1554/1994

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Laki Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1  §
Euroopan yhteisöjen ratkaisujen täytäntöönpano

Sellainen tuomio ja päätös, joka on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 108 a artiklan 2 kohdan 3 ja 4 alakohdan, 187 tai 192 artiklan, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen 44 tai 92 artiklan taikka Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 18 artiklan kolmannen kohdan, 159 tai 164 artiklan nojalla täytäntöönpanokelpoinen, pannaan Suomessa täytäntöön siten kuin Suomen tuomioistuimen riita-asiassa antama tuomio, joka on saanut lainvoiman.

2  §
Oikeusavun antaminen

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen pyynnöstä yleinen alioikeus antaa oikeusapua todistajien ja asiantuntijoiden kuulemiseksi taikka muiden todisteiden vastaanottamiseksi siten kuin eräille kansainvälisille elimille Suomessa annettavasta virka-avusta sekä sellaisten elinten toimivallasta annetussa laissa (22/30) säädetään.

Oikeusapupyyntö lähetetään Suomen ja ulkomaan viranomaisten yhteistoiminnasta oikeudenkäynnissä sekä ulkomaan tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta eräissä tapauksissa annetun lain (171/21) 2 §:ssä tarkoitetulle tuomioistuimelle toimeenpanoa varten.

3  §
Perättömän lausuman rangaistavuus

Todistaja tai asiantuntija, joka Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa tai Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kuultaessa on antanut perättömän lausuman tai laillisetta syyttä salannut jotakin, joka olisi asiaa valaissut, on tuomittava rangaistukseen perättömästä lausumasta siten kuin rikoslain 17 luvun 1 §:ssä säädetään.

4  §
Oikeusministeriön tehtävät

Täytäntöönpanomääräyksen 1 §:ssä tarkoitetussa asiassa antaa hakemuksesta oikeusministeriö.

Oikeusministeriö toimii myös yhteydenpitoviranomaisena asiassa, joka koskee 2 §:ssä tarkoitetun oikeusavun antamista, 3 §:ssä tarkoitetun syytteen nostamista ja maksuttoman oikeudenkäynnin myöntämistä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa tai Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, sekä muussa oikeudenhoitoa koskevassa yhteistyössä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kanssa.

5  §
Asetuksenantovaltuus ja tarkemmat määräykset

Oikeusministeriölle 4 §:n nojalla kuuluvia tehtäviä voidaan asetuksella antaa muulle viranomaiselle.

Tarkemmat määräykset 4 §:n 2 momentin täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa oikeusministeriön päätöksellä.

6  §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 327/94
LaVM 19/94

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.