1385/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Asetus räjähdeasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1993 annetun räjähdeasetuksen (473/93) 1 § ja 4 §:n 10 ja 11 kohta, sekä lisätään 4 §:ään uusi 12 ja 13 kohta ja asetukseen uusi 36 a ja 37 a §, uusi 4 a luku sekä uusi 54 a § seuraavasti:

1 §

Tämä asetus koskee 2 ja 3 §:ssä säädetyin poikkeuksin räjähteitä sekä niiden valmistusta, käyttöä, luovuttamista, hallussapitoa, kauppaa, varastointia, säilyttämistä, maahantuontia, siirtoa ja hävittämistä sekä suuronnettomuuden vaaran torjuntaa.

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi määrätä, että räjähteiden siirtoa koskevia säännöksiä sovelletaan myös muihin kuin 4 §:ssä tarkoitettuihin aineisiin ja välineisiin, milloin siihen on aineiden ja välineiden räjähdysvaaran vuoksi perusteltua aihetta.

4 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


10) myymälävarastolla 38 §:ssä tarkoitettujen varastosuojien muodostamaa varastoa, jossa varastoidaan pääosin liikkeenharjoittajan omaan vähittäismyyntiin tarkoitettuja räjähteitä;

11) suojaetäisyydellä varastosuojan tai muun räjähteitä sisältävän kohteen ja suojattavan kohteen välistä lyhintä sallittua etäisyyttä;

12) räjähdealan yrityksellä luonnollista tai oikeushenkilöä, jolla on räjähteiden valmistus-, varastointi-, käyttö-, siirto- tai kauppaoikeus; sekä

13) siirrolla räjähteen siirtämistä paikasta toiseen Euroopan talousalueella lukuun ottamatta saman laitoksen alueella, kuten tehdasalueella, varastoalueella ja työmaalla, tapahtuvia siirtoja.

36 a §

Muiden räjähteiden kuin pyroteknisten välineiden vaatimustenmukaisuus voidaan 1 päivästä tammikuuta 1995 todeta 33―36 §:ssä tarkoitettujen menettelyjen sijasta räjähteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta annetun asetuksen (1384/94) mukaisesti.

Räjähteiden hyväksymistä koskevia 33―36 §:n säännöksiä ei sovelleta 31 päivän joulukuuta 2002 jälkeen muiden kuin pyroteknisten välineiden hyväksymiseen.

37 a §

Mitä 37 §:ssä säädetään räjähteiden maahantuonnista, ei koske räjähteitä, joiden vaatimustenmukaisuus on todettu räjähteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta annetun asetuksen mukaisesti.

4 a luku

Räjähteiden siirto Euroopan talousalueella

37 b §

Mitä tässä luvussa säädetään, ei koske pyroteknisten välineiden ja niihin rinnastettavien välineiden siirtoa eikä ampuma-aseen hallussapitoon oikeutetun omaan käyttöönsä 49 §:n mukaisesti hankkiman ruudin siirtoa.

37 c §

Räjähteitä saa siirtää ainoastaan niille räjähdealan yrityksille, jotka ovat saaneet teknilliseltä tarkastuskeskukselta räjähteiden siirtoon oikeuttavan asiakirjan (siirtotodistus).

Siirtotodistus myönnetään räjähdealan yritykselle, joka on tehnyt ilmoituksen teknilliselle tarkastuskeskukselle rekisteröintiä varten ja jolla on oikeus hankkia räjähteitä.

Ilmoituksessa räjähdealan yrityksen on esitettävä yhteystiedot sekä selvitys, että sillä on oikeus hankkia räjähteitä.

Siirtotodistus on voimassa viisi vuotta, jollei erityistä syytä muuhun ole. Teknillinen tarkastuskeskus voi asettaa siirtotodistukseen ehtoja tai rajoituksia ja peruuttaa siirtotodistuksen perustellusta syystä.

37 d §

Siirtotodistuksesta on ennen räjähteiden lähettämistä toimitettava jäljennös räjähteiden lähettäjälle.

Siirtotodistus, sen jäljennös tai vastaava ulkomaisen toimivaltaisen viranomaisen antama asiakirja on esitettävä pyydettäessä Suomessa tapahtuvan siirron aikana teknilliselle tarkastuskeskukselle tai poliisille.

Jos räjähteiden siirto tapahtuu Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kautta, siirtotodistus on pyydettäessä esitettävä räjähteiden siirtoa valvoville asianomaisen valtion viranomaisille.

37 e §

Jos räjähteitä siirretään sellaisesta valtiosta tai sen osasta, jossa edellytetään jokaiselle siirrolle erillistä asiakirjaa, siirtotodistus myönnetään toimituseräkohtaisena. Siirtotodistus voidaan myöntää toimituseräkohtaisena myös muusta erityisestä syystä.

Toimituseräkohtaista siirtotodistusta haetaan teknilliseltä tarkastuskeskukselta. Hakemuksessa on esitettävä seuraavat tiedot:

1) räjähteiden lähettäjän ja siirron järjestäjien nimet ja osoitteet;

2) räjähteiden määrät;

3) räjähteiden kauppanimet, kuvaukset, käyttötarkoitukset ja YK-numerot;

4) räjähteiden vaatimustenmukaisuutta koskevat tiedot, jos räjähteet luovutetaan ensimmäistä kertaa jakeluun tai käyttöön Euroopan talousalueella;

5) kuljetustapa ja -reitti sekä tarvittaessa rajanylityspaikat Euroopan talousalueella; sekä

6) ennakoitu lähtö- ja saapumispäivämäärä.

37 f §

Räjähdettä ei saa luovuttaa siirrettäväksi, ellei räjähteiden vastaanottaja ole toimittanut määräpaikkakunnan toimivaltaiselta viranomaiselta saatua räjähteiden siirtotodistusta. Ennen räjähteiden siirtoa on lisäksi saatava hyväksyminen myös niiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden toimivaltaisilta viranomaisilta, joiden alueen kautta räjähteet kuljetetaan.

Toimivaltaisella viranomaisella tarkoitetaan tässä luvussa Suomessa teknillistä tarkastuskeskusta sekä muiden valtioiden sitä viranomaista, joka valvoo räjähteiden siirtoa.

37 g §

Lisäksi on noudatettava, mitä räjähteiden maastaviennistä muualla säädetään.

37 h §

Teknillinen tarkastuskeskus pitää rekisteriä räjähdealan yrityksistä. Rekisterissä olevia tietoja saadaan luovuttaa Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden viranomaisille ja Euroopan yhteisöjen komissiolle.

37 i §

Räjähdealan yrityksen on pidettävä räjähteistä tiedostoa, josta on käytävä ilmi ainakin seuraavat tiedot:

1) saapuneet räjähteet ja niiden lähettäjien nimet;

2) lähetetyt räjähteet ja niiden vastaanottajien nimet sekä siirtotodistusten numerot;

3) varastossa olevat räjähteet; sekä

4) omassa toiminnassa käytetyt räjähteet.

Tiedosto on säilytettävä vähintään kolme vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jona siirto tapahtui. Tiedosto on vaadittaessa esitettävä valvontaviranomaisille.

54 a §

Räjähteitä saa hankkia ja pitää hallussa vain se, jolle räjähteitä saa luovuttaa 49 §:n mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995. Räjähteitä saa kuitenkin siirtää Suomessa ilman siirtotodistusta enintään 31 päivään joulukuuta 1995. Räjähteiden siirtoa koskevia säännöksiä ei sovelleta räjähteiden siirrossa niihin Euroopan talousalueen valtioihin tai niiden valtioiden kautta, joissa vastaava räjähteiden siirtoa koskeva menettely ei ole voimassa.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa annetut räjähteiden hyväksynnät ovat voimassa hyväksymispäätöksen mukaisesti. Muiden räjähteiden kuin pyroteknisten välineiden hyväksymispäätökset ovat voimassa kuitenkin enintään 31 päivään joulukuuta 2002.

Tämän asetuksen voimaantulon jälkeen räjähdeasetuksen 33 §:n perusteella annetut räjähteiden hyväksynnät ovat voimassa hyväksymispäätöksen mukaisesti. Muiden räjähteiden kuin pyroteknisten välineiden hyväksynnät ovat voimassa kuitenkin enintään 31 päivään joulukuuta 2002.

Neuvoston direktiivi 93/15/ETY; EYVL N:o L 121, 15.5.1993, s. 20

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.