1477/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Laki alkoholilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun alkoholilain (1143/94) 10 §:n 1 momentti ja 56  § sekä

muutetaan 10 §:n 2 momentti, 17, 29 ja 30 §, 6 luvun otsikko ja 35 § seuraavasti:

10  §
Alkoholijuomien maahantuonti omaa tarvetta varten

Verottomasti maahan matkustajien omaa tarvetta varten tuotavista alkoholijuomista ja ulkomailta saapuvista alkoholijuomia sisältävistä lähetyksistä säädetään erikseen.

17  §
Erityismyynti ja käyttölupa

Se, joka harjoittaa väkiviinan ja alkoholijuoman tukkumyyntiä, saa myydä erityismyyntinä väkiviinaa tai alkoholijuomaa:

1) etikan valmistukseen;

2) lääkelaissa (395/87) tarkoitettujen lääkkeiden valmistukseen;

3) elintarvikkeiden tai enintään 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien juomien valmistuksessa käytettävien aromiaineiden valmistukseen;

4) elintarvikkeiden valmistukseen tai elintarvikkeiden valmistuksessa käytettävien tuotteiden valmistukseen, jos valmistettava elintarvike sisältää täytteenä tai muuten enintään 5 litraa etyylialkoholia 100 kilossa elintarviketta tai, jos valmistettava elintarvike on suklaata, enintään 8,5 litraa etyylialkoholia 100 kilossa elintarviketta;

5) muiden tuotteiden valmistukseen, jos valmistettu tuote ei sisällä alkoholia;

6) tieteellisiin tutkimuksiin; sekä

7) apteekeille, erikoissairaanhoitolaissa (1062/89) tarkoitetuille sairaaloille ja terveyskeskuksille lääkintätarkoituksiin. Erityismyyynti 1 momentin 1―6 kohdassa tarkoitettuihin tarkoituksiin on sallittu, jos tuotevalvontakeskus on myöntänyt ostajalle alkoholijuoman tai väkiviinan käyttöluvan.

Tuotevalvontakeskus voi myöntää 2 momentissa tarkoitetun käyttöluvan sille, jolla harkitaan olevan alkoholijuoman tai väkiviinan perusteltu käyttötarve ja toimintaan tarvittavat edellytykset sekä vaadittava luotettavuus. Tuotevalvontakeskus voi liittää käyttölupaan osto-oikeutta koskevia rajoituksia sekä asettaa väkiviinan tai alkoholijuoman käytölle ja varastoinnille valvonnan kannalta tarpeellisia ehtoja.

29  §
Väkiviinan luovuttaminen, välittäminen ja oma käyttö

Se, joka saa harjoittaa väkiviinan tukkumyyntiä, saa myydä tai muutoin luovuttaa markkinoille taikka välittää väkiviinaa:

1) edellä 17 §:ssä tarkoitettuun erityismyyntiin;

2) tuotevalvontakeskuksen määräämin ehdoin sille, jolla on perusteltu tarve käyttää väkiviinaa työssään tai tuotteittensa valmistuksessa;

3) siirrettäväksi valmisteverotuslaissa (1469/94) tarkoitettuun verottomaan varastoon; sekä

4) vientiin Euroopan yhteisön ulkopuolelle sekä siirrettäväksi yhteisön toiseen jäsenvaltioon taikka tullilainsäädännössä tarkoitetulle vapaa-alueelle tai tullivarastoon.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, saa se, joka saa harjoittaa väkiviinan tukkumyyntiä, käyttää tätä väkiviinaa tuotevalvontakeskuksen määräämin ehdoin omassa työssään tai tuotteittensa valmistuksessa sekä toimittaa sitä tuotevalvontakeskuksen määräämin ehdoin laadunvalvontaan.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu oma käyttö on erityismyyntiä, jos tuotevalvontakeskus on myöntänyt siihen 17 §:ssä tarkoitetun käyttöluvan.

30  §
Verottamattoman alkoholijuoman luovuttaminen ja oma käyttö

Se, joka saa harjoittaa alkoholijuomien tukkumyyntiä, saa myydä tai muutoin luovuttaa markkinoille alkoholijuomaa, josta valmisteveroa ei ole suoritettu:

1) edellä 17 §:ssä tarkoitettuun erityismyyntiin;

2) siirrettäväksi valmisteverotuslaissa tarkoitettuun verottomaan varastoon tai verottomien tavaroiden myymälään;

3) vientiin Euroopan yhteisön ulkopuolelle tai siirrettäväksi toiseen yhteisön jäsenvaltioon taikka tullilainsäädännössä tarkoitetulle vapaa-alueelle tai tullivarastoon;

4) kansainvälisessä liikenteessä olevan liikennevälineen muonitukseen sen mukaisesti kuin tällaisen muonituksen verottomuudesta erikseen säädetään; sekä

5) diplomaatti- tai konsulisuhteen perusteella taikka kansainväliselle järjestölle sen mukaan kuin tällaisen luovuttamisen verottomuudesta erikseen säädetään.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, saa se, joka saa harjoittaa alkoholijuomien tukkumyyntiä, jos tuotevalvontakeskus on antanut siihen 17 §:ssä tarkoitetun käyttöluvan, käyttää alkoholijuomaa erityismyyntinä omassa työssään tai tuotteittensa valmistuksessa sekä toimittaa sitä tuotevalvontakeskuksen määräämin ehdoin laadunvalvontaan.

6 luku

Alkoholijuoman ja väkiviinan hallussapito ja kuljetus sekä veroton varastointi

35  §
Alkoholijuoman ja väkiviinan veroton varasto

Tuotevalvontakeskuksen tulee hyväksyä valmisteverotuslaissa tarkoitettu veroton varasto ennen kuin siellä ryhdytään säilyttämään väliaikaisesti valmisteverotonta alkoholijuomaa tai väkiviinaa sen varmistamiseksi, että varasto on annettujen säännösten ja määräysten mukainen ja että tehokas valvonta on mahdollista järjestää.

Verottoman varaston pitämiseen tarvittavasta luvasta säädetään erikseen.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 237/94
VaVM 90/94
Neuvoston direktiivi 92/83/ETY; EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 21

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.