1475/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Laki öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan öljyjätemaksusta 5 päivänä joulukuuta 1986 annetun lain (894/86) 3, 6, 6 a ja 6 b §,

sellaisena kuin niistä ovat 3 § osittain muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1989 annetulla lailla (1359/89) sekä 6 a ja 6 b § 19 päivänä toukokuuta 1989 annetussa laissa (442/89), sekä

muutetaan 2 §:n 1 momentti, 5 ja 9 §,

sellaisena kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentti mainitussa 19 päivänä toukokuuta 1989 annetussa laissa ja 5 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, seuraavasti:

2  §

Öljyjätemaksua on suoritettava tullitariffin nimikkeisiin 2710 00 81 ― 2710 00 98, 3403 19 10 ― 3403 19 99 sekä 3403 99 10― 3403 99 90 kuuluvista voiteluöljyistä ja voiteluvalmisteista.


5  §

Maksuttomia ovat:

1) tuotteet, jotka valtuutettu varastonpitäjä toimittaa muualle yhteisön alueelle kuin Suomessa kulutukseen luovutettaviksi;

2) tuotteet, jotka osoitetaan käytettävän vientituotteiden valmistukseen, lukuun ottamatta kuitenkaan voiteluöljyjä, jotka käytetään vientituotteiden valmistuksessa voitelutarkoitukseen;

3) tuotteet, jotka käytetään sellaisten tuotteiden valmistukseen, joista suoritetaan öljyjätemaksua; sekä

4) tuotteet, jotka valmistetaan sellaisista 2 §:ssä tarkoitetuista raaka-aineista, joista öljyjätemaksu on suoritettu.

Mikäli varastonpitäjä ei voi jälkikäteen tehtävässä tarkastuksessa esittää luotettavaa selvitystä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista maksuttomista toimituksista, tuotteista on suoritettava öljyjätemaksu sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, maksuttomuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valmisteverotuslain 16 §:n 1 ja 3―6 kohdissa verottomuudesta säädetään.

9  §

Jollei tässä laissa toisin säädetä, toimivaltaisesta viranomaisesta, maksuvelvollisuudesta samoin kuin maksuvelvollisia koskevista luvista ja vakuuksista, tuotteiden maksunalaisuudesta, maksun kantamisesta yhteisön ulkopuolelta tuotavista tuotteista, maksun määräämisen ajankohdasta ja maksunalaisista määristä, verottomaan varastoon palautetuista tuotteista, maksuilmoituksen antamisesta, maksun määräämisestä, suorittamisesta ja maksuunpanosta, muutoksenhausta, maksun palauttamisesta, maksuvelvollisen kirjanpitovelvollisuudesta, tarkastuksesta ja tietojenantovelvollisuudesta sekä muutoinkin on soveltuvin osin voimassa, mitä valmisteverotuslaissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään.

Valmisteverotuslain säännöksiä veron alaisten tuotteiden siirtämisestä sovelletaan tässä laissa tarkoitettuihin tuotteisiin vain siltä osin, kuin säännökset koskevat yhteisön ulkopuolelta tuotavien tuotteiden siirtämistä valtuutetun varastonpitäjän verottomaan varastoon tai tuotteiden siirtämistä Suomessa verottomien varastojen välillä.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. Laki on voimassa vuoden 1996 loppuun.

HE 237/94
VaVM 90/94

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.