1378/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Asetus geologian tutkimuskeskuksesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään geologian tutkimuskeskuksesta 16 päivänä joulukuuta 1983 annetun lain (995/83) 2 ja 6 §:n nojalla:

Tehtävät
1 §

Geologian tutkimuskeskuksen tehtävänä on geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain 2 §:n mukaisesti tehdä geologian, geofysiikan ja geokemian tutkimusta yhteiskunnan ja elinkeinoelämän käyttöön oma-aloitteisesti, yhteishankkeina ja toimeksiannoista. Tehtävänsä toteuttamiseksi tutkimuskeskus:

1) tuottaa perustietoa maankamarasta ja sen ominaisuuksista;

2) etsii, inventoi ja arvioi geologisia raaka-ainevaroja sekä ylläpitää niitä koskevia tiedostoja;

3) tekee luonnonvarojen kestävään käyttöön, maankäytön suunnitteluun ja ympäristön tilan seurantaan liittyviä tutkimuksia; sekä

4) huolehtii toimialansa tietohuollosta ja muista tehtävistä, jotka säädetään tai määrätään sen tehtäväksi.

Organisaatio ja henkilöstö
2 §

Tutkimuskeskuksessa on johtokunta, jossa on enintään seitsemän jäsentä. Yhtenä jäsenenä johtokuntaan kuuluu tutkimuskeskuksen ylijohtaja. Tutkimuskeskuksen henkilöstöllä on oikeus valita keskuudestaan yksi jäsen neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Valtioneuvosto nimittää johtokunnan muut jäsenet neljäksi vuodeksi kerrallaan sekä määrää johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

3 §

Tutkimuskeskuksen toimintaa johtaa ylijohtaja.

Tutkimuskeskuksen toimintaorganisaatio muodostuu tutkimus- ja muista tulosyksiköistä.

4 §

Tutkimuskeskuksessa on ylijohtajan lisäksi tutkimusjohtajia, johtajia, tutkimusprofessoreita ja muuta virka- ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

Tutkimuskeskuksen ylijohtajalla, tutkimusjohtajalla ja tutkimusyksikön johtajalla on professorin arvonimi.

Mitä tässä asetuksessa säädetään virkamiehestä, koskee soveltuvin osin myös työsopimussuhteista henkilöstöä.

Asioiden käsittely
5 §

Tutkimuskeskukselle kuuluvat asiat ratkaisee johtokunta, ylijohtaja tai, sen mukaan kuin työjärjestyksessä tai taloussäännössä määrätään, muu virkamies tai toimihenkilö.

Johtokunta ja ylijohtaja ratkaisevat asiat esittelystä. Työjärjestyksessä määrätään, mitkä muut asiat ratkaistaan esittelystä.

6 §

Johtokunta päättää:

1) tutkimuskeskuksen toimintaperiaatteista ja yleisistä toimintalinjoista sekä palvelu- ja muista tavoitteista ottaen huomioon kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa sovitut tavoitteet;

2) tutkimuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarvioehdotuksesta, vuotuisen toimintasuunnitelman keskeisistä toimintalinjoista sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksymisestä;

3) tutkimusyksiköistä ja niiden toimialoista; sekä

4) muista tutkimuskeskuksen toiminnan kannalta laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista.

7 §

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä ovat läsnä.

Asiat ratkaistaan johtokunnassa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

8 §

Ylijohtaja johtaa ja kehittää tutkimuskeskuksen toimintaa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Ylijohtaja ratkaisee tutkimuskeskukselle kuuluvat asiat, joita ei ratkaista johtokunnassa tai joita ei työjärjestyksessä tai taloussäännössä ole siirretty muun virkamiehen tai toimihenkilön ratkaistavaksi.

9 §

Ylijohtaja vahvistaa tutkimuskeskuksen työjärjestyksen ottaen huomioon 6 §:n 3 kohdan.

Kelpoisuusvaatimukset
10 §

Ylijohtajalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys geologiseen tutkimustoimintaan sekä johtamistaito.

Tutkimusjohtajalta, johtajalta ja tutkimusprofessorilta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys toimialaansa sekä tehtävien edellyttämä johtamistaito.

Henkilöstön ottaminen
11 §

Tutkimuskeskuksen ylijohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

Tutkimusjohtajan ja tutkimusyksikön johtajan ja tutkimusprofessorin nimittää johtokunta ylijohtajan esityksestä.

Muun kuin 1 ja 2 momentissa mainitun virka- ja työsuhteisen henkilöstön nimittää tai ottaa palvelukseen ylijohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

12 §

Ylijohtajan sijaisena toimii kauppa-ja teollisuusministeriön määräämä virkamies.

Erinäisiä määräyksiä
13 §

Tutkimuskeskus valvoo ja edistää valtion etua ja oikeutta löytämiinsä esiintymiin, jotka sisältävät kaivoslaissa (503/65) tarkoitettuja kaivoskivennäisiä.

Tutkimuskeskus kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja virastoissa valtion etua ja oikeutta kaikissa tutkimuskeskukselle kuuluvissa asioissa, jollei muualla ole toisin säädetty.

14 §

Tutkimuskeskuksen palveluksessa oleva henkilö ei saa itselleen varata kaivoslaissa tarkoitettua etuoikeutta mahdollisen esiintymän valtaamiseen eikä vallata tällaista esiintymää.

15 §

Tarkemmat määräykset tutkimuskeskuksen organisaatiosta, tulosyksiköiden ja henkilöstön tehtävistä ja toimivallasta sekä asioiden käsittelemisestä ja toiminnan muusta järjestelystä annetaan työjärjestyksessä sekä taloudellisten asioiden osalta taloussäännössä.

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset
16 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995. Tällä asetuksella kumotaan geologian tutkimuskeskuksesta 16 päivänä helmikuuta 1990 annettu asetus (188/90).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

17 §

Valtioneuvoston 25 päivänä helmikuuta 1993 asettama geologian tutkimuskeskuksen johtokunta toimii tämän asetuksen voimaan tultua 2 §:ssä tarkoitettuna johtokuntana toimikautensa loppuun.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.