1327/1994

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Asetus hovioikeusasetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan 18 päivänä maaliskuuta 1994 annetun hovioikeusasetuksen (211/94) 9 §, 14 §:n 1 momentin 4 kohta sekä 18 §:n 3 momentti seuraavasti:

9 §

Hovioikeuden täysistunnossa ratkaistaan asiat, jotka koskevat:

1) virkaehdotusta hovioikeudenlaamannin ja hovioikeudenneuvoksen virkaan sekä esitystä ylimääräisen hovioikeudenneuvoksen virkaan;

2) virkaehdotusta laamannin, käräjätuomarin, maaoikeustuomarin ja maaoikeusinsinöörin virkaan sekä esitystä ylimääräisen käräjätuomarin virkaan;

3) asessorin, viskaalin ja käräjäviskaalin virkojen täyttämistä, määräaikaisen asessorin nimittämistä ja sijaisjäsenen ottamista yli kahden kuukauden ajaksi, esityksen tekemistä korkeimmalle oikeudelle sijaisjäsenen määräämisestä kuutta kuukautta pidemmäksi ajaksi tai muun kuin 19 §:ssä mainitun henkilön ottamisesta sijaisjäseneksi;

4) sijaisen määräämistä laamannille ja käräjätuomarille muissa paitsi käräjäoikeusasetuksen (582/93) 11 §:n 2 momentin mukaisissa tapauksissa sekä laamannin, käräjätuomarin, maaoikeustuomarin ja maaoikeusinsinöörin sijaisen määräämistä koskevien esitysten tekemistä korkeimmalle oikeudelle;

5) varatuomarin arvonimen myöntämistä;

6) asessorin ja viskaalin virkasuhteen purkamista ja irtisanomista;

7) eron antamista valtion virkamieslain (750/94) 46 §:n 2 momentin mukaisissa tapauksissa;

8) lainsäädäntöasioita, joita presidentti ei ole määrännyt käsiteltäviksi osastolla tai työryhmässä; sekä

9) muita presidentin määräämiä asioita.

Kiireellisissä tapauksissa tai jos täysistuntoa ei vuosilomien vuoksi taikka muusta syystä saada päätösvaltaiseksi, presidentti saa 1 momentin 3 ja 4 kohdan säännöksen estämättä nimittää määräaikaisen asessorin, ottaa sijaisjäsenen ja määrätä tuomarin sijaisen, kunnes asia on ratkaistu täysistunnossa, sekä 6 kohdan säännöksen estämättä ratkaista asian.

Täysistunnossa asiat ratkaistaan esittelystä.

14 §

Asiat käsitellään niiden vireilletulojärjestyksessä. Jäljempänä mainitut asiat käsitellään kuitenkin kiireellisinä ennen muita asioita seuraavassa järjestyksessä:


4) yrityksen saneerauksesta annetun lain (47/93) ja yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/93) mukaiset asiat sekä konkurssiasiat; sekä


18 §

Presidentti päättää henkilökunnan tehtävien hoidosta virkavapauden aikana, jollei niistä päättäminen 9 §:n mukaisesti kuulu täysistunnolle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1994

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.