1539/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Valtiovarainministeriön päätös liikeosakkeen verotusarvon perusteista

Valtiovarainministeriö on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun varallisuusverolain (1537/92) 27 §:n nojalla sellaisena kuin se on 29 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa (1481/94), päättänyt:

1  §
Soveltamisala

Kotimaisen osakeyhtiön, lukuun ottamatta pörssiyhtiötä ja muuta yhtiötä, jonka osakkeiden arvo määrätään varallisuusverolain 26 §:n 1 momentissa tarkoitetun käyvän arvon perusteella, sekä asunto-osakeyhtiötä ja sellaista kiinteistöosakeyhtiötä, jonka osakkeet oikeuttavat tietyn huonetilan hallintaan, osakkeen matemaattinen arvo ja verotusarvo lasketaan verovuotta edeltävän vuoden tilinpäätöksen mukaisen tarkistetun nettovarallisuuden perusteella.

2  §
Nettovarallisuuden laskeminen

Yhtiön nettovarallisuus on se jäännös, joka saadaan, kun yhtiön varoista vähennetään velat. Varoihin ei lueta taseen vastaavien puolella olevia arvostuseriä, eikä sellaisia pitkävaikutteisia menoja, joilla ei ole varallisuusarvoa. Velkana ei pidetä yhtiön omaa pääomaa, rahastoja, varauksia ja arvostuseriä eikä sellaisia liittymismaksuja ja muita eriä, joita varallisuuden perusteella suoritettavaa veroa määrättäessä ei saada vähentää veronalaista varoista.

Yhtiön nettovarallisuudesta vähennetään tilikaudelta jaettavaksi päätetty osinko. Nettovarallisuuteen luetaan myös yhtiöllä olevat verovapaat varat.

3  §
Omaisuuden arvostaminen

Yhtiön nettovarallisuuden määrää laskettaessa käyttöomaisuuden ja pitkävaikutteisten menojen arvoksi katsotaan tuloverotuksessa poistamaton arvo. Vaihto-omaisuuden arvoksi katsotaan sen hankintameno, josta on vähennetty elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 28 §:n 1 momentissa tarkoitettu arvonalentumisvähennys. Sijoitusomaisuuden arvoksi katsotaan hankintamenon ja arvonkorotuksen yhteismäärä, josta on vähennetty elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 29 §:ssä tarkoitettu arvonalentumisvähennys. Saamisen arvoksi katsotaan nimellisarvo, ulkomaanrahan määräisen saamisen arvoksi kuitenkin kirjanpitolain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettu arvo, ja muun rahoitusomaisuuden arvoksi hankintameno, joista on tehty elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 17 §:ssä tarkoitetut arvon alentumisvähennykset. Yhtiön muuhun kuin vaihto- tai sijoitusomaisuuteen sisältyvä kiinteistö, rakennus ja rakennelma arvostetaan kuitenkin verovuotta edeltävän vuoden verotusarvoon, jos se on omaisuuden poistamatonta hankintamenoa suurempi, ja muuhun kuin vaihto- ja sijoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit yhteenlaskettuun verovuotta edeltävän vuoden verotusarvoon, jos se on arvopapereiden yhteenlaskettua poistamatonta hankintamenoa suurempi.

Muuhun kuin elinkeinotoimintaan kuuluva omaisuus arvostetaan vastaavasti soveltuvin osin tässä pykälässä tarkoitetulla tavalla.

4  §
Velkojen arvostaminen

Velat arvostetaan nimellisarvoon. Jos velka on indeksiin tai muuhun vertailuperusteeseen sidottu, sen arvona pidetään muuttuneen vertailuperusteen mukaista arvoa. Ulkomaanrahan määräiset velat arvostetaan kirjanpitolain 15 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

5  §
Osakkeen matemaattinen arvo ja verotusarvo

Edellä tarkoitetulla tavalla tarkistetun nettovarallisuuden perusteella lasketaan osakkeen matemaattinen arvo ja verotusarvo siten, että nettovarallisuuden määrä jaetaan yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä, jolloin yhtiön lunastamat osakkeet jätetään lukuun ottamatta.

Osakkeen verotusarvo saa kuitenkin olla enintään 50 prosenttia edellisen vuoden verotusarvoa korkeampi.

6  §
Uuden yhtiön osakkeen matemaattinen arvo ja verotusarvo

Uuden yhtiön, jota ei voida katsoa perustetun ennestään olemassa olleen liikkeen, ammatin, maatalouden tai metsätalouden, yhtymän tai yhteisön toiminnan jatkamista varten ja jonka ensimmäinen tilikausi ei ole päättynyt ennen verovuotta, osakkeen matemaattiseksi arvoksi ja verotusarvoksi katsotaan osakkeen nimellisarvo tai yhtiön tahi sen osakkaan sitä vaatiessa nimellisarvoa korkeampi osakkeen merkintähinta.

7  §
Toimintamuodon muutokset

Jos aikaisemmin harjoitetun toiminnan varat ja velat ovat toimintamuodon muutoksessa siirtyneet samoista arvoista perustetulle osakeyhtiölle, yhtiön nettovarallisuus lasketaan siirtyvästä toiminnasta laaditun viimeisen tilinpäätöksen perusteella. Jos yritysmuotoa muutettaessa vain osa varoista ja veloista on siirtynyt osakeyhtiölle, vain siirtyneet varat ja velat otetaan huomioon.

8  §
Osakkeiden lukumäärän ja nimellisarvon muutokset

Verovuoden aikana tapahtunut osakepääoman korottaminen ja alentaminen sekä osakkeiden lunastaminen otetaan osakkeen verotusarvoa laskettaessa huomioon, jos uusmerkinnässä osakkeiden merkintäaika on päättynyt ennen verovuoden loppua tai jos muu muutos on merkitty kaupparekisteriin ennen verovuoden päättymistä. Yhtiön uusi nettovarallisuus lasketaan tällöin siten, että edellä 2-3 §:ssä tarkoitetulla tavalla laskettuun nettovarallisuuteen lisätään yhtiöön tullut uusi maksullinen pääoma ja vähennetään osakepääoman alentamisen tai osakkeiden lunastamisen vuoksi yhtiön osakkaille maksetun pääoman määrä.

Osakkeen verotusarvo saadaan jakamalla uusi nettovarallisuus osakkeiden uudella lukumäärällä.

9  §
Yhtiön sulautuminen ja muut muutokset

Yhtiöiden sulautuminen ja muut vastaavat muutokset otetaan matemaattista arvoa ja verotusarvoa laskettaessa erikseen huomioon.

Jos fuusio on tullut voimaan verovuotta edeltävän tilikauden päättymisen jälkeen, sulautuvan yhtiön osakkeelle ei määrätä verotusarvoa.

Vastaanottavan yhtiön ja kombinaatiofuusiossa syntyvän uuden yhtiön nettovarallisuus saadaan laskemalla yhteen vastaanottavan yhtiön ja sulautuvien yhtiöiden nettovarallisuudet. Vastaanottavan yhtiön varoihin ei kuitenkaan lueta sen omistamia sulautuvan yhtiön osakkeita. Jos fuusiovastike muodostuu muusta kuin vastaanottavan yhtiön osakkeista, otetaan tämä niin ikään vastaanottavan yhtiön varallisuutta vähentävänä huomioon.

Osakkeen verotusarvo saadaan jakamalla näin saatu nettovarallisuus vastaanottavan yhtiön tai syntyneen uuden yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä.

10  §
Verotusarvon pyöristäminen

Edellä tarkoitetulla tavalla saatu osakkeen verotusarvo pyöristetään tarkoituksenmukaisella tavalla.

11  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran laskettaessa osakkeiden verotusarvoja vuodelle 1995.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.