asioita, mikäli ne eivät kuulu muun ministeriön toimialaan;


6) sopimuksia toisten valtioiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa ja Suomen kansainvälisoikeudellisia velvoitteita, mikäline eivät kuulu muun ministeriön toimialaan;


16 §

Oikeusministeriö käsittelee asiat, jotka koskevat:


14 a) saamelaisia koskevien kysymysten yhteensovittamista;


46 §

Valtioneuvostossa on raha–asiainvaliokunta, jonka puheenjohtajana on pääministeri sekä jäseninä valtiovarainministeri ja kaksi muuta ministeriä, joista toisen määrää pää- ministeri ja toisena on se ministeri, jonka toimialaan käsiteltävä asia kuuluu. Tarpeen vaatiessa pääministeri määrää vielä enintään kaksi ministeriä lisäjäseniksi valiokuntaan.

Milloin valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään on kutsuttu ministeri, on hänkin valiokunnan jäsen. Milloin raha–asiainvaliokunnan jäsenenä oleva ministeri 7 §:n 1 momentissa mainitusta syystä ei voi hoitaa tehtäviään, on hänen sijaisekseen määrätty ministeri valiokunnan jäsen.


48 §

Valtioneuvostossa on myös ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta, onka puheenjohtajana on pääministeri se a jäseninä ulkoasiainministeri, puolustusministeri ja kolme muuta pääministerin määräämää ministeriä. Tarpeen vaatiessa pääministeri määrää vielä yhden ministerin valiokuntaan.

Milloin ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään on kutsuttu ministeri, on hänkin valiokunnan jäsen.

Asian käsittelyyn osallistuu myös muu ministeri silloin, kun käsiteltävänä olevaan asiaan liittyy hänen toimialaansa kuuluvia kysymyksiä.

Milloin valiokunnan jäsenenä oleva ministeri 7 §:n 1 momentissa mainitusta syystä ei voi hoitaa tehtäviään, on hänen sijaisekseen määrätty ministeri valiokunnan jäsen.

Ulko– ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan on valmistavasti käsiteltävä tärkeät ulko– ja turvallisuuspolitiikkaa a muita Suomen suhteita ulkovaltoihin koskevat asiat sekä näiden asioiden yhteensovittamista koskevat kysymykset.

48 b §

Tarvittaessa voidaan valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltävien asiain valmistelua varten asettaa muukin valiokunta, jonka jäsenet pääministeri määrää.

5 a luku

Euroopan unionin asioiden valmistelu

49 a §

Valtioneuvostossa on Euroopan unionia koskevien asioiden valiokunta (EU–ministerivaliokunta), jonka puheenjohtajana on pääministeri sekä jäseninä ulkoasiainmmisteri, oikeusministeri, ulkomaankauppa–asioita käsittelemään määrätty ministeri, kauppa– ja teollisuusministeri, valtiovarainministeri ja maa– ja metsätalousministeri sekä kaksi muuta ministeriä, joista toisen määrää pääministeri ja toisena on se ministeri, jonka toimialaan käsiteltävä asia kuuluu.

Asian käsittelyyn voi osallistua myös muu ministeri.

Milloin EU–ministerivaliokunnan jäsenenä oleva ministeri 7 §:n 1 momentissa mainitusta syystä ei voi hoitaa tehtäviään, on hänen sijaisekseen määrätty ministeri EU–ministerivaliokunnan jäsen.

EU–ministerivaliokunnan on valmistavasti käsiteltävä ne Euroopan unionissa päätettävät asiat, jotka pääministeri määrää käsiteltäviksi valiokunnassa tai, jotka se ministeri, jonka toimialaan käsiteltävä asia kuuluu, saattaa käsiteltäviksi valiokunnassa taikka joiden käsittelemistä valiokunnassa EU– asioiden komitea pitää aiheellisena.

Ahvenanmaan maakuntahallituksen puheenjohtajalla on oikeus tulla kuulluksi EU-ministerivaliokunnassa silloin, kun asia kuuluu

Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaan tai se on muutoin maakunnalle erityisen tärkeä.

Tämän pykälän säännökset eivät vaikuta siihen, mitä muissa ministerivaliokunnissa käsiteltävistä asioista on säädetty.

49 b §

EU–asioiden valmistelun yhteensovittamista varten on neuvoa–antavana toimielimenä ulkoasiainministeriön yhteydessä EU– asioiden komitea. Valtioneuvosto määrää komitean jäsenet enintään kolmen vuoden pituiseksi toimikaudeksi kerrallaan.

Komiteassa on enintään 17 jäsentä, jotka edustavat valtioneuvoston kansliaa, ministeriöitä, oikeuskanslerinvirastoa sekä tasavallan presidentin kansliaa, Ahvenanmaan maakuntaa ja Suomen Pankkia. Kullekin jäsenelle valtioneuvosto määrää henkilökohtaisen varajäsenen. Valtioneuvosto määrää yhden jäsenistä komitean puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Komitea voi asettaa jaostoja. Jaostoihin komitea voi kutsua jäseniä komitean ulkopuolelta. Jaoston puheenjohtajaksi komitea kutsuu virkamiehen siitä ministeriöstä, jonka toimialaan jaoston käsiteltävät asiat pääasiallisesti kuuluvat.

Komitealla on oikeus ottaa sihteereitä ja kuulla asiantuntijoita.

Komitean ja sen jaoston jäsenelle, varajäsenelle, asiantuntijalle tai sihteerille ei makseta palkkiota.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Pääministeri
Esko Aho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.