1571/1994

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Asetus kaivosasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan 17 päivänä joulukuuta 1965 annetun kaivosasetuksen (663/65) 1 §:n 2 ja 3 momentti, 7 §:n 3 kohta, 8 § ja 25 §,

näistä 8 § sellaisena kuin se on muutettuna 18 päivänä marraskuuta 1988 annetulla asetuksella (968/88), sekä

lisätään 6 §:ään uusi 4 momentti, seuraavasti:

1 §

Varausilmoitukseen liitettävä kartta on laadittava mittakaavaan 1:200 000, jollei erityisistä syistä ole perusteltua esittää varausaluetta 1:50 000 tai 1:20 000 mittakaavan kartalla.

Jollei varaaja kaivoslain 1 §:n mukaan ole valtauskelpoinen ilman kauppa- ja teollisuusministeriön erikseen antamaa lupaa, on varausilmoituksessa mainittava, milloin tällainen lupa on annettu. Varausilmoitukseen on liitettävä varaajan virkatodistus, kaupparekisteriote tai muu vastaava virallinen asiakirja, mikäli se on valtauskelpoisuuden toteamiseksi tarpeellista.

6 §

Valtaushakemukseen on liitettävä hakijan virkatodistus tai kaupparekisteriote tai muu vastaava virallinen asiakirja.

7 §

Valtauskirjassa on mainittava:


3) jollei valtaaja kaivoslain 1 §:n mukaan ole valtauskelpoinen ilman kauppa- ja teollisuusministeriön erikseen antamaa lupaa, päivä, jona tällainen lupa on annettu;


8 §

Valtaajan kauppa- ja teollisuusministeriölle suoritettava vuotuinen valtausmaksu on 40 markkaa hehtaarilta laskettuna valtauskirjaan merkityn valtausalueen suuruuden mukaan.

25 §

Kaivoslaissa säädettyjen oikeuksien hakijalla ja haltijalla tulee olla osoite ja edustaja Suomessa. Osoitteen muutoksesta on viipymättä ilmoitettava kauppa- ja teollisuusministeriölle kaivosrekisteriin merkitsemistä varten.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.