1357/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Laki Helsingin yliopistosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Helsingin yliopistosta 24 päivänä toukokuuta 1991 annetun lain (854/91) 11 §:n 1 ja 2 momentti, 17 § sekä 31 §:n 1 momentti seuraavasti:

11 §
Konsistorin kokoonpano

Konsistoriin kuuluvat rehtori, vararehtorit ja tiedekuntien dekaanit sekä kolmetoista muuta jäsentä, jotka valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut kolmetoista jäsentä valitaan seuraavasti:

1) muut opettajat ja tutkijat kuin virkaan nimitetyt professorit ja apulaisprofessorit valitsevat yliopiston piirissä toimitettavilla vaaleilla kolme jäsentä keskuudestaan;

2) muu henkilökunta kuin opettajat ja tutkijat valitsee yliopiston piirissä toimitettavilla vaaleilla kolme jäsentä keskuudestaan;

3) ylioppilaskunnan päätösvaltaa käyttävä toimielin valitsee seitsemän jäsentä opiskelijoiden keskuudesta.


17 §
Tiedekunnat

Yliopistossa on teologinen tiedekunta, oikeustieteellinen tiedekunta, lääketieteellinen tiedekunta, humanistinen tiedekunta, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, kasvatustieteellinen tiedekunta, valtiotieteellinen tiedekunta, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ja eläinlääketieteellinen tiedekunta.

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan tehtäviin kuuluu 1 §:ssä mainittujen tehtävien lisäksi käytännön eläinlääkinnän kehittäminen ja siihen liittyvän palvelutoiminnan harjoittaminen.

Mitä muualla laissa on säädetty Eläinlääketieteellisestä korkeakoulusta, koskee Helsingin yliopiston eläinlääketieteellistä tiedekuntaa.

31 §
Kielitaitovaatimukset

Yliopiston opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruotsin kieltä. Eläinlääketieteellisen tiedekunnan opetusta varten perustettuun virkaan vaaditaan kuitenkin riittävä suomen kielen taito ja ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Ruotsinkielistä opetusta varten perustettuun virkaan vaaditaan riittävä ruotsin kielen taito sekä lisäksi suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Vaadittavasta kielitaidosta ja sen osoittamisesta säädetään tarkemmin asetuksella.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1995.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Konsistoriin valitaan ennen tämän lain voimaantuloa uusi, 11 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu jäsen toimikaudeksi, joka alkaa tämän lain voimaan tullessa ja päättyy samanaikaisesti kuin kolmeksi vuodeksi valittujen jäsenten toimikaudet. Jäsen voidaan valita myös Eläinlääketieteellisen korkeakoulun opiskelijoiden keskuudesta.

Sen estämättä, mitä Helsingin yliopistosta annetun lain (854/91) 18 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään tiedekuntaneuvoston kokoonpanosta, Eläinlääketieteellisen korkeakoulun hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä, jotka on valittu 1 päivänä tammikuuta 1994 alkaneeksi toimikaudeksi, tulee tämän lain voimaan tullessa eläinlääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäseniä ja varajäseniä. Tiedekuntaneuvoston toimikausi päättyy samanaikaisesti kuin yliopiston muiden tiedekuntaneuvostojen toimikaudet.

Sen estämättä, mitä Helsingin yliopistosta annetun lain 20 §:ssä säädetään dekaanin ja varadekaanin valitsemisesta, Eläinlääketieteellinen korkeakoulu valitsee eläinlääketieteellisen tiedekunnan ensimmäisen dekaanin ja varadekaanin korkeakoulun rehtorin ja vararehtorin valitsemista koskevien säännösten mukaan. Heidät valitaan ennen tämän lain voimaantuloa toimikaudeksi, joka alkaa tämän lain voimaan tullessa ja päättyy samanaikaisesti kuin Helsingin yliopiston muiden dekaanien ja varadekaanien toimikaudet.

Jos Eläinlääketieteellisessä korkeakoulussa käsiteltävänä oleva asia on kesken tämän lain tullessa voimaan, jatkotoimet siirtyvät sille hallintoelimelle, jolle asia Helsingin yliopistosta annetun lain tai asetuksen (1241/91) mukaan kuuluu.

HE 228/94
SiVM 24/94

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.