1351/1994

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1994

Valtioneuvoston päätös valtion virkamiesten erorahan suuruudesta

Valtioneuvosto on 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/94) 41 §:n nojalla valtiovarainministeriön esittelystä päättänyt:

1  §

Valtion virkamieslain (750/94) 41 §:ssä ja valtion virkamiesten eroraha-asetuksessa (999/94) säädetyin edellytyksin valtion virkamiehelle myönnettävän erorahan suuruus määräytyy tämän päätöksen mukaisesti.

2  §

Erorahan suuruus määräytyy siten, että:

1) 50 vuotta täyttäneelle edunsaajalle maksetaan 5 vuotta käsittäneen palveluksen perusteella 4 000 markkaa ja siihen lisätään 201 markkaa kultakin 5 vuotta ylittävältä täydeltä palvelusvuodelta;

2) 45 vuotta ei 50 vuotta täyttäneelle edunsaajalle hänen täysien ikävuosiensa ja palvelusvuosiensa summan ollessa 50―55 maksetaan 4 000 markkaa ja siihen lisätään 201 markkaa kultakin summan 55 ylittävältä vuodelta.

Palvelusvuosia laskettaessa otetaan huomioon aika, jonka edunsaaja on ollut vähintään kuukauden yhdenjaksoisesti jatkuneessa palvelussuhteessa valtioon. Eri palvelusjaksoja yhteenlaskettaessa otetaan huomioon kuitenkin vain täydet kuukaudet. Milloin työ tai virantoimitus palveluksen jatkuessa on ollut keskeytyneenä yhdenjaksoisesti enemmän kuin 30 päivää, ei tätä aikaa oteta huomioon, ellei siltä ajalta ole suoritettu palkkaa. Palveluksen ollessa keskeytyneenä palkatta, otetaan aika 30 päivän jälkee kuitenkin huomioon, mikäli edunsaajalle on samalle ajalle myönnetty sairausvakuutuslain 21 ja 23 §:ään perustuen äitiys-, isyys- tai vanhempainraha taikka hän on valtion virkamiesasetuksen (971/94) 24 §:n 5 momentin tai työsopimuslain (320/70) 34 §:n mukaisella hoitovapaalla.

3  §

Mikäli edunsaajan kuukausiansio on alle 3 816 markkaa, ei ansiolla ole vaikutusta erorahan suuruuteen. Ansion ollessa 3 816 markkaa kuukaudessa tai sitä enemmän korotetaan 2 §:n mukaisesti määräytyvää erorahaa lisäksi seuraavasti.

ansio/kk korotus erorahaan
3 816― 4 603 1 560
4 604― 5 390 1 823
5 391― 6 178 2 086
6 179― 6 966 2 349
6 967― 7 754 2 612
7 755― 8 542 2 875
8 543― 9 330 3 138
9 331―10 118 3 401
10 119―10 906 3 664
10 907― 3 927

Eroraha on 45―50 -vuotiaille 50 prosenttia edunsaajan yksilöllisin perustein lasketusta täydestä erorahasta.

4  §

Milloin edunsaajalle myönnetään erorahaa vasta valtion virkamiesten eroraha-asetuksen 16 §:ssä tarkoitetun uuden työpaikan menettämisen jälkeen, määräytyy erorahan suuruus uuden palvelussuhteen päättymisajan mukaan.

5  §

Mikäli edunsaajan viikottainen työaika on palvelussuhteen päättymistä edeltäneiden viiden vuoden aikana ollut pääasiallisesti vähintään 35 tuntia, hänellä on oikeus saada eroraha täysimääräisenä. Jos viikottainen työaika on ollut 27―34 tuntia, hänellä on oikeus saada kolme neljäsosaa ja jos työaika on ollut 20―26 tuntia viikossa, hänellä on oikeus saada puolet täydestä erorahasta, kuitenkin niin, että erorahan suuruus on vähintään 4 000 markkaa, ellei 3 §:n 2 momentista muuta johdu. Mikäli edunsaajan viikottainen työaika on ollut alle 20 tuntia, mutta kuitenkin vähintään 16 tuntia, on hänellä oikeus saada puolet erorahasta.

Mikäli edunsaajana olevan opettajan opetusvelvollisuuteen luettavien oppituntien tai tehtävien määrä on palvelussuhteen päättymistä edeltäneiden viiden vuoden aikana pääasiallisesti ollut vähintään opetusvelvollisuuden tuntimäärä, hänellä on oikeus saada eroraha täysimääräisenä. Jos opetusvelvollisuuteen luettavien oppituntien tai tehtävien määrä on pääasiallisesti ollut vähintään 27/35 opetusvelvollisuuden tuntimäärästä, hänellä on oikeus saada 3/4 täydestä erorahasta ja muussa tapauksessa puolet täydestä erorahasta. Erorahan suuruus on kuitenkin vähintään 4 000 markkaa, ellei 3 §:n 2 momentista muuta johdu.

6  §

Erorahan aikuiskoulutuslisän suuruus on 1 100 markkaa koulutuskuukautta kohden.

Ammattikoulutusrahan suuruus on 1 400 markkaa koulutuskuukautta kohden.

7 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995. Päätöstä sovelletaan edunsaajiin, joiden erorahaoikeus on syntynyt sen voimaantulon jälkeen.

Päätöstä sovelletaan kuitenkin myös edunsaajiin, joiden erorahaoikeus on syntynyt joulukuussa 1994. Tällaisten edunsaajien erorahan määrä lasketaan siten, kuin määrättiin valtioneuvoston päätöksessä (1188/93) valtion virkamiesten erorahan suuruudesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta.

Edunsaajiin, jotka ovat 43―44-vuotiaita ja joiden palvelussuhde on päättynyt ennen tammikuun 1 päivää 1995, noudatetaan 2 §:n 1 momentin 2 kohtaa ja 3 §:n 2 momenttia sovellettaessa ikärajan 45 vuotta sijasta ikärajaa 43.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 1994

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Nuorempi hallitussihteeri
Erik Strömberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.