1489/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Asetus verotusasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1959 annetun verotusasetuksen (530/59) 49 ja 62 §,

sellaisena kuin 49 § on muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1961 ja 4 päivänä toukokuuta 1979 annetuilla asetuksilla (588/61 ja 440/79) ja 62 § 29 joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa (1245/88),

muutetaan 4 §, 5 §:n 2 momentti, 6 §, 12 §:n 1 momentin 2 kohta, 23 §:n 4 momentti ja 60 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 4 § muutettuna 12 päivänä helmikuuta 1993 ja 30 päivänä joulukuuta 1993 annetuilla asetuksilla (163/93 ja 1561/93), 23 §:n 4 momentti mainitussa 12 päivänä helmikuuta 1993 annetussa asetuksessa sekä 6 § ja 60 §:n 1 momentti mainitussa 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa, sekä

lisätään asetukseen 31 päivänä joulukuuta 1974 annetulla asetuksella (1058/74) kumotun 23 a §:n tilalle uusi 23 a §, 26 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 30 päivänä joulukuuta 1993 annetussa asetuksessa, uusi 7 momentti ja 13 päivänä joulukuuta 1991 annetulla asetuksella (1443/91) kumotun 45 §:n tilalle uusi 45 §, seuraavasti:

4  §

Lääninveroviraston on ilmoitettava antamistaan verotusasiamiehen määräyksistä asianomaisille kunnille.

5  §

Kunnanhallituksen on ilmoitettava antamastaan kunnanasiamiehen määräyksestä lääninverovirastolle.

6  §

Lääninveroviraston on ilmoitettava verotuksen oikaisulautakunnan jäsenten lukumäärää ja verojohtajan nimittämistä koskevista päätöksistä asianomaisille kunnille.

12  §

Verotuksen oikaisulautakunnan ja sen jaoston kokouksissa pidettävään pöytäkirjaan on merkittävä:


2) puheenjohtaja ja kokouksessa läsnäolleet muut jäsenet sekä verotuksen oikaisulautakunnan kutsumat asiantuntijat;


23  §

Verovelvollisen on veroilmoituksessaan erikseen ilmoitettava osuutensa tai omistamansa osakkeet sellaisissa elinkeinoyhtymissä ja yhteisöissä, joiden osuuksista tai osakkeista verovelvollinen yksin tai yhdessä puolison, lapsen, vanhemman tai muun omaisen kanssa omistaa suoraan tai välillisesti toisen yhtymän tai yhteisön kautta vähintään 50 prosenttia tai joissa osakkeiden tuottama äänivalta on vähintään 50 prosenttia yhteisön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta. Lisäksi verovelvollisen on veroilmoituksessaan ilmoitettava ne yhteisöt, joiden osakkeista tai osuuksista hän omistaa vähintään 10 prosenttia. Yhtymästä ja yhteisöstä on ilmoitettava nimi, liike- ja yhteisötunnus ja kotipaikka.


23 a  §

Verovelvollisen, joka on ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain (1217/94) 4 §:ssä tarkoitettu osakas tai edunsaaja, on liitettävä veroilmoitukseensa seuraavat tiedot ja selvitykset:

1) eritelty luettelo välittömistä ja ulkomaisista välillisistä omistusosuuksista ulkomaisiin väliyhteisöihin;

2) selvitys edunsaaja-asemasta ulkomaisessa väliyhteisössä;

3) riittävä ja luotettava selvitys muista mainitun lain nojalla verotettavan tulon laskemista varten tarvittavista tiedoista sekä ulkomaisen väliyhteisön voitonjaosta, tilikauden tappiosta ja yhteisön maksamista mainitun lain 6 §:ssä tarkoitetuista veroista.

Jos ulkomainen väliyhteisö on kirjanpitolain (1571/92) 22 a §:sä tarkoitettu verovelvollisen tytäryritys tai 22 c §:ssä tarkoitettu osakkuusyritys, verovelvollisen on liitettävä veroilmoitukseensa oikeaksi todistettu jäljennös ulkomaisen yhteisön tilikautta koskevasta tuloslaskelmasta ja taseesta samoin kuin tilikautta edeltäneestä taseesta taikka vastaavista tilinpäätösasiakirjoista. Vieraskielisestä asiakirjasta on lisäksi kehotuksesta annettava virallisen kääntäjän tai muun pätevän henkilön tekemä suomen- tai ruotsinkielinen käännös.

Muussa kuin 2 momentissa mainitussa tapauksessa verovelvollisen on annettava 2 momentissa tarkoitetut asiakirjat kehotuksesta, jollei verovelvollinen tee todennäköiseksi, ettei asiakirjojen hankkiminen ole mahdollista.

26  §

Osakeyhtiön on veroilmoituksessaan ilmoitettava ne tiedossaan olevat osakkeenomistajat, jotka tilikauden päättyessä omistavat vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista. Heistä on ilmoitettava nimi, henkilö- tai liike- ja yhteisötunnus sekä kotipaikka.

45  §

Verotusta koskevaan päätökseen tai muuhun asiakirjaan, joka annetaan automaattista tietojenkäsittelyä tai muutoin ainakin osittain painomenetelmää käyttäen, voidaan allekirjoitus jättää merkitsemättä.

60  §

Verohallitus määrää verotuksen oikaisulautakunnan jäsenten samoin kuin valtionasiamiehen, verotusasiamiehen sekä tarkastusasiamiehen ja asiantuntijoiden palkkioiden sekä matkakustannusten korvausten perusteet.Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.