1547/1994

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Asetus nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1472/94) 7 ja 14 §:n nojalla:

1  §

Nestemäiseen polttoaineeseen lisätyllä apuaineella tarkoitetaan nestemäisen polttoaineen kauppaa harjoittavan liikkeen toimesta siihen ennen polttoaineen luovuttamista kulutukseen lisättyä apuainetta.

2  §

Kokeissa, joissa selvitetään, täyttääkö moottoribensiini ja dieselöljy ne vaatimukset, joista säädetään nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n 1 momentin 6 ja 8 kohdassa, on sovellettava seuraavia koemenetelmiä:

Tuote/ominaisuus Ensisijainen menetelmä Vaihtoehtoinen menetelmä
Reformuloitu bensiini:
Bentseeni EN 238 ASTM D 4053
Höyrynpaine ASTM D 4953 EN 12
Happipitoisuus DIN 51413/7 muu vastaava kaasukromatografi happiselektiivisellä anturilla
Rikitön dieselöljy:
Rikkipitoisuus ASTM D 4045 ASTM D 3120
Aromaattipitoisuus IP 391 ASTM D 1319
Setaani-indeksi ISO 4264 ASTM D 4737
tai setaaniluku ISO 5165 ASTM D 613
3  §

Kevyen polttoöljyn erottamiseksi dieselöljystä on sellaiseen polttoöljynä käytettäväksi tarkoitettuun dieselöljyyn, jonka tiheys +15°C:ssa on enintään 0,89 kg/dm3ja kinemaattinen viskositeetti +20°C:ssa enintään 20 mm2/s, sekoitettava litraa kohti 0,0025 grammaa furfuraalia ja lisäksi 0,003 grammaa 1-[4-(tolyyliatso)tolyyliatso]-2-[(2'-etyyli)heksyyliamino]naftaleenia taikka spektrofotometrisesti mitattuna yhtä voimakkaan punaisen värin antava määrä 1-[4-(tolyyliatso)tolyyliatso]-2-(tridekyyliamino)naftaleenia tai 1-[4-(tolyyliatso)tolyyliatso]2-hydroksinaftaleenia tahi mainittujen väriaineiden seosta, joka värien pysyvyydeltä ja muilta ominaisuuksiltaan täyttää asetettavat vaatimukset.

Moottoripetroli ja valopetroli on tehtävä tunnistettavaksi edellä 1 momentissa säädetyllä tavalla. Milloin moottoripetrolia tai valopetrolia toimitetaan sille, jolle piiritullikamari on myöntänyt 6 §:ssä tarkoitetun luvan sanotussa lainkohdassa mainittuun tarkoitukseen, 2 momentin määräystä ei ole sovellettava.

Tiettyä väriainetta tai väriaineiden seosta saadaan käyttää 1 ja 2 momentissa mainittuun tarkoitukseen vasta sen jälkeen, kun valtiovarainministeriö on sille tehdystä hakemuksesta hyväksynyt aineen väriaineena käytettäväksi.

4  §

Valmisteverotuslain 10 §:ssä tarkoitettu verovelvollinen on velvollinen tekemään tunnistettavaksi 3 §:ssä tarkoitetun polttoaineen. Vastaava velvollisuus on 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla luvan haltijalla, milloin moottoripetrolia tai valopetrolia käytetään muuhun kun sanotussa lainkohdassa mainittuun tarkoitukseen.

Polttoaine on tehtävä tunnistettavaksi viimeistään valmisteverotuslain 13 §:ssä säädettynä ajankohtana.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, milloin polttoainetta siirretään laivakuljetuksena muualle kuin verottomaan varastoon, se voidaan tehdä tunnistettavaksi myös määräpaikassa laivasta purettaessa.

5  §

Polttoaineen tunnistettavaksi tekemisen tulee tapahtua asianomaisen piiritullikamarin valvonnassa ja sen hyväksymin ehdoin.

Piiritullikamari voi hakemuksesta määräämillään ehdoilla antaa vapautuksen polttoaineen tunnistettavaksi tekemisestä.

6  §

Piiritullikamari voi hakemuksesta määräämillään ehdoilla erityisistä syistä myöntää luvan moottoripetrolin tai valopetrolin astioimiseen korkeintaan 10 litran vetoisiin vähittäismyyntipakkauksiin sekä enintään mainitun suuruisten petrolipakkausten luovuttamiseen kulutukseen ilman, että niihin sekoitetaan edellä 3 §:n 1 momentissa mainittuja merkkiaineita.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun luvan haltijan ja sen, joka luovuttaa petrolia luvan haltijalle on pidettävä kirjaa, josta käy ilmi enintään 10 litran vähittäismyyntipakkauksiin astioimista varten toimitetun ja vastaanotetun petrolin määrä.

7  §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.