1380/1994

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1994

Valtioneuvoston päätös asbestityöstä

Valtioneuvosto on työministeriön esittelystä päättänyt 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/58) 47 §:n nojalla, sellaisena kun se on 29 päivänä tammikuuta 1993 annetussa laissa (144/93):

1 §
Tarkoitus

Tämän päätöksen tarkoituksena on työstä johtuvan asbestille altistumisen ja siitä aiheutuvan terveysvaaran vähentäminen ja ehkäisy. Päätöksessä asetetaan raja-arvot ja muut erityiset vaatimukset.

2 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan työhön, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa altistumista asbestille tai muille kuitumaisille silikaattimineraaleille, joiden vaikutus ihmisen terveyteen on voimakkuudeltaan ja laadultaan asbestin vaikutusten kaltainen.

Asbestia ja asbestipitoista tuotetta koskevista kielloista määrätään asbestin ja asbestipitoisen tuotteen valmistuksen, maahantuonnin, myymisen ja käyttöön ottamisen kieltämisestä annetussa valtioneuvoston päätöksessä (852/92).

Asbestipitoisen jätteen käsittelystä säädetään jätelaissa (1072/93).

3 §
Yleisiä määräyksiä

Asbestipurkutyössä ja muussa rakentamisessa työnantajan, suunnittelijan, rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo toimintaa yhteisellä rakennustyömaalla sekä yhteisellä työmaalla korvausta vastaan työskentelevän itsenäisen työnsuorittajan on yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei asbestityöstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muillekaan työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille.

Yhteisellä rakennustyömaalla korvausta vastaan työskentelevän itsenäisen työnsuorittajan tulee noudattaa, mitä tässä päätöksessä ja sen nojalla annetuissa tarkemmissa määräyksissä asbestipurkutyöstä, työntekijän pätevyydestä, työssä käytettävistä koneista, laitteista ja välineistä, työmenetelmistä sekä asbestin käsittelystä ja säilyttämisestä määrätään.

Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on rakennusten tai rakenteiden purkutyötä varten varmistuttava siitä, ettei purettavissa rakenteissa ole asbestia tai huolehdittava siitä, että purkutyö tehdään asbestipurkutyönä.

Työntekijän on saamansa opastuksen ja työnantajalta saamiensa ohjeiden mukaisesti työssään huolehdittava omasta sekä muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä, jos hänen työnsä vaikuttaa heihin.

Työnantajan ja työntekijöiden on yhteistoiminnassa pyrittävä ylläpitämään ja tehostamaan työturvallisuutta työpaikalla Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijät saavat riittävän ajoissa tarpeelliset tiedot turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavista asioista työpaikalla ja että näitä asioita käsitellään asianmukaisesti ja riittävän ajoissa työnantajan ja työntekijöiden tai heidän edustajiensa kesken.

4 §
Määritelmiä

Tässä päätöksessä asbestilla tarkoitetaan seuraavia kuitumaisia silikaattimineraaleja:

― Aktinoliitti CAS No 77536―66―4

― Amosiitti CAS No 12172―73―5

― Antofylliitti CAS No 77536―67―5

― Krysotiili CAS No 12001―29―5

― Krokidoliitti CAS No 12001―28―4

― Tremoliitti CAS No 77536―68―6

Kuitumaisia asbestia terveysvaikutuksiltaan muistuttavia silikaattimineraaleja ovat:

― Erioniitti CAS No 12150―42―8

Hiukkanen katsotaan kuitumaiseksi, jos sen pituuden suhde läpimittaan on 3:1 tai enemmän.

Työpaikan ilman asbestipitoisuutta tässä päätöksessä määrättyihin raja-arvoihin verrattaessa otetaan huomioon vain sellaiset hengittyvät kuitumaiset asbestihiukkaset, joiden pituus on 5 µ m tai enemmän ja läpimitta 3 µ m tai vähemmän.

5 §
Altistuksen arviointi

Työnantajan tulee arvioida asbestipölylle altistumisen vaara siten, että työntekijöiden altistumisen luonne ja määrä tulee määritetyksi. Arviointi tulee uusia, jos on perusteltua syytä olettaa, että se on virheellinen tai jos työssä on tapahtunut altistumisen kannalta merkittäviä muutoksia.

Arvioinnin perusteeksi työnantajan on selvitettävä, onko työssä käytettävissä raaka-aineissa, tuotteissa, tai työvälineissä asbestia tai esiintyykö työympäristössä muuten asbestia ja missä määrin työpaikan ilmaan voi vapautua asbestipölyä.

Jos 1 momentissa tarkoitettu arviointi osoittaa, että asbestin pitoisuus työpaikan ilmassa on vähäisempi kuin 0,1 kuitua kuutiosenttimetrissä kahdeksan tunnin keskiarvona ei 7―9, 13 ja 15 §:ää sovelleta.

6 §
Altistumisen vähentäminen

Työntekijöiden työstä johtuva altistuminen asbestipölylle on vähennettävä mahdollisimman vähäiseksi ja joka tapauksessa alle 10 §:ssä määrätyn raja-arvon. Altistumisen vähentämiseksi on ryhdyttävä seuraaviin toimenpiteisiin:

1) rajoitetaan käytettävän asbestin määrä kussakin erillisessä tapauksessa mahdollisimman vähäiseksi;

2) rajoitetaan asbestipölylle altistuvien tai mahdollisesti altistuvien työntekijöiden lukumäärä mahdollisimman vähäiseksi;

3) suunnitellaan työmenetelmät sellaisiksi, että asbestipölyn pääsy ilmaan vältetään, ja jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, poistetaan pöly niin läheltä syntypistettä kuin mahdollista;

4) estetään työntekijöiden sekä heidän vaatetuksensa mukana tai muulla tavoin tapahtuva asbestin kulkeutuminen työpaikalta muualle;

5) käytetään riittävän hyvin altistumista estäviä tai vähentäviä koneita, ilmankäsittelykojeita, henkilönsuojaimia ja muita laitteita, valvotaan niiden kuntoa säännöllisesti sekä tarkastetaan niiden toiminta tarvittaessa;

6) korjataan tai vaihdetaan vahingoittuneet laitteet ennen käytön jatkamista.

7) varastoidaan ja kuljetetaan raaka-aineena käytettävä asbesti sopivissa pakkauksissa;

8) huolehditaan siitä, että kaikki rakennukset ja laitteet, joissa asbestia käsitellään, on mahdollista puhdistaa ja pitää kunnossa säännöllisesti ja tehokkaasti; sekä

9) poistetaan jätteet työpaikalta niin nopeasti ja tehokkasti kuin mahdollista suljetuissa pakkauksissa, jotka on varustettu pakkauksen asbestia sisältäväksi osoittavin merkinnöin.

Edellä 1 momentin 9 kohtaa ei sovelleta kaivoksiin.

7 §
Asbestille altistavan toiminnan ilmoittaminen työsuojeluviranomaiselle

Ennen kuin työnantaja ryhtyy harjoittamaan 2 §:ssä tarkoitettua muuta toimintaa kuin asbestipurkutyötä, hänen on kirjallisesti ilmoitettava toiminnasta työsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä viimeistään kuukautta ennen toiminnan alkamista. Viranomaisen suostumuksella tämä aikaväli voi olla lyhyempi.

Jos 1 momentissa tarkoitetun toiminnan harjoittamiseen on ryhdytty ennen tämän päätöksen voimaantuloa, on ilmoitus toiminnasta tehtävä kahden kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta.

Silloin, kun ilmoitusta ei voida tehdä ennen toiminnan aloittamista, on ilmoitus tehtävä heti, kun se on mahdollista.

Ilmoituksesta on ilmettävä ainakin:

1) työpaikkatiedot;

2) asbestipitoisen materiaalin ominaisuudet ja määrä;

3) toiminnan laatu; sekä

4) asbestia sisältävät käsiteltävät tuotteet.

Toimintaa koskevien tietojen muuttuessa asbestille altistumisen tai työsuojelun valvonnan kannalta olennaisesti on työnantajan tehtävä uusi ilmoitus.

8 §
Altistusalueen rajaaminen ja suojavaatteet

Työnantajan on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että:

1) altistusalue on selvästi rajattu ja varoitusmerkinnöin osoitettu;

2) altistusalueelle ei ole pääsyä muilla kuin niillä henkilöillä, joille se työnsä puolesta on välttämätöntä; sekä

3) altistusalueella ei syödä, juoda tai tupakoida.

Työntekijöille on varattava paikka, jossa he voivat syödä tai juoda altistumatta asbestipölylle.

Työnantajan on varattava työntekijälle sopiva työ- ja suojavaatetus ja valvottava, että sitä asianmukaisesti käytetään, tarkastetaan ja puhdistetaan. Työntekijän tulee huolellisesti ja ohjeiden mukaan käyttää ja hoitaa häneen käyttöönsä annettua työ- ja suojavaatetusta.

Työ- ja suojavaatteet on työn jälkeen jätettävä työpaikalle. Jos työnantaja ei itse hoida näiden vaatteiden hävittämistä tai puhdistusta, ne voidaan pesettää sellaisessa ulkopuolisessa laitoksessa, jossa on varusteet tämänkaltaiseen pesuun. Tällöin vaatetus on kuljetettava pesulaan suljetuissa säiliöissä.

Työntekijöiden pitovaatteille on varattava työ- ja suojavaatteiden säilytyspaikasta erilliset säilytyspaikat.

Työnantajan on varattava työntekijöille asianmukaiset pesu- ja käymälävarustukset sekä pölyisten toimintojen ollessa kyseessä suihkut.

9 §
Asbestialtistumisen seuranta

Työnantajan tulee seurata suunnitelmallisin ja säännöllisin työpaikan ilman asbestipitoisuuden mittauksin, että 10 §:ssä määrättyä raja-arvoa noudatetaan.

Työpaikan ilmassa asbestipitoisuus on mitattava yleensä vähintään kerran kolmessa kuukaudessa ja joka tapauksessa aina kun tehdään altistumisen kannalta olennaisia teknisiä muutoksia.

Kerran vuodessa tehdyt mittaukset ovat riittäviä silloin, kun työpaikan olosuhteet eivät ole olennaisesti muuttuneet ja kahden edellisen mittauksen tulokset ovat olleet vähemmän kuin puolet 10 §:ssä määrätystä raja-arvosta.

Mittaukset tulee toteuttaa niin, että näytteet edustavat työntekijöiden henkilökohtaista altistusta asbestipölylle.

Silloin, kun eri henkilöiden altistuminen asbestipölylle on riittävässä määrin samankaltaista, voidaan näytteet ottaa ryhmäkohtaisesti.

Näytteenoton on oltava riittävän pätevän henkilön suorittama.

Näytteet on analysoitava laboratoriossa, jolla on laitteet ja pätevyys asbestin tunnistamiseen ja analysoimiseen.

Näytteenoton keston tulee olla sellainen, että altistus voidaan varmentaa kahdeksan tunnin vertailuajalle mittauksilla tai aikapainotetulla laskennalla. Näytteenoton keston tulee myös olla sellainen, että suodattimien hiukkaskuorma on käytetyn menetelmän mukainen.

Työministeriö antaa tarkemmat määräykset työpaikan ilman asbestipitoisuuden mittauksista.

10 §
Asbestipitoisuuden raja-arvo

Työpaikan ilman asbestipitoisuuden raja-arvo on 0,3 kuitua kuutiosenttimetrissä mitattuna tai laskettuna kahdeksan tunnin vertailuajalle.

Työntekijän hengitysilman asbestipitoisuusei saa ylittää 1 momentissa mainittua raja-arvoa.

11 §
Toimenpiteet havaittaessa, että työpaikan ilman asbestipitoisuus ylittää 10 §:ssä määrätyn raja- arvon

Jos työpaikan ilman asbestipitoisuus ylittää 10 §:ssä määrätyn raja-arvon, on selvitettävä syyt raja-arvon ylitykseen ja ryhdyttävä asianmukaisiin välittömiin toimenpiteisiin ilman asbestipitoisuuden pienentämiseksi mahdollisimman vähäiseksi.

Alueella, jota 10 §:ssä määrätyn raja-arvon ylittävä mittaus edustaa, ei saa tehdä muita töitä kuin työpaikan ilman asbestipitoisuuden vähentämiseksi on tarpeellista eikä näitä töitä saa tehdä ilman tarkoituksenmukaisia ja riittävän tehokkaita hengityssuojaimia ja muita henkilönsuojaimia.

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden tehokkuuden varmentamiseksi on työpaikan ilman asbestipitoisuus viipymättä mitattava korjaustoimenpiteiden toteuttamisen jälkeen.

12 §
Toimenpiteet silloin, kun on ennakoitavissa, että työpaikan ilman asbestipitoisuus ylittää 10 §:ssä määrätyn raja-arvon

Sellaisen työn varalta, jossa on ennakoitavissa, että asbestipitoisuus ylittää 10 §:ssä määrätyn raja-arvon eivätkä työhön ja työympäristöön kohdistuvat toimenpiteet ole kohtuudella mahdollisia, työnantajan on ryhdyttävä muihin toimenpiteisiin työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi.

Erityisesti tässä tarkoituksessa työnantajan on varattava työntekijöille sopivat ja riittävän tehokkaat hengityssuojaimet ja muut henkilönsuojaimet. Työntekijöiden on käytettävä tällaisia suojaimia kyseessä olevassa työssä.

Työnantajan on määriteltävä alue, jolla oleskelu edellyttää 2 momentissa mainittujen suojaimien käyttöä. Työnantajan on asetettava näkyville varoitusmerkkejä, joista ilmenee, että alueen ilman asbestipitoisuus voi ylittää 10 §:ssä määrätyn raja-arvon.

13 §
Asbestille altistuneiden terveyden seuranta

Asbestipölylle altistavaa työtä tekevien työntekijöiden terveystarkkailusta on voimassa, mitä työterveyshuoltolaissa (743/78) tai sen nojalla säädetään tai määrätään työntekijöiden terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä.

Jos työntekijä on terveydentilaltaan asbestityöhön sopimaton, häntä ei tule käyttää tällaiseen työhön.

Työntekijä tai työnantaja voi vaatia 1 momentissa tarkoitetun terveydentilan arvioinnin suorittamista uudelleen, jos siihen on perusteltua syytä.

14 §
Opetus ja ohjeet

Työnantajan on annettava työntekijöille ja heidän edustajilleen riittävästi asbestityötä koskevaa opetusta ja ohjausta kiinnittäen huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:

1) asbestipölylle altistumisen aiheuttamat terveysvaarat;

2) ilman asbestipitoisuuksille määrätyt raja-arvot ja työpaikan ilman ja työntekijöiden hengitysilman laadun seurantaa koskevat vaatimukset;

3) asbestityöhön liittyvä hygienia;

4) tupakoinnin erityinen vaarallisuus asbestille altistumisen yhteydessä;

5) varotoimenpiteet varustauduttaessa käyttämään ja käytettäessä suojaimia ja suojavarusteita; sekä

6) erityiset varotoimenpiteet, jotka on suunniteltu pitämään asbestialtistusta mahdollisimman vähäisenä.

15 §
Tiedonantovelvollisuudet

Työnantajan on annettava työntekijöille tai heidän edustajilleen tietoja:

1) edellä 7 §:n mukaiseen ilmoitusmenettelyyn liittyvistä asiakirjoista;

2) työpaikan ilman asbestipitoisuudesta ja työntekijöiden asbestipölylle altistumista koskevien mittausten ja arviointien tuloksista ja niiden merkityksestä;

3) niin pian kuin mahdollista 10 §:ssä määrätyn raja-arvon ylittävistä mittaustuloksista ja raja-arvon ylitykseen johtaneista syistä; sekä

4) niin pian kuin mahdollista toimenpiteistä, joihin on hätätilanteissa ryhdytty.

Työntekijöille on annettava tietoja ja neuvoja heidän terveydentilansa seuraamisesta altistuksen loputtua.

16 §
Asbestipitoisten rakenteiden purku- ja saneeraustöiden valtuutuksen edellytykset

Asbestia sisältävien rakennusten ja rakenteiden purkamista, asbestin poistamista niistä, asbestirakenteiden koteloimista ja peittämistä, asbestisiivousta tai asbestipitoisten jätteiden kokoamista ja viimeistelyä työpaikalta pois kuljetettaviksi (asbestipurkutyötä) saa tehdä vain sellainen työnantaja tai itsenäinen työnsuorittaja, jonka työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on valtuuttanut tällaista työtä tekemään.

Työministeriö voi tarvittaessa määrätä yhden työsuojelupiirin työsuojelutoimiston myöntämään valtakunnallisesti valtuutukset.

Työsuojelutoimiston on annettava valtuutus hakijalle, jos seuraavat edellytykset on täytetty:

1) työsuojelutoimisto on todennut hakijan päteväksi tekemään 1 momentissa tarkoitettua työtä tämän päätöksen ja muiden tällaista työtä koskevien määräysten mukaisesti;

2) työnjohtajat ja työntekijät ovat saaneet tai itsenäinen työnsuorittaja on saanut 17 §:ssä tarkoitetun koulutuksen asbestipurkutyöhön;

3) työnjohtajille ja työntekijöille tai itsenäiselle työnsuorittajalle on tehty asbestityötä tekevien lääkärintarkastuksista annetussa työsuojeluhallituksen päätöksessä tarkoitettu terveystarkastus ja lääkäri on todennut heidät terveydentilaltaan soveltuvaksi 1 momentissa tarkoitettuihin töihin; sekä

4) hakijalla on käytössään asianmukaiset laitteet ja muut varusteet.

Hakijan on valtuutushakemuksensa käsittelemistä varten toimitettava työsuojelutoimistolle tarpeelliset asiakirjat.

Työsuojelutoimiston on annettava valtuutusta koskeva päätös 90 päivän kuluessa hakemuksen saapumisesta työsuojelutoimistoon.

Työministeriö voi asianomaisen työsuojelupiirin työsuojelutoimiston esityksestä peruuttaa valtuutuksen, jos valtuutuksen ehtoja tai asbestipölyn aiheuttaman vaaran ehkäisemiseksi annettuja lakeja, asetuksia tai viranomaisten määräyksiä rikotaan taikka valtuutusta vaativa toiminta todetaan lopetetuksi tai valtuutusehtoja koskevat säädökset tai määräykset muuttuvat olennaisesti.

Valtuutus on voimassa koko maan alueella.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua valtuutusta ei tarvita työssä, jossa poistetaan ulkotiloissa kokonaisena asbestisementistä tehtyjä katto- tai seinälevyjä taikka jossa purkutyöhön tarvittava kokonaistyöaika ei ylitä yhtä henkilötyötuntia.

17 §
Koulutus

Asbestipurkutyökoulutuksen tulee sisältää asbestin ominaisuuksia ja terveysvaikutuksia, tarpeellisia suojaustoimenpiteitä sekä purkutyötekniikkaa koskevat jaksot. Lisäksi koulutuksen tulee sisältää perusteelliset käytännön purkutyöharjoitukset.

Koulutuksen hyväksymisestä määrää työministeriö erikseen.

18 §
Asbestikartoitus

Asbestipurkutyötä varten rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta on:

1) paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti;

2) selvitettävä asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laatu ja määrä; sekä

3) selvitettävä rakenteissa olevan asbestin ja sitä sisältävien materiaalien pölyävyys käsiteltäessä tai purettaessa.

Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on huolehdittava siitä, että asbestikartoituksen tulokset kirjataan rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen(629/94) 7 §:ssä tarkoitettuun asiakirjaan.

19 §
Työsuunnitelma asbestipurkutyössä

Asbestipurkutyötä suorittamaan ryhtyvän työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan on tehtävä työsuunnitelma ennen kuin asbestipurkutyö aloitetaan.

Suunnitelmassa on esitettävä työntekijöiden ja muiden työn vaikutuspiirissä olevien henkilöiden turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi tarpeelliset toimenpiteet:

1) purkutyötä tekevien työntekijöiden altistumisen estäminen;

2) muiden työn vaikutuspiirissä olevien henkilöiden altistumisen estäminen;

3) asbestipölyn työympäristöön leviämisen estäminen;

4) työkohteen puhdistaminen asbestijätteistä ja asbestipölystä; sekä

5) asbestijätteiden käsittely työpaikalla.

Lisäksi suunnitelman tulee sisältää tietoa seuraavista seikoista:

1) työn luonne, alkamisaika ja todennäköinen kesto;

2) paikka, jossa työ tehdään;

3) asbestikartoituksen suorituspäivä, tekijä ja kartoitukseen liittyvien asiakirjojen haltija;

4) asbestin tai asbestipitoisen materiaalin purkuun käytettävät menetelmät;

5) työntekijöiden suojaukseen ja puhdistamiseen käytettävät laitteet ja niiden ominaisuudet;

6) asbestipölyn työympäristöön leviämisen estämiseksi käytettävät laitteet ja niiden ominaisuudet; sekä

7) sen kaatopaikan nimi, jonne jätteet toimitetaan.

Työnantajan on toimitettava työsuunnitelma vähintään seitsemän päivää ennen työn aloittamista työpaikkaa tarkastavalle työsuojeluviranomaiselle. Viranomaisen suostumuksella tämä aikaväli voi olla lyhyempi.

Silloin kun työsuunnitelman toimittaminen ennen työn aloittamista työsuojeluviranomaiselle ei ole mahdollista, on työsuunnitelma toimitettava tai ainakin ilmoitus työstä tehtävä työsuojeluviranomaiselle heti, kun se on mahdollista.

20 §
Asbestipurkutyön suorittaminen

Rakennusten ja rakenteiden purku on tehtävä siten, että asbesti ja asbestipitoiset materiaalit poistetaan asbestipurkutyönä siinä määrin kuin mahdollista ennen kuin rakenteet muuten hajoitetaan.

Asbestipurkutyö on tehtävä 18 §:ssä tarkoitetun työsuunnitelman mukaisesti.

Asbestipurkutyötä saavat johtaa ja tehdä vain sellaiset henkilöt, jotka ovat saaneet edellä 17 §:ssä tarkoitetun koulutuksen ja ovat terveydentilaltaan sopivia asbestipurkutyöhön.

Työministeriö antaa tarkemmat määräykset asbestipurkutyön suorittamisesta.

21 §
Yhteistoiminta

Sen lisäksi mitä työnantajan ja työntekijöiden välisestä yhteistoiminnasta ja tiedottamisesta erikseen säädetään on asbestityön osalta yhteistoiminnassa käsiteltävä:

1) 5 § 1 momentissa määrättyä altistumisen arviointia;

2) asbestille altistumisen seurantamittausten näytteenoa ennen näytteiden ottamista;

3) ennen toimenpiteisiin ryhtymistä toimenpiteitä, joihin ryhdytään sellaisen työn varalta, jossa on ennakoitavissa, että työpaikan ilman asbestipitoisuus ylittää 10 §:ssä määrätyn raja-arvon; sekä

4) asbestipurkutyösuunnitelmaa.

22 §
Tarkemmat määräykset

Työministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta.

23 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

Tällä päätöksellä kumotaan asbestityöstä 26 päivänä marraskuuta 1987 annettu valtioneuvoston päätös (886/87) siihen tehtyine muutoksineen. Kumotun päätöksen nojalla annetut työsuojeluhallituksen päätökset jäävät kuitenkin edelleen voimaan kunnes ne erikseen kumotaan.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä päätöksen edellyttämiin toimiin.

ETA-sopimuksen liite XVIII: neuvoston direktiivi 83/477/ETY
muut. 91/382/ETY

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1994

Työministeri
Ilkka Kanerva

Ylitarkastaja
Matti Kajantie

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.