1387/1994

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1994

Opetusministeriön päätös opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1  §
Soveltamisala

Opetusministeriön suoritteista peritään valtiolle maksuja tämän päätöksen mukaisesti, jollei toisin ole säädetty.

Tämän päätöksen mukaisia maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat myös 3 §:ssä tarkoitetussa asiassa annetut kielteiset päätökset.

2  §
Maksulliset suoritteet

Suoritteista peritään valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja omakustannusarvoa vastaavia tai kiinteitä taikka 7 §:ssä tarkoitettuja liiketaloudellisin perustein määräytyviä maksuja.

3  §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Kiinteä maksu peritään tämän päätöksen liitteenä olevasta maksutaulukosta ilmenevistä julkisoikeudellisista suoritteista.

Yksittäisen suoritteen omakustannusarvoa vastaava maksu peritään seuraavista julkisoikeudellisista suoritteista:

1) lupa kahden peruskoulua korvaavan koulun yhdistämiseen;

2) lupa peruskoulua korvaavan koulun ylläpitäjälle laatia oma, peruskoulun opetussuunnitelmasta poikkeava opetussuunnitelma;

3) ulkomailla toimivasta peruskoulua vastaavasta yksityiskoulusta annetussa asetuksessa tarkoitettu lupa poiketa oppilaslukua koskevista säännöksistä;

4) lupa vieraskielisen yksityisen koulun perustamiseen, päätös koulun työohjelman vahvistamisesta ja päätös koulun ohjesäännön vahvistamisesta; sekä

5) päätös vieraskielisen yksityisen koulun työohjelman muuttamisesta ja päätös koulun ohjesäännön muuttamisesta.

4  §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilauksesta toimitetut suoritteet:

1) opetusministeriön hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö;

2) virasto- ja toimistopalvelut;

3) julkaisut ja kustannuspalvelut;

4) valokopiot ja muut jäljennökset;

5) selvitykset ja tutkimukset; sekä

6) muut toimeksiantoon perustuvat suoritteet.

5  §
Maksuttomat suoritteet

Maksuttomia suoritteita ovat muut sellaiset opetusministeriön julkisoikeudelliset suoritteet, joita ei mainita 3 §:ssä.

Maksuttomia ovat myös 4 §:ssä luetellut suoritteet silloin, kun ne liittyvät ministeriön neuvonta-, opastus-, tiedotus- tai selvitystoimintaan.

6  §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Sellaisesta 1 ja 3 §:ssä tarkoitetusta suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän päätöksen voimaantuloa, perittävä maksu määräytyy ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten tai maksuperustepäätösten mukaan.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1994

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Hallintojohtaja Håkan Mattlin

Liite

MAKSUTAULUKKO

Opetusministeriön maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Suorite Mk
1) oppilaitosten perustamis- ja ylläpitämisluvat 3 000,―
2) oppilaitoksen ylläpitämisluvan muuttaminen 800,―
3) oppilaitoksen ylläpitämisoikeuden luovuttaminen 3 000,―
4) oppilaitoksen toimintamuodon muuttaminen 800,―
5) oppilaitoksen työohjelman vahvistaminen 1 500,―
6) oppilaitoksen työohjelman tai ohjesäännön muuttaminen 800,―
7) vapauttaminen tekijänoikeuslaissa tarkoitetun maksun suorittamisesta, jos päätös koskee yksittäistä henkilöä 400,―
8) luvan myöntäminen muille kuin tekijänoikeusasetuksen 1 ja 7 §:n 1 momenteissa mainituille kirjastoille ja arkistoille kappaleiden valmistamiseen tekijän suostumuksetta kirjallisesta tai taiteellisesta teoksesta tai valokuvasta 400,―
9) lupa video-ohjelmien levittämiseen tai elokuvien esittämiseen ilman ennakko- tarkastusta 700,―
10) päätös valtiontakuun myöntämisestä taidenäyttelylle 600,―
11) päätös ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta Suomessa suoritettaviin korkeakouluopintoihin 1 000,―
12) päätös Euroopan talousalueen valtion kansalaisen tutkintotodistuksen tuottamasta kelpoisuudesta virkaan tai tehtävään 1 000,―
13) ylioppilaskuntien sääntöjen vahvistamista koskeva päätös ja ylioppilaskuntien maksuja koskeva suostumus 800,―
14) päätös poikkeuksista Suomen kansalaisuutta koskevaan vaatimukseen uskonnollisen yhdyskunnan hallituksen kokoonpanosta 400,―
15) lupa uskonnolliselle yhdyskunnalle kiinteän omaisuuden omistamiseen 700,―
16) lupa yksityisen hautausmaan ja hautasijan sekä ruumiinpolttolaitoksen perustamiseen 800,―
17) lupa järjestää peruskoulussa ministeriön määräämin perustein enintään yhden lukuvuoden kestävää esiopetusta lapsille, jotka eivät ole oppivelvollisia 1 500,―
18) peruskoulun käyttökustannusten valtionosuuden laskemisessa tarkoitetun tuntimäärän korottaminen 400,―
19) lupa poiketa yläasteen piirin muodostamisessa ja ylläpitämisessä peruskouluasetuksessa mainituista ehdoista 400,―
20) kelpoisuustodistuksen antaminen pohjoismaisen tutkinnon suorittaneelle opettajalle 400,―
21) lupa lukiolle opetussuunnitelmaan perustuvasta erityisestä tehtävästä, laskennallisen tuntimäärän korotus sekä oikeus poiketa opetussuunnitelmaa ja oppilaaksiottoa koskevista säännöksistä ja määräyksistä 3 000,―
22) lupa aikuislukiolle toimia sivistystarpeen vaatiessa sijaintikuntansa ulkopuolella 400,―
23) lupa aikuislukiolle poiketa erityisen koulutustehtävän vaatiessa aikuislukiolain ja sen nojalla annetun asetuksen hallintaa, työaikaa, opetusta ja oppilaaksiottoa koskevista säännöksistä 400,―
24) lupa siihen, että yksityiseen lukioon voi erityisestä syystä kuulua peruskoulua vastaavia luokkia 500,―
25) lupa evankelis-luterilaiseen kirkkoon, erillään olevaan evankelis-luterilaiseen yhdyskuntaan tai ortodoksiseen kirkkokuntaan kuulumattomalle henkilölle opettaa uskontoa 400,―
26) päätös musiikkioppilaitoksissa annettavan tanssin perusopetuksen järjestämisestä 400,―
27) päätös tanssin ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman vahvistamisesta 1 000,― 400,―
28) päätös tanssin ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman muuttamisesta 500,―
29) lupa vieraskieliselle peruskouluun tai lukioon verrattavalle koululle antaa sellaisia todistuksia, jotka tuottavat samat oikeudet kuin peruskoulun ja lukion antamat todistukset 400,―
30) poikkeuslupa vieraskielisen yksityisen koulun opettajalle vieraskielisistä yksityisistä kouluista annetussa asetuksessa mainituista ehdoista 400,―
31) lupa ammatillisen oppilaitoksen koulutustehtävän olennaiseen muuttamiseen sekä oppilaitoksen sijaintipaikan, nimen ja opetuskielen muuttamiseen 1 000,―
32) lupa ammatilliselle oppilaitokselle saada järjestää toiseen oppilaitosmuotoon kuuluvaa koulutusta 1 000,―
33) lupa ammatilliselle oppilaitokselle antaa ammatillisen peruskoulutuksen ohella kotitalousopetusta 1 000,―
34) lupa opettajankoulutusosaston perustamiseen ammatilliseen oppilaitokseen 700,―
35) lupa periä oppilasmaksuja 400,―
36) lupa valtionosuutta tai -avustusta saavien ammatillisten oppilaitosten yhdistämiseen 2 000,―
37) lupa peruskoulun ja lukion todistuksenanto-oikeuteen kansanopistolle sekä lupa peruskoulun todistuksenanto-oikeuteen kansalaisopistolle 400,―
38) erivapauspäätös asetuksella säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista, ellei siitä ole suoritettava leimaveroa 1 000,―

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.