1558/1994

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Asetus eräitä poikkeuksia yleisten asiakirjain julkisuudesta sisältävän asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan eräitä poikkeuksia yleisten asiakirjain julkisuudesta sisältävän 22 päivänä joulukuuta 1951 annetun asetuksen (650/51) 1 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 14 päivänä lokakuuta 1977 annetulla asetuksella (731/77), sekä

lisätään 1 §:n 1 momenttiin uusi 2 a kohta seuraavasti:

1 §

Yleisten asiakirjain julkisuudesta 9 päivänä helmikuuta 1951 annetun lain (83/51) 9 §:n 2 momentin nojalla ovat seuraavat asiakirjat salassa pidettävät:


2) valtioneuvoston ulkoasiainvaliokunnan asiakirjat, jollei ulkoasiainvaliokunta toisin päätä, sekä ulkoasiainministeriön ja Suomen edustustojen poliittiset tilannearvioinnit, poliittisista tai taloudellisista suhteista toisen valtion kanssa käytyjä neuvotteluja koskevat asiakirjat ja ulkoasiainhallinnon alaan kuuluvat salakirjoitetut viestit, jollei ulkoasiainministeriö toisin päätä;

2 a) muut kuin 2 kohdassa tarkoitetut asiakirjat, jotka koskevat Suomen suhteita toiseen valtioon tai kansainväliseen järjestöön, asiakirjat, jotka liittyvät kansainvälisessä lainkäyttö- tai tutkintaelimessä tai muussa kansainvälisessä toimielimessä käsiteltävään asiaan, ja asiakirjat, jotka koskevat Suomen valtion, Suomen kansalaisen tai Suomessa oleskelevien henkilöiden tai maassa toimivien yhteisöjen suhteita toisen valtion viranomaisiin taikka henkilöihin tai yhteisöihin, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi vahinkoa tai haittaa Suomen kansainvälisille suhteille tai edellytyksille toimia kansainvälisessä yhteistyössä;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa Suomen viranomaisen laatimiin tai viranomaisille tulleisiin asiakirjoihin sovelletaan kuitenkin tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.