1388/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Laki valtion vakauttamistakauksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion vakauttamistakauksista 18 päivänä kesäkuuta 1993 annetun lain (529/93) 1 § ja 14 §:n 2 momentti sekä

lisätään 2 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, 3 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja 14 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §
Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on valtiontakauksia antamalla turvata 2 §:ssä tarkoitettujen velkaantuneiden yritysten toimintaedellytyksiä siten kuin tässä laissa säädetään.

2 §

Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan tässä laissa yritystä, jonka

1) henkilökunta on enintään 250 henkilöä; ja

2) vuotuinen liikevaihto on enintään 120 miljoonaa markkaa tai taseen loppusumma enintään 60 miljoonaa markkaa.

Pienenä ja keskisuurena yrityksenä ei kuitenkaan pidetä:

1) osakeyhtiötä, jonka osakepääomasta yhden tai useamman muun kuin pienen tai keskisuuren yrityksen omistusosuus ylittää 25 prosenttia;

2) avointa yhtiötä, jonka yhtiömiehenä on muu kuin pieni tai keskisuuri yritys; eikä

3) kommandiittiyhtiötä, jonka vastuunalaisena yhtiömiehenä on muu kuin pieni tai keskisuuri yritys.

3 §

Edellä 1 momentissa tarkoitetun edellytyksen arvioimista varten yrityksen, jonka luotoille takausta haetaan, tulee esittää myös tervehdyttämissuunnitelma tai muu selvitys niistä toimenpiteistä, joilla yritys kehittää toimintaansa. Tervehdyttämissuunnitelman tai muun selvityksen tulee sisältää toimenpiteet, joiden tarkoituksena on yrityksen toimintaedellytyksien turvaaminen.


14 §

Tätä lakia sovelletaan valtiontakauksiin, joita tämän lain nojalla haetaan vuosina 1993―1995.

Lain 2 §:n 2 ja 3 momenttia sekä 3 §:n 2 momenttia sovelletaan hakemuksiin, jotka ovat saapuneet Valtiontakuukeskukseen tämän lain voimaantulon jälkeen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

HE 265/94
TaVM 39/94

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.