1470/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Laki tupakkaverosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Yleiset säännökset
1  §

Tupakkatuotteista on suoritettava valtiolle tupakkaveroa sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Tupakkaveron tarkoituksena on muun ohella edistää niitä tavoitteita, joista säädetään laissa toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (693/76).

2  §

Tupakkatuotteilla tarkoitetaan tässä laissa savukkeita, sikareita ja pikkusikareita, piippu- ja savuketupakkaa sekä savukkeiksi käärittävää hienoksi leikattua tupakkaa.

Tupakkatuotteeksi katsotaan tässä laissa myös savukepaperi.

3  §

Sikareilla ja pikkusikareilla tarkoitetaan tupakkakääröjä, joita voi polttaa sellaisenaan ja

1) jotka on tehty kokonaan luonnontupakasta;

2) joissa uloimpana käärelehtenä on luonnontupakkaa;

3) joissa uloimpana käärelehtenä on tavallisen sikarin värinen kääre, ja joissa on lisäksi sidelehti; käärelehden ja sidelehden on oltava rekonstruoitua tupakkaa; täytteenä olevista tupakkakappaleista vähintään 60 painoprosenttia on oltava yli 1,75 millimetriä sekä pituus- että leveyssuunnassa; käärelehden on oltava kääritty spiraalimaisesti tuotteen ympärille niin, että se on vähintään 30 asteen terävässä kulmassa pitkittäisakseliin nähden; tai

4) joissa uloimpana käärelehtenä on tavallisen sikarin värinen rekonstruoidusta tupakasta valmistettu kääre; tuotteen yksikköpainon, lukuun ottamatta suodatinta tai holkkia, on oltava vähintään 2,3 grammaa; täytteenä olevista tupakkakappaleista vähintään 60 painoprosenttia on oltava yli 1,75 millimetriä sekä pituus- että leveyssuunnassa; tuotteen pituudesta vähintään yhden kolmasosan on oltava ympärysmitaltaan vähintään 34 millimetriä.

Sikareihin ja pikkusikareihin rinnastetaan tuotteet, jotka on osittain valmistettu muusta kuin tupakasta, mutta jotka täyttävät muut 1 momentissa säädetyt edellytykset. Tuotteissa on kuitenkin oltava luonnontupakasta tai rekonstruoidusta tupakasta valmistettu käärelehti taikka rekonstruoidusta tupakasta valmistetut kääre- ja sidelehdet.

4  §

Savukkeilla tarkoitetaan tupakkakääröjä, jotka

1) poltetaan sellaisenaan ja jotka eivät ole sikareita tai pikkusikareita;

2) yksinkertaisen muun kuin teollisen käsittelyn avulla laitetaan savukepaperista valmistettuihin hylsyihin;

3) yksinkertaisen muun kuin teollisen käsittelyn avulla kääritään savukepapereihin.

Tupakkaveroa kannettaessa 1 momentissa tarkoitettu tupakkakäärö on katsottava kahdeksi savukkeeksi, jos se ilman suodatinta ja holkkia on pitempi kuin 9 senttimetriä mutta enintään 18 senttimetriä, kolmeksi savukkeeksi, jos se ilman suodatinta ja holkkia on pitempi kuin 18 senttimetriä mutta enintään 27 senttimetriä ja niin edelleen.

5  §

Piippu- ja savuketupakalla tarkoitetaan

1) tupakkaa, joka on leikattua tai muutoin paloiteltua, riivittyä tai laatoiksi puristettua ja jota voidaan polttaa ilman teollista lisävalmistusta;

2) vähittäismyynnissä pidettäviä tupakanjätteitä, joita voidaan polttaa ja jotka eivät ole sikareita, pikkusikareita tai savukkeita.

Savukkeiksi käärittävällä hienoksi leikatulla tupakalla tarkoitetaan 1 momentissa määriteltyä tupakkaa, jonka osasista enemmällä kuin 25 painoprosentilla on pienempi kuin 1 millimetrin leikkuuleveys.

6  §

Edellä 4 ja 5 §:ssä tarkoitettuihin tuotteisiin rinnastetaan tuotteet, jotka on kokonaan tai osittain valmistettu muusta kuin tupakasta, mutta jotka täyttävät muut lainkohdissa säädetyt edellytykset. Mikäli tupakkaa sisältämättömiä tuotteita käytetään ainoastaan lääkintätarkoituksiin, niitä ei ole pidettävä tupakkatuotteina.

7  §

Savukepaperilla tarkoitetaan tullitariffin nimikkeeseen 4813 kuuluvaa savukepaperia, joka on vähittäismyyntimuodossa.

Veron määräämisen perusteet
8  §

Tupakkaveroa on suoritettava liitteenä olevan verotaulukon mukaan.

Vero määrätään tuotteen vähittäismyyntihinnasta. Savukkeista vero määrätään lisäksi yksikköverona. Savukkeista ja savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta suoritettavan veron määrä on kuitenkin aina vähintään verotaulukon mukainen vähimmäisvero.

9  §

Tupakkaveroa määrättäessä vähittäismyyntihinnalla tarkoitetaan valmisteverotuslain 10 §:ssä tarkoitetun verovelvollisen ilmoittamaa vähittäismyyntihintaa.

Muuten kuin kaupallista myyntiä varten maahan tuotujen tupakkatuotteiden vähittäismyyntihintana pidetään vastaavien tuotteiden vähittäismyyntihintaa Suomessa. Jollei vastaavia tuotteita täällä ole, määrätään savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan vero edellä 8 §:ssä tarkoitetun vähimmäisveron mukaisesti. Muiden tupakkatuotteiden verotusarvona pidetään tuoteryhmän keskimääräistä vähittäismyyntihintaa, jonka tullihallitus vahvistaa.

Verottomuus
10  §

Sen lisäksi, mitä valmisteverotuslaissa säädetään, verottomia ovat:

1) tupakkatuotteet, jotka käytetään tässä laissa tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen;

2) tupakkatuotteet, jotka on luovutettu viranomaisille näytteiksi.

Hinta- ja tarkastuslipukkeet
11  §

Valmisteverotuslain 10 §:ssä tarkoitetun verovelvollisen on ennen tupakkatuotteiden luovuttamista kulutukseen Suomessa varustettava tuotteet vähittäismyyntipäällyksiin suojakelmun alle kiinnitettävillä hintalipukkeilla tai vähittäismyyntipakkauksiin painettavalla tekstillä, josta käy ilmi edellä 8 §:ssä tarkoitettu vähittäismyyntihinta.

Milloin 1 momentissa tarkoitettu verovelvollinen on valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity elinkeinonharjoittaja, hintalipukkeet hankkii ja kustantaa verovelvollinen itse. Muussa tapauksessa hintalipukkeet toimittaa verovelvolliselle tullihallitus, joka perii lipukkeista omakustannushinnan.

12  §

Tulliviranomaisen on varustettava muuta kuin kaupallista myyntiä varten Suomeen tuotavat tupakkatuotteet vähittäismyyntipäällyksiin kiinnitettävillä tarkastuslipukkeilla.

Mitä edellä 1 momentissa on säädetty, ei koske valmisteverotuslain 18―21 §:ssä tarkoitettuina valmisteverottomina tuomisina Suomeen tuotuja tupakkatuotteita eikä sanotun lain 16 §:n 10 kohdassa tarkoitettuina vähäarvoisina lahjoina Suomeen tuotuja verottomia tupakkatuotteita.

Erinäiset säännökset
13  §

Kun eduskunnalle on annettu esitys tämän lain muuttamisesta, valtioneuvostolla on oikeus määrätä, että tuotteista kannetaan esityksen mukainen vero.

Jos 1 momentin mukaan suoritettu vero on suurempi kuin sittemmin vahvistettu vero, on verotuksen toimittaneen piiritullikamarin palautettava erotusta vastaava määrä hakemuksesta verovelvolliselle.

14  §

Mikäli tässä laissa ei toisin säädetä, on savukkeista, sikareista ja pikkusikareista, piippu- ja savuketupakasta sekä savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta suoritettavan tupakkaveron verovelvollisuudesta, veron määräämisen perusteista ja muutoinkin voimassa, mitä valmisteverotuslaissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään.

Mitä edellä 1 momentissa säädetään, koskee soveltuvin osin myös savukepaperia. Valmisteverotuslain säännöksiä veron alaisten tuotteiden siirtämisestä sovelletaan savukepaperiin kuitenkin vain siltä osin kuin säännökset koskevat yhteisön ulkopuolelta tuotavien tuotteiden siirtämistä valtuutetun varastonpitäjän verottomaan varastoon taikka tuotteiden siirtämistä Suomessa verottomien varastojen välillä.

15  §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

16  §

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana, kuitenkin niin että 5 §:n 2 momentti tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998. Ennen 1 päivää tammikuuta 1998 savukkeiksi käärittävään hienoksi leikattuun tupakkaan sovelletaan, mitä tässä laissa piippu- ja savuketupakasta säädetään.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

17  §

Tällä lailla kumotaan tupakkaverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annettu laki (875/79) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Edellä 1 momentissa mainitussa laissa tarkoitetusta nuuskasta ja purutupakasta on 28 päivään helmikuuta 1995 saakka suoritettava tupakkaverona perusveroa 20 prosenttia tuotteen vähittäismyyntihinnasta. Lisäksi tuotteista on suoritettava sanottuna aikana tupakkaveron lisäveroa 24 prosenttia vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin enintään 95 markkaa kilolta. Nuuskasta ja purutupakasta suoritettavan tupakkaveron verovelvollisuudesta, veron määräämisen perusteista ja muutoinkin on voimassa, mitä tässä laissa säädetään savukepaperista.

HE 237/94
VaVM 90/94
Neuvoston direktiivi 72/464/ETY; EYVL N:o L 303, 31.12.1972, s. 1, 77/805/ETY; EYVL N:o L 338, 28.12.1977, s. 22, 79/32/ETY; EYVL N:o L 10, 16.1.1979, s. 8, 92/78/ETY; EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 5, 92/79/ETY; EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 8, 92/80/ETY; EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 10, 92/83/ETY; EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 21, 92/84/ETY; EYVL N:o L 316, 31.10.1992, s. 29

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Liite

VEROTAULUKKO

Tuote Tuote-ryhmä Markkaa/1000 kpl Prosenttia vähittäis-myynti-hinnasta
Savukkeet 1 75,0 50,0
Sikarit ja pikkusikarit 2 20,0
Piippu- ja savuketupakka 3 48,0
Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka 4 50,0
Savukepaperi 5 57,0

Savukkeista on suoritettava tupakkaveroa vähintään 90 prosenttia kysytyimmän hintaluokan savukkeiden tupakkaverosta. Savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta on suoritettava tupakkaveroa vähintään 90 prosenttia kysytyimmän hintaluokan savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan tupakkaverosta.

Edellä tarkoitettua vähimmäisveroa ei kanneta siltä osin kuin vähimmäisveron kantaminen nostaa savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan kokonaisveron korkeammaksi kuin 90 prosenttia kysytyimmän hintaluokan savukkeiden taikka kysytyimmän hintaluokan savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan kokonaisverosta. Kokonaisverolla tarkoitetaan tuotteen tupakkaveron ja arvonlisäveron yhteenlaskettua määrää.

Savukkeiden ja savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan kysytyimmät hintaluokat vahvistaa tullihallitus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.