1441/1994

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1994

Sisäasiainministeriön päätös lääninhallituksen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista

Sisäasiainministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1  §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään lääninhallituksen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2  §
Maksuttomat suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/92) 5 §:n mukaan lääninhallituksen maksuttomia suoritteita ovat:

1) lääninhallituslain (1233/87) 3 §:ssä säädetyt lääninhallituksen yhteistoiminta- ja kehittämistehtävät;

2) lääninhallituksen alaisuudessa toimivien viranomaisten ohjaus, valvonta ja tilivirastotehtävät;

3) pakkokeinon asettamista koskevat tehtävät sekä

4) muut lääninhallitukselle säännösten mukaan kuuluvat yleiset valvonta- ja tarkastustehtävät.

Maksua ei peritä valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentin nojalla seuraavista lääninhallituksen suoritteista:

1) hallinnollinen kantelupäätös;

2) päätös asian jättämisestä tutkimatta;

3) lääninhallitusasetuksen (638/92) 11 §:n 1 momentissa tarkoitetun valtion edun tai oikeuden valvonta tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa tai toimituksessa;

4) valtiolle tulevien haasteiden ja asiakirjojen tiedoksianto;

5) ulosmittausvalituspäätös tai päätös valituksesta ulosottoviranomaisen muuhun menettelyyn;

6) yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden täytäntöönpano;

7) lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpano;

8) päätös kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/77) 81 §:n 2 momentin mukaiseen valitukseen ja 36 §:n mukaiseen oikaisuvaatimukseen;

9) yhteishaun alueelliseen toteutukseen liittyvät tehtävät;

10) päätös valitukseen peruskoulun, peruskoulua korvaavan tai vastaavan koulun ja lukion oppilasta sekä ammatillisen oppilaitoksen opiskelijaa koskevissa asioissa;

11) peruskoulun, peruskoulua korvaavan tai vastaavan koulun ja lukion oppilaan tai ammatillisen oppilaitoksen opiskelijan arvostelua ja vuosiluokalle siirtämistä koskeva päätös;

12) lihantarkastusasetuksen (21/60) mukaan lääninhallituksille kuuluva henkilöstöhallintoa koskeva tehtävä;

13) alueelliseen maanpuolustuskoulutukseen ja valmiussuunnitteluun liittyvä tehtävä;

14) valtionosuuteen tai muuhun valtion rahoitukseen liittyvä päätös sekä

15) julkisoikeudellisen veron tai maksun suorittaminen lääninkassaan.

3  §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia päätöksiä, todistuksia ja muita julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteähintaiset maksut, ovat tämän päätöksen liitteessä olevassa maksutaulukossa luetellut suoritteet.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden maksu määrätään suoritteen omakustannusarvon mukaan, ovat:

1) lääninhallituksen viranomaisen tai muun hakijan pyynnöstä tekemä erillinen tarkastus lukuun ottamatta 2 §:n 1 momentin 4 kohdassa ja tämän päätöksen liitteessä tarkoitettuja tarkastus- ja valvontatehtäviä;

2) lääninhallitusasetuksen 11 §:n 2 momentissa tarkoitetun valtion edun ja oikeuden valvonta tuomioistuimessa taikka muussa viranomaisessa tai toimituksessa;

3) alkuperäistä erillistä päätöstä, todistusta tai vastaavaa asiakirjaa korvaavat jäljennökset lääninhallituksessa säilytettävistä asiakirjoista lukuun ottamatta suoritteita, jotka ovat valtion maksuperustelain 5 ja 6 §:n nojalla maksutonta virkatoimintaa, ja tavaraliikenteen yhteisöluvan jäljennöstä, josta on maksu määrätty erikseen tämän maksupäätöksen liitteessä sekä

4) talletuksen ja vakuuden vastaanottaminen. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos talletuksen ja vakuuden antaminen liittyy osana muuhun lääninhallituksen päätökseen, josta on erikseen säädetty maksu. Maksua ei niin ikään peritä, jos kyseessä on ulosottomiehen ulosottolain nojalla tekemä talletus eikä talletuksesta aiheutuvaa maksua voida sisällyttää ulosottoasiain täytäntöönpanoa koskeviin kuluihin tai, jos kyseessä on luonnonsuojeluksellisesta syystä tehty pakkolunastusta koskeva talletus.

4  §
Valituksista perittävät maksut

Valituksesta annettavasta päätöksestä peritään liitteenä olevan maksutaulukon mukainen kiinteähintainen maksu.

Tämän päätöksen 2 §:n 2 momentin 5, 8 ja 10 kohdassa tarkoitetuista valituksista ei kuitenkaan peritä maksua. Maksua ei myöskään peritä asianomaisen oikeutta ja etua koskevassa asiassa, jos henkilö on todistettu asianmukaisesti varattomaksi tai muutoin on painavia perusteita maksuttomuudelle henkilön taloudellisen aseman vuoksi. Jos lääninhallitus muuttaa kunnan tai muun viranomaisen päätöstä valittajan eduksi, maksua ei niin ikään peritä.

Jos samalla kirjelmällä yhtä useampi asianosainen saattaa valitusasian lääninhallituksen käsiteltäväksi, peritään heiltä vain yksi päätöstä koskeva maksu. Jos lääninhallitus erottaa eri asiat erikseen käsiteltäviksi, peritään kustakin näin erotetusta asiasta asianosaisilta maksu erikseen.

5  §
Eräitä julkisoikeudellisen suoritteen maksun perintää koskevia määräyksiä

Myönteisestä ja kielteisestä julkisoikeudellisesta päätöksestä peritään saman suuruinen maksu, jollei asiasta ole toisin säädetty tai määrätty. Jos lääninhallituksen yhdellä asiakirjalla antama päätös sisältää usean tässä päätöksessä erikseen maksulliseksi määrätyn päätöksen, peritään niistä kustakin maksut tämän päätöksen mukaisesti.

Julkisoikeudellisesta päätöksestä ei peritä erikseen kuulutus- eikä muutakaan käsittelymaksua. Telekopiona lähetettävästä asiakirjasta peritään sama maksu kuin asiakirjasta muutoinkin. Kun tämän päätöksen liitteessä tarkoitettu todistus lähetetään postitse asiakkaalle, postimaksua ei peritä.

6  §
Muut maksulliset suoritteet

Lääninhallituksen muita maksullisia suoritteita, joiden maksut lääninhallitus päättää liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) kauppakirjan tai muun vastaavan sopimuksen laatiminen;

2) kiinnityksen uusiminen;

3) velkakirjan laatiminen;

4) koulutuspalvelut;

5) postituspalvelut;

6) selvitykset, tutkimukset ja julkaisut;

7) takauksen uusiminen;

8) taloushallintopalvelut;

9) tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut;

10) lääninhallituksen hallinnassa olevien toimitilojen käyttö;

11) muut kuin 3 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetut jäljennökset sekä

12) muut virastopalvelut.

7  §
Ahvenanmaan maakunnan lääninhallituksen maksut

Tätä päätöstä sovelletaan soveltuvin osin Ahvenanmaan maakunnan lääninhallituksen suoritteisiin.

Ahvenanmaan maakunnan lääninhallituksen hoitaessa maakunnan alueella kuljettajantutkintoihin sekä ajoneuvojen katsastukseen ja rekisteröintiin liittyviä tehtäviä tai maatalouselinkeinoihin liittyviä tehtäviä peritään lääninhallituksen mainituista suoritteista maksut noudattaen liikenneministeriön päätöstä ajoneuvohallinnon maksuista ja maatalouselinkeinopiirien suoritteiden maksuista annettuja säännöksiä tai määräyksiä, jollei toisin ole erikseen säädetty tai määrätty.

Ahvenanmaan maakunnan lääninhallitus perii alusrekisteriviranomaisena maksut sen mukaan kuin merenkulkulaitoksen alusrekisterisuoritteista perimistä maksuista on erikseen säädetty tai määrätty.

8  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Tällä päätöksellä kumotaan sisäasiainministeriön 23 päivänä kesäkuuta 1993 antama päätös (642/93) lääninhallituksen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Kumottava päätös lääninhallituksen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista jää voimaan ympäristöhallinnon suoritteille määrättyjen maksujen osalta 28 päivään helmikuuta 1995 saakka.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1994

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja Eeva Puttonen

Liite

MAKSUTAULUKKO

Lääninhallituksen kiinteähintaiset julkisoikeudellisetpäätökset ja todistukset ja muut kiinteähintaiset julkisoikeudelliset suoritteet

I Päätökset

Elinkeinoluvat

mk
Ampuma-aseiden ja tarvikkeiden kauppalupa 500
Ampuma-aseiden valmistus- ja korjauslupa 500
Autokoululupa 800
Joukkoliikennelupa 800
Linjaliikennelupa 800
Alkoholijuomien anniskelulupa 1 000
Alkoholijuomien tilapäinen anniskelulupa (lupamaksuun sisältyy myös toiminnan valvonnan vuosimaksu) 1 000
Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa 1 000
Poroteurastamon hyväksyminen 1 400
Sairaankuljetuslupa 800
Taksilupa 800
Tartuntatautilain (583/86) mukainen mikrobiologian laitokselle annettu hyväksyminen 500
Tavaraliikennelupa 800
Tavaraliikenteen yhteisölupa 800
Vartioimisliikkeen toimilupa tai muu vartioimisliiketoimintaan liittyvä lupa tai hyväksyminen 500
Yksityisen lastensuojelulaitoksen toimilupa 700
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva lupa 900
Öljylämmityslaitoksen käyttöönottolupa 800
Öljylämmityslaitoksen perustamislupa 1 200
Muu elinkeinolupa 400
Elinkeinoluvan muutospäätös kuitenkin 272 mk/h. Muutospäätöksestä perittävä hinta voi olla enintään maksutaulukossa olevan elinkeinoluvan hinnan suuruinen
Muut päätökset
Ampuma-aseiden hankkimista ja hallussapitoa koskeva poikkeuslupa 200
Ampumaradan perustamislupa 1 200
Eläinkoelupa 300
Liikeaikalain (446/94) poikkeuslupapäätökset
― pienkauppojen tai merkitykseltään vähäiset poikkeusluvat 300
― ryhmä- tai tavaratalotyyppisten liikkeiden poikkeusluvat 1 000
― valtakunnalliset poikkeusluvat 2 000
Lunastuslain (603/77) 84 §:n mukainen tutkimuslupa 900
Lupa teiden sulkemiseen 1 500
Nimenmuutos 400
Perheasiain sovittelua koskeva toimilupa 500
Poronhoitolain (848/90) mukainen päätös 1 500
Rahankeräyslupa 240
Tavara-arpajaislupa 240
Tiedoksiannot ulkomaille 300
Väestönsuojan rakennusvelvollisuudesta vapautuksen tai helpotuksen myöntäminen 1 200
Yhteisölainsäädäntöön kuuluva virka-apuasia, joka koskee kokousten pitämistä, tilintarkastuksen toimittamista ja tilintarkastajien määräämistä 600
Muu virka-apu 800
Muu hakemuksesta tehty päätös 272 mk/h
Valitukset 400
Ottaen huomioon kuitenkin 4 §:ssä mainitut poikkeukset.
Prosessuaalinen kantelu 400
II Todistukset
Diaaritodistus 100
Lainvoimaisuustodistus 100
Läänineläinlääkärin antama vientitodistus 200
Venerekisteritodistus 150
Vakuutusyhtiölle annettava kuolintodistus tai kuolemansyytodistus 100
Muu pyynnöstä annettu todistus 50
lukuun ottamatta tiliviraston henkilöstöön kuuluvalle annettua palkkatodistusta tai kopiota nimikirjasta, joista ei peritä maksua.
III Muut suoritteet
Jälkipanttaussitoumuksen antaminen 120
Alkoholijuomien anniskelulupaa edellyttävän toiminnan valvonnan vuosimaksu (Alkoholilaki 42 § ja 55 § 1143/94)
― anniskelun määrä 0―9 999 litraa vuodessa 250
― anniskelun määrä 10 000―19 999 litraa vuodessa 500
― anniskelun määrä 20 000―49 999 litraa vuodessa 1 000
― anniskelun määrä 50 000―99 999 litraa vuodessa 1 500
― anniskelun määrä 100 000 litraa tai enemmän vuodessa 2 000
Vähittäismyynnin valvonnan vuosimaksu (Alkoholilaki 42 ja 55 §) 500
Perinnässä olevien lainojen vuosimaksu 30
Poronlihan tarkastusmaksu ruho 12
― jos tarkastus suoritetaan elinkeinonharjoittajan pyynnöstä kello 17.00 ― 22.00 välisenä aikana, peritään maksu 20 prosentilla korotettuna
― jos tarkastus suoritetaan elinkeinonharjoittajan pyynnöstä kello 22.00 ― 8.00 välisenä aikana tai sunnuntaina taikka yleisenä juhla- tai vapaapäivänä on korotus 50 prosenttia
Tavaraliikenteen yhteisöluvan jäljennös 200

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.