1379/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Tilintarkastusasetus

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 28 päivänä lokakuuta 1994 annetun tilintarkastuslain (936/94) 7 §:n 2 momentin, 30 §:n 2 momentin, 32 §:n 2 momentin, 33 §:n 4 momentin ja 46 §:n 1 momentin nojalla:

Rekisteritiedot
1 §

Tilintarkastaja merkitään tilintarkastuslain 7 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin joko KHTtilintarkastajana tai HTM-tilintarkastajana. Tilintarkastusyhteisö merkitään rekisteriin joko KHT-yhteisönä tai HTM-yhteisönä.

Rekisteriin merkitään tilintarkastajan nimi, syntymäaika ja rekisteröintipäivä. Tilintarkastusyhteisön osalta rekisteriin merkitään toiminimi ja rekisteröintipäivä.

Tilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisöä koskeva merkintä tehdään rekisteriin sinä päivänä, jolloin tilintarkastuslain 7 §:n 2 momentissa tai 8 §:ssä tarkoitettu ilmoitus saapuu kauppa- ja teollisuusministeriölle.

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta antaa pyynnöstä hyväksyttyä tilintarkastajaa ja tilintarkastusyhteisöä koskevat tiedot, joita tarkoitetaan lakisääteisten tilintarkastusten suorittamisesta vastuussa olevien henkilöiden hyväksymisestä 10 päivänä huhtikuuta 1984 annetun kahdeksannen EY:n neuvoston direktiivin (84/253/ETY) 28 artiklassa.

Asioiden käsittely valtion tilintarkastuslauta kunnassa
2 §

Valtion tilintarkastuslautakunta, jäljempänä lautakunta, kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta taikka jos puolet muista jäsenistä sitä vaatii.

3 §

Lautakunnan päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten jakautuessa tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

4 §

Sihteeri esittelee ja valmistelee lautakunnassa käsiteltävät asiat sekä suorittaa puheenjohtajan määräämät muut tehtävät.

5 §

Jollei valitusta lautakunnassa jätetä tutkimatta tai heti hylätä, on asianosaiselle, joka ei ole valittajana, varattava tilaisuus antaa valituksen johdosta vastine. Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta antaa asiassa selityksen.

6 §

Lautakunta voi sen käsiteltävänä olevassa asiassa kuulla asiantuntijoita ja hankkia asiantuntijalausuntoja.

Lautakunta voi asian selvittämiseksi kuulla asianosaista myös suullisesti.

7 §

Lautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten esteellisyydestä on soveltuvin osin voimassa, mitä tuomarin esteellisyydestä on säädetty.

8 §

Lautakunnan kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään läsnä olevat, käsiteltävät asiat asiakirjoineen, äänestykset ja lautakunnan päätökset. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Jäsenen eriävä mielipide ja sihteerin lautakunnan päätöksestä poikkeava päätösehdotus on asianomaisen allekirjoittamana liitettävä taltiokappaleeseen.

Asianosaiselle annettavat päätöskappaleet ja muut lautakunnan toimituskirjat allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa asian esitellyt sihteeri.

9 §

Jäljennös lautakunnan päätöksestä on toimitettava kauppa- ja teollisuusministeriölle.

Lautakunta voi toimittaa jäljennöksen päätöksestään muullekin kuin 1 momentissa mainitulle viranomaiselle ja julkaista siitä selostuksen, milloin se katsoo päätöksellä olevan yleistä merkitystä.

10 §

Tilintarkastuslain 28 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja ohjeita lautakunta voi antaa kauppa- ja teollisuusministeriön välityksellä, milloin lautakunta yhdenmukaisen hyvän tilintarkastustavan edistämiseksi katsoo siihen olevan aihetta.

Tilintarkastuslain 28 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja lausuntoja lautakunta antaa kauppa- ja teollisuusministeriölle sen pyynnöstä, milloin lautakunta yhdenmukaisen hyvän tilintarkastustavan edistämiseksi katsoo siihen olevan aihetta.

Lautakunnan tulee antaa vuosittain kuuden kuukauden kuluessa kalenterivuoden päättymisestä kauppa- ja teollisuusministeriölle kertomus toiminnastaan.

11 §

Lautakuntaan sovelletaan valtion komiteoista annettuja määräyksiä, jollei tässä asetuksessa ole toisin säädetty.

12 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvistaa tarvittaessa lautakunnalle tämän esityksestä työjärjestyksen.

Erinäisiä säännöksiä
13  §

Tilintarkastajajärjestelmän valvontalautakunnassa tilintarkastuslain voimaan tullessa ratkaisematta olevat valitusasiat käsitellään valtion tilintarkastuslautakunnassa.

Keskuskauppakamarin tilintarkastajalautakunnassa tilintarkastuslain voimaan tullessa ratkaisematta olevat asiat käsitellään Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnassa.

Kauppakamarin tilintarkastajavaliokunnassa tilintarkastuslain voimaan tullessa ratkaisematta olevat asiat käsitellään kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnassa.

14 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.