1451/1994

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Laki vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään vieraskielisistä yksityisistä kouluista 28 päivänä kesäkuuta 1963 annettuun lakiin (373/63) uusi 3 a―3 c § seuraavasti:

3 a §

Opetusministeriö myöntää koulun ylläpitäjälle vuosittain hakemuksetta valtionosuutta oppilaiden kotikuntien kantokykyluokkien ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (705/92) 8 §:n 1 momentissa säädetyn asteikon mukaisesti. Valtionosuus lasketaan markkamäärästä, joka saadaan kertomalla koulun oppilasmäärä mainitun lain 10 §:n nojalla vahvistetulla valtakunnallisella peruskoulun valtionosuuden perusteena olevien yksikköhintojen keskimääräisellä markkamäärällä.

Erityisestä syystä opetusministeriö voi valtion talousarvion rajoissa myöntää koululle ylimääräistä avustusta.

3 b §

Oppilaan kotikunta on velvollinen suorittamaan vieraskielistä koulua käyvästä oppilaasta maksuosuuden koulun ylläpitäjälle. Kotikunnan maksuosuus lasketaan siten, että 3 a §:ssä mainitusta yksikköhintojen keskimääräisestä markkamäärästä vähennetään oppilaan kotikunnan kantokykyluokan mukaan oppilasta kohden laskettu valtionosuus.

3 c §

Valtionosuuden ja oppilaan kotikuntien maksuosuuksien maksamisesta, oppilasmäärien laskemisesta, tietojen toimittamisesta ja muutoksenhausta on soveltuvin osin voimassa, mitä niistä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa ja sen nojalla säädetään.

Valtionosuudesta on lisäksi voimassa, mitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 45 §:n 1 momentissa säädetään saamatta jääneen etuuden suorittamisesta, perusteettoman edun palauttamisesta, suoritusvelvollisuuden raukeamisesta ja uhkasakosta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 186/94
SiVM 27/94

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.