1577/1994

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on eläintautien vastustamisesta eläinten ja eräiden muiden tavaroiden maahantuonnissa ja maastaviennissä annetun asetuksen (489/94) 1 a §:n, 8 §:n 3 momentin, 11 ja 12 §:n, sellaisena kuin näistä on 1 a § 31 päivänä joulukuuta 1994 annetussa asetuksessa (1570/94), nojalla päättänyt:

1  §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee Euroopan union jäsenvaltiosta (jäsenvaltio) Suomeen ja vastaavasti Suomesta muuhun jäsenvaltioon toimitettaville seuraaville eläimille ja tavaroille Suomessa eläintautien vastustamiseksi suoritettavia tarkastuksia:

1) nautaeläimet ja nautaeläinten sperma ja alkiot;

2) siat mukaanlukien tarhatut villisiat ja sian sperma;

3) lampaat ja vuohet;

4) hevoset, kuitenkin niin, että rekisteröityihin hevosiin sovelletaan vain 3-6 ja 10 §:n määräyksiä;

5) muut kuin kohdissa 1-4 mainitut sorkka- ja kavioeläimet;

6) kanat, kalkkunat, helmikanat, ankat, sorsat, hanhet, viiriäiset, kyyhkyset, fasaanit, peltopyyt, strutsit ja emut sekä näiden siipikarjalajien tuottamat haudottaviksi tarkoitetut munat ja siitosmunat;

7) muut kuin kohdassa 6 mainitut linnut, jos niille tarvitaan virkaeläinlääkärin todistus;

8) elävät kalat, äyriäiset, nilviäiset ja niiden sukusolut lukuunottamatta trooppisia akvaariokaloja, -äyriäisiä ja -nilviäisiä ja niiden sukusoluja;

9) apinat;

10) mehiläiset;

11) jänikset ja kanit, jos niille tarvitaan virkaeläinlääkärin todistus;

12) koirat ja kissat, jos niille tarvitaan virkaeläinlääkärin todistus;

13) sian, hevosten, lampaiden ja vuohien munasolut ja alkiot;

14) hevosten, lampaiden ja vuohien sperma; sekä

15) tautia aiheuttavien mikrobien viljelmät.

Tämän päätöksen 3 §:n 2 momenttia ja 11 §:ä sovelletaan seuraavien eläimien ja tavaroiden sisämarkkinakaupassa:

1) hillerit, minkit ja ketut;

2) koirat ja kissat, joille ei tarvita virkaeläinlääkärin todistusta;

3) linnut, joille ei tarvita virkaeläinlääkärin todistusta;

4) jänikset ja kanit, joille ei tarvita virkaeläinlääkärin todistusta;

5) maito ja maitovalmisteet, joita ei ole tarkoitettu elintarvikkeeksi;

6) nahat ja vuodat;

7) lemmikkieläinten muona, joka on valmistettu eläinjätteestä;

8) luut, sarvet, kaviot, sorkat sekä näistä tehdyt valmisteet;

9) lihajauho, lihaluujauho ja luujauho;

10) eläinperäinen veri ja verituotteet;

11) hevosen seerumi;

12) rehun valmistukseen tarkoitetut eläinperäiset raaka-aineet;

13) mehiläishoitoon tarkoitetut mehiläistuotteet;

14) raa'at metsästystrofeet;

15) eläinperäiset lannoitteet; sekä

16) käsittelemätön villa, karva ja käsittelemättömät harjakset ja höyhenet.

Tämä päätös ei koske lemmikkieläintä, joka kulkee luonnollisen henkilön mukana jäsenvaltiosta toiseen, ellei kyse ole kaupallisesta toiminnasta. Lemmikkieläimellä tarkoitetaan seuraavia lemmikkieläiminä pidettäviä eläimiä:

1) koirat ja kissat;

2) jyrsijät;

3) kanit;

4) turkiseläimet;

5) matelijat;

6) sammakkoeläimet;

7) hyönteiset, ei kuitenkaan mehiläiset;

8) hämähäkkieläimet; sekä

9) trooppiset akvaariokalat, -äyriäiset ja -nilviäiset.

Sen estämättä, mitä edellä määrätään, tämän päätöksen 5 §:ä, 6 §:n 3 mom. ja 10 §:ä sovelletaan kaikkiin eläintautien vastustamisesta eläinten ja eräiden muiden tavaroiden maahantuonnissa ja maastaviennissä annetun asetuksen (489/94) 1 §:ssä mainittuihin eläimiin ja tavaroihin.

Eläinjalostusta, eläinsuojelua sekä luonnonsuojelullisia syitä koskevista tarkastuksista säädetään erikseen.

2  §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) tarkastuksella eläinten ja tavaroiden fyysistä tarkastusta tai muuta muodollisuutta, jonka tarkoituksena on ihmisten tai eläinten terveyden turvaaminen;

2) tilalla eläintenpitoyksikköä, jossa säännöllisesti säilytetään tai pidetään eläimiä;

3) laitoksella yritystä, joka tuottaa, varastoi, jalostaa tai käsittelee tässä päätöksessä tarkoitettuja tuotteita;

4) virkaeläinlääkärillä läänin- tai kunnaneläinlääkäriä; sekä

5) Animo-viestillä eläimestä ilmoitettavia tietoja eläinlähetyksen määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaisille;

6) taudille herkällä eläimellä eläintä, joka voi saada tietyn tartunnan riippumatta siitä, sairastuuko eläin vai ei; sekä

7) kolmannella maalla Euroopan unioniin kuulumatonta maata.

3  §
Tarkastukset lähtöpaikassa

Virkaeläinlääkärin on tarkastettava edellä 1 §:n 1 momentissa mainitut eläimet ja tavarat, ennenkuin ne toimitetaan Suomesta muuhun jäsenvaltioon. Tarkastuksessa on selvitettävä, että eläin tai tavara täyttää  eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston erikseen antamat terveysvaatimukset.

Lisäksi virkaeläinlääkärin on varmistettava, että 1 §:n 1 ja 2 momentissa mainitut eläimet ja tavarat tulevat tilalta tai laitoksesta, joka on virkaeläinlääkärin säännöllisessä valvonnassa eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston erikseen antaman ohjeen mukaan, ja että eläimet ja tavarat täyttävät Euroopan yhteisön säädösten asettamat terveysvaatimukset kaikissa tuotannon ja myynnin vaiheissa.

Naudat, siat, lampaat ja vuohet on tarkastuksen yhteydessä merkittävä eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston hyväksymällä korvamerkillä, ellei eläintä ole jo aikaisemmin merkitty.

4  §
Terveystodistus ja muut asiakirjat

Tarkastuksen yhteydessä virkaeläinlääkäri antaa asianomaista 1 §:n 1 momentissa mainittua eläintä ja tavaraa koskevan kyseisen eläinlajin mukaisen terveystodistuksen tai muun asiakirjan, jonka on seurattava toiseen jäsenvaltioon vietävää eläintä. Todistuslomakkeita saa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosastolta.

Vientiin tarkoitettuja eläimiä ja tavaroita kuljetettaessa on virkaeläinlääkärin antaman terveystodistuksen tai muun asiakirjan oltava aina mukana.

5  §
Vientirajoitukset

Asianomaiselle taudille herkkä eläin tai siitä saatava tavara ei saa olla lähtöisin tilalta, laitoksesta tai alueelta, joka on seuraavia tauteja koskevan epäilyn, taudin puhkeamisen tai esiintymisen taikka suojatoimenpiteen soveltamisen vuoksi rajoitusten alaisena:

1) suu- ja sorkkatauti;

2) klassinen sikarutto;

3) afrikkalainen sikarutto;

4) swine vesicular -tauti;

5) Newcastlen tauti;

6) karjarutto;

7) pienten märehtijäin rutto;

8) vesicular stomatitis;

9) Blue tongue -tauti;

10) afrikkalainen hevosrutto;

11) hevosen tarttuva aivo-selkäyhdintulehdus;

12) Teschenin tauti;

13) kanainfluenssa;

14) lammas- ja vuohirokko;

15) lumpy skin -tauti;

16) Rift Valley -kuume; sekä

17) naudan tarttuva keuhkorutto.

Mitä 1 momentissa on määrätty koskee myös rajoittavia määräyksiä muun kuin 1 momentissa tarkoitettua tautia koskevan epäilyn, taudin puhkeamisen tai esiintymisen taikka suojatoimenpiteen soveltamisen vuoksi.

Taudille herkkää eläintä tai siitä saatavaa tavaraa Suomesta muuhun jäsenvaltioon vietäessä on lisäksi otettava huomioon vastaanottavan jäsenvaltion saamat lisävakuudet tai sen asema tauti- tai rokotusvapaana alueena.

Toiseen jäsenvaltioon ei saa Suomesta toimittaa:

1) eläintä tai tavaraa, joka on muun kuin 1 momentissa tarkoitetun taudin hävittämiseksi teurastettava tai tuhottava kansallisen hävittämissuunnitelman mukaisesti; eikä

2) eläintä tai tavaraa, jota muutoin ei voida pitää kaupan ihmisten tai eläinten terveyteen liittyvistä syistä.

Tämän pykälän määräykset koskevat soveltuvin osin kaikkia eläintautien vastustamisesta eläinten ja eräiden muiden tavaroiden maahantuonnissa ja maastaviennissä annetun asetuksen 1 §:ssä tarkoitettuja eläimiä ja tavaroita.

6  §
Kuljetus ja kauttakulku

Eläin- ja tavaralähetykset on ryhmitettävä erillisiksi lähetyksiksi määräpaikkojen mukaan, jos kuljetukseen sisältyy useita määräpaikkoja. Terveystodistuksen ja muun asiakirjan on seurattava koko kuljetuksen ajan kunkin lähetyksen mukana.

Kun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua eläintä ja tavaraa, joka on Euroopan yhteisön säädösten mukainen, viedään toisesta jäsenvaltiosta kolmanteen maahan Suomen kautta, on kuljetuksen tapahduttava tullin valvonnassa, kunnes kuljetus on poistunut Suomen alueelta. Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto voi kiireellisessä tapauksessa myöntää Suomen kautta tapahtuvalle eläinkuljetukselle poikkeusluvan tullivalvonnasta, mikäli lupa on tarpeen eläimen hyvinvoinnin varmistamiseksi.

Kuljetettaessa eläintä ja tavaraa, joka ei ole Euroopan yhteisön määräysten mukainen, toisesta jäsenvaltiosta Suomen kautta kolmanteen maahan, on kuljetukselle oltava eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston kauttakulkulupa.

7  §
Animo-ilmoitus

Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun eläimen mukana seuraavan terveystodistuksen ja/tai muun asiakirjan antaneen virkaeläinlääkärin on ilmoitettava välittömästi todistuksen tai asiakirjan laatimisen jälkeen asianomaisen läänin läänineläinlääkärille Animo-viestiä varten tarvittavat tiedot. Jollei läänineläinlääkäri ole tavoitettavissa on virkaeläinlääkärin toimitettava viesti  lähimpään läänissä sijaitsevaan kunnaneläinlääkärin hoitamaan Animo-pisteeseen. Animo-pisteiden eläinlääkärit on lueteltu liitteessä I.

Animo-viestiä varten on ilmoitettava:

1) lähettäjän nimi, osoite ja postinumero;

2) vastaanottajan nimi, osoite ja postinumero;

3) määräpaikkana oleva jäsenvaltio;

4) eläinlaji ja lukumäärä; ja

5) virkaeläinlääkärin terveystodistukselle antama numero ja päivämäärä.

Animo-ilmoituksen vastaanottaneen läänineläinlääkärin tai kunnaneläinlääkärin on toimitettava Animo-viesti välittömästi edelleen eläinlähetyksen määräpaikkana olevan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaisille.

8  §
Tarkastukset vastaanottajapaikassa

Tarkastus tehdään vastaanottajapaikassa maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston määräyksestä. Tarkastus voidaan tehdä myös kuljetuksen aikana, jos eläinlääkintä- ja elintarvikeosastolla tai määräpaikan eläinlääkintäviranomaisella on syytä epäillä, että eläin tai tavara ei täytä tämän päätöksen vaatimuksia.

Tarkastuseläinlääkärin on tarkistettava terveystodistuksen tai mukana olevan asiakirjan perusteella, että toisesta valtiosta teuraaksi tuotavat eläimet täyttävät niille asetetut vaatimukset. Teurastamo ei saa ottaa teurastettavaksi eläintä, joka ei täytä kyseisiä vaatimuksia.

Eläimen vastaanottajana pidetään myös eläinten välitystä harjoittavaa kauppiasta sekä väliaikaista purkupaikkaa. Välittäjällä ja väliaikaisella purkupaikalla on oltava läänineläinlääkärin hyväksymä eläimen eristämistä varten tarvittava tila.

Eläinten välitystä harjoittavan kauppiaan on tarkastettava ennen lähetyksen jakamista ja myymistä, että eläimet ovat merkityt ja että terveystodistukset sekä muut asiakirjat ovat kunnossa. Kauppiaan on ilmoitettava välittömästi eläinlääkintä- ja elintarvikeosastolle sekä asianomaisen läänin läänineläinlääkärille rikkomuksista ja poikkeamisista tai jos eläintautiin viittaavaa havaitaan sekä tarvittaessa pystyttävä eristämään eläimet läänineläinlääkärin ohjeiden mukaisesti.

Mikäli eläinlähetys puretaan kuljetuksen aikana väliaikaisessa purkupaikassa on kunkin eläimen tai eläinryhmän mukana oltava terveystodistuksen ja muun mukana olevan asiakirjan alkuperäiskappale, kunnes lähetys saavuttaa todistuksessa ja asiakirjassa mainitun vastaanottajan.

Mitä 4 ja 5 momenteissa on määrätty, koskee soveltuvin osin myös muuta tavaran vastaanottajaa.

Virkaeläinlääkärin on merkittävä muusta jäsenvaltiosta Suomeen toimitettavat naudat, siat, lampaat ja vuohet. Merkinnässä käytetään eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston hyväksymää korvamerkkiä.

9  §
Ennakkoilmoitus

Terveystodistuksessa tai muussa asiakirjassa mainitun vastaanottajan on toimitettava eläinlääkintä- ja elintarvikeosastolle kirjallinen ennakkoilmoitus 1 §:n 1 momentissa mainitun eläimen ja tavaran saapumisesta toisesta jäsenvaltiosta vähintään 24 tuntia ennen maahantuontia. Ilmoituksesta on käytävä ilmi mitä eläimiä ja tavaroita lähetys sisältää, lähetyksen saapumispaikka ja -ajankohta sekä lähtöpaikka.

Vastaanottajan on säilytettävä terveystodistus ja/tai asiakirja vähintään viisi vuotta saapumispäivästä. Todistus ja/tai asiakirja on pyynnöstä esitettävä eläinlääkintäviranomaiselle.

10  §
Toimenpiteet ihmiselle tai eläimelle aiheutuvan vaaran johdosta

Toimenpiteistä, joihin ryhdytään silloin, jos eläin tai tavara ei täytä tämän päätöksen vaatimuksia, säädetään eläintautien vastustamisesta eläinten ja eräiden muiden tavaroiden maahantuonnissa ja maastaviennissä annetun asetuksen (489/94) 7 ja 8 §:ssä.

Jos ihmisiä tai eläimiä koskevat terveysnäkökohdat sen sallivat eläimestä tai tavarasta vastaava henkilö voi kuitenkin valita, mihin seuraavista toimenpiteistä ryhtyy:

1) eläin tai tavara hoidetaan tai käsitellään kunnaneläinlääkärin tai läänineläinlääkärin valvonnassa siten, että kyseinen puute poistuu;

2) eläin teurastetaan tai tavara tuhotaan; tai

3) eläin tai tavara palautetaan lähtövaltioon lähtövaltion eläinlääkintäviranomaisen luvalla ja ilmoittaen etukäteen läpikulkumaina toimiville jäsenvaltioille.

Terveystodistuksessa tai asiakirjassa havaitun puutteen oikaisemiseen on pyydettäessä myönnettävä enintään kahden viikon lisäaika, ennen 1 tai 2 momentissa tarkoitettuun toimenpiteeseen turvautumista.

Sen estämättä, mitä 1 §:ssä määrätään tämän pykälän määräykset koskevat kaikkia eläintautien vastustamisesta eläinten ja eräiden muiden tavaroiden maahantuonnissa ja maastaviennissä annetun asetuksen 1 §:ssä tarkoitettuja eläimiä ja tavaroita.

11  §
Rekisteröinti

Edellä 1 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden tuojien ja viejien on oltava eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston rekisteröimiä.

Tuojan ja viejän on viimeistään viisi päivää ennen ensimmäistä tuontia tai vientiä ilmoitettava tästä eläinlääkintä- ja elintarvikeosastolle.

12  §
Kulut

Eläimen ja tavaran palauttamisesta, eläimen säilyttämisestä tai eristämisestä tai teurastuksesta tai tuhoamisesta aiheutuvista kuluista vastaa eläimestä ja tuotteesta vastaava henkilö.

13  §
Korvaukset ja palkkiot

Kunnaneläinlääkärille maksetaan palkkiota ja matkakulujen korvausta tämän päätöksen mukaisista Suomeen toimitetun eläimen tai tavaran osalta suoritetuista toimenpiteistä siten kuin eläinlääkäreiden toimituspalkkoista annetussa asetuksessa (1269/89) säädetään.

Suomesta muuhun jäsenvaltioon toimitettaville eläimille ja tavaroitelle tehtävistä tarkastuksista tarkastuksen pyytäjän on suoritettava eläinlääkärille korvaus, siten kuin siitä määrätään tuonti- ja vientitarkastusten sekä vapaaehtoisten eläinten terveysvalvontaohjelmien tarkastuksista tai toimenpiteistä maksettavista korvauksista annetussa eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksessä 15/EEO/94.

14  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Neuvoston direktiivi 90/425/ETY; EYVL N:o L 224, 18.8.1990, s. 29

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Osastopäällikkö
Saara Reinius

Apulaisosastopäällikkö
Jaana Husu

Liiteluettelo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.