1575/1994

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalataloutta koskevista rekistereistä

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/94) nojalla päättänyt:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1139/94) 4 §:ssä tarkoitettuja rekistereitä.

Yhteisen kalastuspolitiikan edellyttämää valvontaa ja tilastointia varten pidetään kalastusalusrekisteriä, ammattikalastajarekisteriä, saalisrekisteriä ja kalakaupparekisteriä.

2 luku

Kalastusalusrekisteri

2 §
Kalastusalusrekisteriin merkittävät alukset

Kalastusalusrekisteriin merkitään merialueella ammattimaista kalastusta harjoittavat Suomen lipun alla purjehtivat alukset ja veneet, joita jäljempänä kutsutaan aluksiksi.

3 §
Rekisteriin merkittävät tiedot

Kalastusalusrekisteriin merkitään yhteisön kalastusalusrekisteristä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 109/94 tarkoitetut tiedot aluksesta ja sille annetusta kalastuslisenssistä. Lisäksi rekisteriin merkitään aluksen omistajan tai omistajien nimi, ammatti, henkilötunnus, kielikoodi, kotiosoite, puhelinnumero ja omistusosuus.

4 §
Alusten ryhmittely

Alukset ryhmitellään niiden pääasiallisen kalastuskäytön mukaisesti kolmeen ryhmään seuraavasti:

1) ryhmä 1: troolarit;

2) ryhmä 2: ajoverkkoilla ja ajosiimoilla lohta kalastavat alukset; sekä

3) ryhmä 3: muut alukset.

Kalastusalusrekisteriin merkitylle alukselle annetaan kolme kirjainta sekä numero-osan käsittävä tunnus. Tunnuksen kirjainosa sisältää kirjaimet FIN ja numero-osa alusryhmittäin juoksevassa numerojärjestyksessä annettavan numeron, jonka eteen lisätään 1 momentissa mainittua alusryhmää osoittava numero.

5 §
Rekisteröinti

Aluksen omistajan on ennen aluksen kalastuskäyttöön ottamista ilmoitettava se kalastusalusrekisteriin. Hakemukseen on liitettävä oikeaksi todistettu jäljennös omistusoikeuden siirtymistä osoittavasta asiakirjasta sekä katsastettavien alusten osalta myös jäljennökset katsastustodistuksista.

Rekisteröinnin suorittaa sen maaseutuelinkeinopiirin kalatalouden vastuualue, jonka toimialueella aluksen omistaja asuu.

Mikäli alus on vähintään 15 metriä pitkä, se on merkittävä myös alusrekisterilaissa (512/93) tarkoitettuun alusrekisteriin. Alusrekisteriin voidaan merkitä pienempikin alus, jos sen pituus on vähintään 10 metriä.

6 §
Rekisteriote ja kalastuslisenssi

Aluksen kalastusalusrekisteriin merkitsemisestä annetaan rekisteriote, joka on samalla kalastuslisenssi.

7 §
Aluksen nimen, tunnuksen ja kotipaikan merkitseminen alukseen

Kalastusalusrekisteriin merkityn aluksen nimen, tunnuksen ja kotipaikan merkitsemisestä alukseen säädetään kalastusalusten merkitsemistä ja asiakirjoilla todistamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 1381/87.

8 §
Kalastaminen rekisteröimättömällä aluksella

Alusta ei saa käyttää ammattimaiseen kalastukseen ennen kuin alus on merkitty kalastusalusrekisteriin sekä rekisteriote ja kalastuslisenssi on annettu.

9 §
Aluksen poistaminen kalastusalusrekisteristä

Alus poistetaan kalastusalusrekisteristä omistajan ilmoituksen perusteella. Jos alus on tuhoutunut tai luovutettu ulkomaille, alus voidaan poistaa rekisteristä, vaikka ilmoitusta ei ole tehty. Alukselle myönnetty kalastuslisenssi raukeaa aluksen rekisteristä poistamisesta.

10 §
Muutosten ilmoitusvelvollisuus kalastusalus- rekisteriin ja kalastusalusrekisterin tarkistaminen

Jos rekisteröity alus on tuhoutunut tai luovutettu ulkomaille tai sitä ei enää käytetä Suomessa ammattimaiseen kalastukseen tai kalastusalusrekisteriin merkityissä tiedoissa on tapahtunut muu olennainen muutos, aluksen omistajan on viipymättä ilmoitettava siitä.

Jos muutos on muutoin maaseutuelinkeinopiirin tiedossa, tämä voi asianosaista kuultuaan tarkistaa rekisteritiedot muuttuneita olosuhteita vastaavasti.

3 luku

Ammattikalastajarekisteri

11 §
Ammattikalastajarekisterin pitäminen

Ammattikalastajarekisteriä pidetään kalastusalusrekisterin yhteydessä. Rekisterin pitämisessä käytetään perusteena kalastusalusrekisterissä olevia tietoja.

12 §
Rekisteriin merkittävät kalastajat

Ammattikalastajarekisteriin merkitään sellainen rekisteröidyn kalastusaluksen omistaja, joka harjoitaa ammattimaista kalastusta merialueella. Ammattikalastajarekisteriin merkitään muukin merialueella ammattimaista kalastusta harjoittava henkilö.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut kalastajat rekisteröidään kahteen ryhmään. Toiseen ryhmään merkitään ne ammattikalastajat, jotka täyttävät kalastusasetuksen 1 §:ssä säädetyt vaatimukset, ja toiseen ryhmään muut ammattimaista kalastusta harjoittavat kalastajat.

13 §
Ilmoittautuminen ammattikalastajarekisteriin

Ammattimaisen kalastuksen harjoittajan on ilmoittauduttava maaseutuelinkeinopiirille ennen ammattimaisen kalastuksen aloittamista. Ammattikalastajan ilmoitukseen on liitettävä sellaiset selvitykset, jotka ovat tarpeen kalastusasetuksen 1 §:ssä säädettyjen vaatimusten toteamiseksi.

Ammattikalastaja on rekisterin tarkistamista varten velvollinen antamaan 1 momentissa tarkoitetut tiedot vaadittaessa myöhemminkin.

14 §
Rekisteritodistus

Ammattikalastajarekisteriin merkitylle henkilölle voidaan antaa todistus rekisteröinnistä ammattikalastajarekisteriin.

4 luku

Saalisrekisteri

15 §
Rekisteröitävät tiedot

Saalisrekisteriin merkitään yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 II osastossa tarkoitetut kalastuspäiväkirjan tiedot sekä saaliin purkamista koskevat tiedot.

Rekisteriä pidetään niiden ilmoitusten perusteella, joita kalastajat ja kalastusalusten päälliköt ovat 1 momentissa tarkoitetun asetuksen sekä 16 §:n nojalla velvolliset antamaan.

16 §
Kalastajan ilmoitusvelvollisuus

Kiintiöityjen kalalajien pyyntiä merialueella harjoittavat kalastajat ovat velvollisia antamaan saaliin purkamisilmoituksen maaseutuelinkeinopiirille 48 tunnin kuluessa saaliin purkamisesta. Alle 10 metrin pituisella aluksella kalastava voi kuitenkin antaa purkamisilmoituksen kultakin kalenterikuukaudelta viimeistään seuraavan kuukauden viidentenä päivänä, jos saalisilmoitus ei koske lohisaalista.

Kolmansien maiden lipun alla purjehtivien kalastusalusten päälliköt antavat maahan tuodun saaliin osalta saaliin purkamisilmoituksen tulliviranomaisille, jotka toimittavat sen edelleen maaseutuelinkeinopiirille.

5 luku

Kalakaupparekisteri

17 §
Kalakaupparekisteriin merkittävät tiedot

Kalakaupparekisteriin merkitään neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 II osastossa tarkoitetut kalastustuotteiden ensikäden ostamista koskevat tiedot.

18 §
Ostajan ilmoitusvelvollisuus

Kalastustuotteiden ensimmäinen ostaja on velvollinen antamaan kiintiöityjen kalalajien osalta maaseutuelinkeinopiirille neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 II osastossa tarkoitetun kirjallisen myynti-ilmoituksen kunkin ostamansa kalaerän osalta.

6 luku

Erinäiset määräykset

19 §
Rekisterinpitäjä

Maasetuelinkeinopiireistä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (1532/92) 4 §:ssä mainitut maaseutuelinkeinopiirit pitävät tässä päätöksessä tarkoitettuja valtakunnallisia rekistereitä yhtenäisen järjestelmän mukaisesti. Rekisterit on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla.

Maa- ja metsätalousministeriöllä sekä riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksella on oikeus käyttää rekistereitä virkatehtävissään.

20 §
Ilmoitusten tekeminen

Tässä päätöksessä tarkoitetut ilmoitukset tehdään sen 19 §:ssä sanotun maaseutuelinkeinopiirin kalatalouden vastuualueelle, jonka toimialueella aluksen omistajan tai kalastajan kotipaikka on. Saaliin jälleenlaivausta, purkamista ja ensimmäistä ostamista koskevat ilmoitukset annetaan kuitenkin sen maaseutuelinkeinopiirin kalatalouden vastuualueelle, jonka toimialueella saalis on purettu.

Tässä päätöksessä tarkoitetut ilmoitukset annetaan kirjallisesti. Ilmoituslomakkeita on saatavana maaseutuelinkeinopiireistä.

21 §
Kuljetusasiakirja

Kalastustuotteiden kuljettaja ei ole velvollinen laatimaan neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2847/93 13 artiklassa tarkoitettu kuljetusasiakirjaa, jos kuljetettava matka on enintään 20 kilometriä.

22 §
Rekisterien julkisuus

Tässä päätöksessä tarkoitettuihin rekistereihin sovelletaan, mitä yleisten asiakirjain julkisuudesta annetussa laissa (83/51) ja neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2847/93 säädetään.

23 §
Rekisteritietojen antaminen

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tässä päätöksessä tarkoitettujen rekisterien perusteella Euroopan yhteisön asetuksissa säädetyt tiedot Euroopan unionin toimielimille ja muille jäsenvaltioille.

24 §
Ahvenanmaa

Tässä päätöksessä maaseutuelinkeinopiireille määrättyjen tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa huolehtivat maakunnan toimielimet sen mukaan kuin Ahvenanmaan itsehallintolaissa (1144/91) säädetään tai sen nojalla määrätään.

25 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Maa- ja metsätalousministeriö siirtää kalastus- ja pyyntialusten rekisteröimisestä ja tunnuksista annetun asetuksen (708/72) mukaiseen kalastusalusrekisteriin merkityt kalastuskäytössä olevat alukset tämän päätöksen mukaiseen rekisteriin 1 päivästä heinäkuuta 1995.

Alusten omistajat ovat velvollisia antamaan maaseutuelinkeinopiirille kalastusalusrekisterin tarkistamiseksi tarvittavat tiedot maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 1995.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Maa- ja metsätalousministeri
Mikko Pesälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.