1356/1994

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1994

Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuuden rajoittamisesta

Verohallitus on 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 33 §:n 5 momentin ja 35 §:n 5 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 33 §:n 5 momentti 30 päivänä huhtikuuta 1982 annetussa laissa (313/82) ja 35 §:n 5 momentti 16 päivänä joulukuuta 1994 annetussa laissa (1225/94) määrännyt:

1 §

Veroilmoituksessa ei ilmoiteta seuraavia Suomesta saatuja tuloja. Suoritus on kuitenkin ilmoitettava, jos se on maatalouden tai muun elinkeinotoiminnan tuloa;

1) eläkettä ja elinkorkoa, paitsi jos kyseessä on tuloverolain 37 §:n mukainen veronalainen syytinki eikä eläkevakuutuksen vakuutusmaksujen palautuksena, takaisinostolla tai muutosarvona maksettua suoritusta,

2) sairausvakuutuslain nojalla saatua päivä-, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa eikä muuta mainitun lain, kansaneläkelain tai potilasvahinkolain nojalla saatua korvausta tulojen tai elatuksen vähentymisestä,

3) pakollisen tapaturma- eikä liikennevahinkoturvan nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä saatua korvausta,

4) tuloverolain 34 §:ssä tarkoitetun henkivakuutuksen nojalla maksettua vakuutussuoritusta, vakuutusmaksujen palautuksena ja takaisinostolla saatua määrää eikä muutosarvoa,

5) muun kuin 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen nojalla maksettua päivärahaa, muuta vastaavaa tulojen ja elatuksen vähentymisestä maksettua korvausta eikä sairaalavakuutuksen perusteella maksettua hoitopäiväkorvausta,

6) tartuntatautilain (583/86) nojalla saatua päivärahaa eikä ansionmenetyksestä saatua korvausta,

7) rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain (935/73) nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksettua korvausta,

8) työttömyysturvalain (602/84) nojalla maksettua etuutta eikä työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (763/90) tarkoitettua koulutus- ja erityistukea,

9) työllisyysasetuksen (130/93) nojalla yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle tai vajaakuntoiselle työttömälle maksettua tukea eikä ammatinvalinnan ohjauksesta annetun lain nojalla (43/60) maksettua vastaavaa tukea,

10) työllisyysasetuksen (130/93) nojalla työttömälle maksettua työharjoittelutukea eikä omatoimiseen työllistämiseen annettua tukea,

11) valtioneuvoston päätöksen (608/94) nojalla myönnettyä nuorten kesätyötukea,

12) opintotukilain 10 §:ssä (684/90) tarkoitettua aikuisopintorahana maksettua ansionmenetyskorvausta eikä korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain (111/92) ja opintotukilain (65/94) nojalla maksettua opintorahaa ja aikuisopintorahaa,

13) lapsen kotihoidon tukea,

14) valtion virkamieslain (755/86) nojalla maksettua toistuvaa korvausta,

15) ulkomaan edustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain (657/89) nojalla maksettua erityiskorvausta,

16) reserviläispalkkaa,

17) tuloverolain (1535/92) 74 §:ssä tarkoitettua merityötuloa,

18) sellaisia rakennustoiminnan aloilla maksettuja lomapalkkoja, lomakorvauksia ja lomaltapaluurahoja (lomarahoja), jotka työnantaja on valtakunnallisen työehtosopimuksen mukaan tilittänyt Postipankkiin työnantajajärjestön erityiselle postisiirtotilille,

19) henkilöstörahastojen jäsenilleen maksamaa rahasto-osuutta ja ylijäämää,

20) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/91) mukaista päivärahaa,

21) kuntoutusrahaa, kuntoutusavustusta ja kuntoutusajalta tapaturma- ja liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annettujen lakien (625/91 ja 626/91) nojalla maksettua ansionmenetyskorvausta,

22) vakuutuskassalaissa (1164/92) tarkoitettujen kassojen suorittamia etuuksia,

23) työtaistelun johdosta asianomaisen työmarkkinajärjestön suorittamaa veronalaista avustusta eikä muuta siihen rinnastettavaa avustusta,

24) luotto- ja rahoituslaitoksen sekä muun ammattimaisen arvopaperikaupan tai arvopaperien välitystoiminnan harjoittajan suorittamaa tai välittämää ennakkoperintälain soveltamisalaan kuuluvaa korkoa eikä jälkimarkkinahyvitystä, ennakkoperintälain soveltamisalaan kuuluvaa joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskijan maksamaa korkoa ja lainan koroksi katsottavaa tuottoa eikä myöskään sijoitusrahaston maksamaa voitto-osuutta,

25) maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/92) mukaista luopumiskorvausta,

26) palkkaturvaviranomaisen palkkaturvalain (649/73) nojalla suoraan työntekijälle maksamaa palkkaturvaa,

27) patentin, tekijänoikeuden ja muun niihin verrattavan oikeuden perusteella maksettua korvausta,

28) sosiaalihuoltolain 27 a §:ssä (1365/92) tarkoitettua vammaisen tai sairaan alaikäisen lapsen vanhemmalle maksettavaa omaishoidon tukea,

29) työmarkkinatuesta annetun lain (1542/93) mukaista työmarkkinatukea eikä

30) työllisyysasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (51/94) mukaista osa-aikalisää.

2 §

Verovelvollisen ei tarvitse antaa veroilmoituksessaan selvitystä työntekijän eläkemaksuista, työttömyysvakuutusmaksuista eikä muista työnantajan häneltä perimistä tuloverolain 96 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kokonaan vähennyskelpoisista eläkevakuutusmaksuista.

3 §

Verovelvollisen, jolla ei ole ollut muita kuin 1  §:ssä mainittuja ilmoitusvelvollisuudesta vapautettuja tuloja eikä muuta veronalaista varallisuutta kuin yksinomaan hänen tai hänen perheensä vakituiseen asumiseen käyttämä asunto, ei tarvitse ilmoittaa asuntoa varallisuutenaan eikä kehoituksetta antaa veroilmoitusta elleivät edellä tarkoitettua asuntoa koskevat, verotusta varten aikaisemmin annetut tiedot ole muuttuneet.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta l994 toimitettavaan verotukseen.

Päätöksellä kumotaan verohallituksen ilmoittamisvelvollisuuden rajoittamisesta 17 päivänä syyskuuta 1993 antama päätös (863/93).

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1994

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Verotussihteeri
Riitta Roos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.